Mgr. Jana Böszörményiová

Mgr. Jana Böszörményiová

Mgr. Jana Böszörményiová

junior lawyer

T: +421 55 694 39 91
M: +421 917 497 060
E: boszormenyiova(at)hhpartners.eu


Mgr. Jana Böszörményiová v roku 2016 úspešne absolvovala štúdium na právnickej fakulte a stala sa advokátskou koncipientkou v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. Svoje odborné aktivity v oblasti medicínskeho práva rozvíjala v Komore pre medicínske právo – MEDIUS najmä v podobe právneho poradenstva pre informačný portál www.pravo-medicina.sk. Medzi projekty, na ktorých aktívne participuje, patrí publikovanie odborných článkov na stránke www.medipravnik.sk.


Vzdelanie

  • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2014), titul bakalár práv – Bc.
  • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2016), titul magister práv – Mgr.

Špecializácia

Obchodné a občianske právo

V rámci obchodného práva sa Mgr. Jana Böszörményiová v spolupráci s JUDr. Tomášom Husovským primárne špecializuje na zmluvné právo, záväzkové právo a právo obchodných spoločností. V danej oblasti sa zameriava najmä na vypracovanie a analýzu kontraktov pre podnikateľské subjekty a právne asistuje pri zakladaní a likvidácii obchodných spoločností. V civilnom práve sa koncentruje na zmluvné právo, pracovné právo, právo nehnuteľností a právo duševného vlastníctva. Rozsiahlu časť agendy tvorí náhrada škody na zdraví pri dopravných nehodách, ale aj v súvislosti s nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.

Ústavné právo

Mgr. Jana Böszörményiová sa venuje problematike ústavného práva a jeho presahom do právnej praxe. V rámci advokátskej kancelárie sa venuje otázkam právnej argumentácie, výkladu práva, analýze a štúdiu judikatúry Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva. Mgr. Jana Böszörményiová sa podieľa na príprave ústavných sťažností a podaní, ktorých predmetom je porušovanie základných ľudských práv a slobôd.

Medicínske právo

V spolupráci s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. venuje Mgr. Jana Böszörményiová svoju pozornosť aj odvetviu medicínskeho práva. Tento segment je viditeľný nielen pri analýze a zastupovaní klientov v medicínsko-právnych sporoch ale aj v spolupráci s portálom, ktorý sa venuje medicínskemu právu www.pravo-medicina.sk a takisto aj s projektom mediPRAVNIK, ktorý je zameraný na pomoc poskytovateľom ambulantnej starostlivosti a pacientom a pri poradenských službách v prospech Komory pre medicínske právo – MEDIUS o.z. Venuje sa hlavne poskytovaniu právnych služieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, otázkam zdravotníckej dokumentácie, zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pacientskym právam. Súčasne sa podieľa aj na príprave podkladov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V rámci projektu e-learningového vzdelávania e-MEDIUS sa zúčastňuje na príprave kurzov pre zdravotníckych pracovníkov.

Farmaceutické právo

Mgr. Jana Böszörményiová sa v rámci svojho pôsobenia v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS venuje aj otázkam farmaceutického práva. V rámci tejto oblasti poskytuje poradenstvo týkajúce sa právneho zabezpečenia podkladov klienta pre Etickú komisiu, žiadosti o povolenie skúšania na ŠUKL/MZ SR. V segmente výroby liekov a ich registrácie poskytuje komplexné právne služby, ktoré sa týkajú celkového procesu počnúc od výroby lieku až po jeho uvedenie na trh, pričom zároveň poskytuje poradenstvo aj pri tvorbe reklamy týkajúcej sa liekov a zdravotníckych pomôcok. Mgr. Jana Böszörményiová poskytuje poradenstvo aj v procese vzniku poskytovateľa lekárenskej starostlivosti (získanie povolenia, súhlasu od dotknutých štátnych orgánov, príprava dokumentov pre prevádzkovanie zariadenia, príprava zmlúv, príprava dokumentov pre založenie právnickej osoby – poskytovateľa).


Publikačná činnosť

Publicistické príspevky v elektronických časopisoch

Články v odborných časopisoch

  • GABRIK, P., BÖSZÖRMÉNYIOVÁ, J. Prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v zdravotníctve v roku 2017. In Slovenský lekár, číslo 11-12/2017, ISSN 1335-0234, str. 215 – 223. – 50%
  • BÖSZÖRMÉNYIOVÁ, J., HUMENÍK, I. Ako sa (právne) brániť voči agresívnemu a nespolupracujúcemu pacientovi? In Slovenský lekár, číslo 7-8/2017, ISSN 1335-0234, str. 148 – 152. – 50%
  • BÖSZÖRMÉNYIOVÁ, J., HUMENÍK, I. Trestná zodpovednosť právnických osôb – čo prináša poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí majú formu právnickej osoby. In Právo a manažment v zdravotníctve, ročník 2016, vydanie 7-8/2016.