Ján Pavlík

Ján Pavlík

junior lawyer

junior(at)hhpartners.eu

T: +421 55 694 39 91
M: +421 948 402 642
E: pavlik@hhpartners.eu


Mgr. Ján Pavlík v roku 2018 úspešne absolvoval štúdium na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po skončení štúdia sa stal advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. V roku 2017 absolvoval štúdium na právnickej fakulte v Krakove – Wydzial Prawa i Administracji Uniwesytetu Jagiellońskiego w Krakówie, v rámci mobility Erasmus+. Počas štúdia pracoval ako právny asistent v advokátskej kancelárií. Svoje odborné aktivity v oblasti medicínskeho práva rozvíjal najmä v podobe publikovania odborných článkov na stránke www.medipravnik.sk a www.pacientskekauzy.sk.


Vzdelanie

  • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2016), titul bakalár práv – Bc.
  • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2018), titul magister práv – Mgr.

Špecializácia

Obchodné a občianske právo

V rámci obchodného práva sa Mgr. Ján Pavlík v spolupráci s JUDr. Tomášom Husovským primárne špecializuje na zmluvné právo, záväzkové právo a právo obchodných spoločností. V civilnom práve sa koncentruje na zmluvné právo, pracovné právo, právo nehnuteľností a právo duševného vlastníctva. Rozsiahlu časť agendy tvorí náhrada škody na zdraví pri dopravných nehodách, ale aj v súvislosti s nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.

Medicínske právo

V spolupráci s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. venuje Mgr. Ján Pavlík svoju pozornosť aj odvetviu medicínskeho práva. Tento segment je viditeľný nielen pri analýze a zastupovaní klientov v medicínsko-právnych sporoch ale aj v spolupráci s projektom mediPRAVNIK, ktorý je zameraný na pomoc poskytovateľom ambulantnej starostlivosti a pri poradenských službách v prospech Komory pre medicínske právo – MEDIUS o.z. Taktiež spolupracuje s projektom pacientske kauzy, ktorý je zameraný na pomoc pacientom. Venuje sa hlavne poskytovaniu právnych služieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, otázkam zdravotníckej dokumentácie, zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pacientskym právam. Okrem iného aj poskytuje poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Súčasne sa podieľa aj na príprave podkladov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ochrana osobných údajov

Mgr. Ján Pavlík sa venuje aj problematike ochrany osobných údajov. V danej oblasti sa zameriava najmä na vypracovanie analýz, ktoré sa týkajú vzťahov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Venuje sa aj vypracovaniu dokumentácie k ochrane osobných údajov pre podnikateľské subjekty. Okrem iného poskytuje v tejto problematike poradenstvo subjektom.


Publikačná činnosť

Publicistické príspevky v elektronických časopisoch

  • PAVLÍK, J.: V pacientskom sumári má pribudnúť viac informácií od psychiatrov. In: medipravnik.sk (online) 29.08.2018. Dostupné na: http://www.medipravnik.sk/clanky/v-pacientskom-sumari-ma-pribudnut-viac-informacii-od-psychiatrov-351/
  • PAVLÍK, J. Zabezpečovacie inštitúty v obchodných záväzkových vzťahoch. In: Ochrana práv veriteľov o obchodných záväzkových vzťahoch 2017. Zborník príspevkov z V. študentského sympózia z obchodného práva . Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2018.