JUDr. Peter Gabrik

JUDr. Peter Gabrik

senior lawyer

T: +421 55 694 39 91
M: +421 948 211 602
E: gabrik(at)hhpartners.eu


JUDr. Peter Gabrik je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V minulosti pôsobil v advokátskej kancelárii FUTEJ & Partners, s.r.o. s medzinárodným pôsobením a neskôr na Slovenskom pozemkovom fonde, právnom odbore, odd. sporovej agendy, kde nadobudol hlboké znalosti v oblasti civilného procesu, práva nehnuteľností, reštitúcií a verejnej správy.


Vzdelanie

  • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2011), titul magister práv – Mgr.
  • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2014), titul doktor práv – JUDr.

Špecializácia

Obchodné a občianske právo

V rámci obchodného práva sa v spolupráci s partnermi kancelárie primárne špecializuje na zmluvné právo, záväzkové právo a právo obchodných spoločností. V danej oblasti sa zameriava najmä na vypracovanie a analýzu kontraktov pre podnikateľské subjekty a právne asistuje pri zakladaní a likvidácii obchodných spoločností. V civilnom práve sa koncentruje na zmluvné právo, pracovné právo, právo nehnuteľností a právo duševného vlastníctva.

Ústavné právo

JUDr. Peter Gabrik sa venuje problematike ústavného práva a jeho presahom do právnej praxe. V rámci advokátskej kancelárie sa venuje otázkam právnej argumentácie, výkladu práva, analýze a štúdiu judikatúry Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva. JUDr. Peter Gabrik sa podieľa na príprave ústavných sťažností a podaní, ktorých predmetom je porušovanie základných ľudských práv a slobôd.

Medicínske právo

JUDr. Peter Gabrik sa venuje aj poskytovaniu právnych služieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, právnym aspektom ochrany osobných údajov a zdravotnej dokumentácie, zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pacientskym právam.

Farmaceutické právo

JUDr. Peter Gabrik sa venuje aj otázkam farmaceutického práva, zahŕňajúc okrem iného napr. problematiku uvádzania výrobku na trhu, jeho kategorizácii, či otázkam marketingu liekov a zdravotníckych pomôcok. Zároveň sa podieľa na príprave komplexných zmluvných podkladov a dokumentácie potrebnej pre činnosť subjektov farmaceutického trhu.

Pozemkové právo

JUDr. Peter Gabrik sa venuje problematike vlastníctva nehnuteľností, najmä pozemkov, stavebnému právu a právu územného plánovania. Predmetom tejto agendy je aj komplexné posúdenie možnosti „vyporiadania“ vlastníckeho práva a nastavenie najvhodnejšieho riešenia na dosiahnutie zamýšľaného cieľa s danou nehnuteľnosťou alebo pozemkom. Venuje sa aj problematike tzv. nezistených alebo neznámych vlastníkov v podmienkach Slovenska. Participoval na veľkých developerských projektoch, počnúc od výberu vhodnej lokality, s podaním právnej analýzy (due diligence) vhodnosti nadobudnutia pozemku a jeho využitia na developerský projekt. Praktické skúsenosti má v súvislosti s pozemkovými spoločenstvami.

Správne právo

JUDr. Peter Gabrik má skúsenosti so zastupovaním klientov v správnom konaní, najmä pri napádaní rozhodnutí správnych orgánov prípadne orgánov samosprávy. Svoje skúsenosti vie využiť pri zastupovaní klientov v reštitučných konaniach, v konaní o ROEP, pri pozemkových úpravách.


Publikačná činnosť

  • GABRIK, P., BÖSZÖRMÉNYIOVÁ, J. Prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v zdravotníctve v roku 2017. In Slovenský lekár, číslo 11-12/2017, ISSN 1335-0234, str. 215 – 223. – 50%
  • GABRIK,P.,HUMENÍK, I.: ,,Letné“ legislatívne zmeny pre lekárne. In Právo a manažment v medicíne, číslo 7-8/2018, dostupné na: http://www.pravovzdravotnictve.sk/ [online]