JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.

advokát

T: 00421 556 9439 91
M: 00421 907 924 348
E: kocis(at)hhpartners.eu


JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a University of Florida, Levin College of Law v USA, v odbore medzinárodné daňové právo. V minulosti pôsobil v medzinárodnej daňovo-poradenskej spoločnosti veľkej štvorky a v medzinárodnej advokátskej kancelárii pôsobiacej na Slovensku. V súčasnosti spolupracuje s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS. Aktívne sa venuje lektorskej činnosti a pravidelne publikuje v zahraničných a domácich odborných periodikách.


Vzdelanie

 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2015): titul doktor filozofie (PhD.).
 • University of Floria, Levin College of Law, USA (2013): titul LL.M. v odbore medzinárodné daňové právo
 • Pedagogická fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku (2012): titul PhDr.
 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2010): titul doktor práv (JUDr.).

Zahraničné aktivity

 • Seminar on International and European Tax Law, University of Valencia, Spain (2014).
 • Letná škola medzinárodného zdaňovania pre strednú a východnú Európu, Viedeň, Rakúsko, Organizovaná pod záštitou Inštitútu pre rakúske a medzinárodné daňového právo (2012).
 • Hosťujúci výskumník na Institute for Austrian and International tax law, Viedeň, Rakúsko (2012).
 • Universita degli studi di Foggia, Facolta di giurisprudenza –Taliansko, Foggia (2008/2009).
 • Universita per stranieri Perugia, Taliansko (september 2008).

Špecializácia

Medzinárodné a európske daňové právo

Prioritnou oblasťou zamerania praxe a akademickej činnosti Michala Kočiša je oblasť finančného a daňového práva. V tejto oblasti práva sa sústreďuje prevažne na otázky spojené s problematikou právnych aspektov dvojitého zdanenia a daňových únikov. V rámci toho sa venuje otázkam, akými sú napr. uplatňovanie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, medzinárodná spolupráca správcov daní, rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ a tiež činnosti OECD v oblasti priamych daní. V oblasti daňového práva tiež vykonáva prevažnú časť svojej publikačnej činnosti. Osobitne sa špecializuje na problematiku transferového oceňovania, ktorá zahŕňa posudzovanie daňových dopadov v transakciách medzi závislými osobami. V roku 2015 vydal vo vydavateľstve Wolters Kluwer monografiu s názvom „Úvod do práva transferového oceňovania“, ktorá je prvou publikáciou na túto tému na Slovensku.

Vnútroštátne daňové právo

Vo vnútroštátnom daňovom práve sa Michal Kočiš zameriava okrem iného aj na osobitné formy zdaňovania farmaceutických spoločností a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tiež na všeobecné právne poradenstvo v oblati uplatňovania zákona o dani z príjmov. V oblasti DPH poskytuje poradenstvo pri plánovaní transakcií domácich a zahraninčých podnikateľských subjektov. Venuje sa tiež otázkam daňové práva procesného a zastupovaniu klientov v daňovom konaní.

Medicínske  právo

V jednej z prioritných oblastí zamerania kancelárie, ktorou je medicínske právo sa činnosť Michala Kočiša sústreďuje predovšetkým na poskytovanie právnych služieb klientom – pacientom pri ochrane ich osobnostných práv, či pri vymáhaní náhrad škôd na zdraví vzniknutých v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, či náhradám škôd na zdraví spôsobených dopravnými nehodami.

Farmaceutické právo

Michal Kočiš sa vo svojej praxi venuje aj farmaceutickému právu, zahŕňajúc okrem iného napr. problematiku výroby liekov a ich registrácie, procesu od výroby lieku až po jeho uvedenie na trh, vrátane oblasti reklamy týkajúcej sa liekov a zdravotníckych pomôcok. Zároveň sa podieľa na príprave komplexných zmluvných podkladov a dokumentácie potrebnej pre činnosť subjektov farmaceutického trhu.

Správne právo

V oblasti správneho práva sa Michal Kočiš venuje predovšetkým problematike územnej samosprávy, najmä pokiaľ ide o otázky súvisiace s činnosťou obcí a miest, ako aj mestských častí mesta Košice. Z hľadiska právnej úpravy ide najmä o zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon. č. 401/1990 Zb. o meste Košice, ako aj o iné zákonné a podzákonné právne predpisy súvisiace s činnosťou subjektov územnej samosprávy.


Publikačná činnosť

Monografie

 • KOČIŠ,M., HUMENÍK, I.: Odmeňovanie sestier v optike zákona. In Zdravotnícke noviny, číslo 8/2019, ISSN 1335-4477, str. 6.- 50%
 • KOČIŠ, M. Úvod do práva transferového oceňovania. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, 246 s., ISBN 978-80-8168-226-1.
 • KOČIŠ, M.  Interpretácia noriem daňového práva Súdnym dvorom Európskej únie. s. 123-163, In: ŠTRKOLEC, M. a kol.: Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 204 s., ISBN 978-80-7097-897-9, rozsah 2 autorské hárky.

Vedecké príspevky v zahraničných publikáciách

 • KOČIŠ, M. An Analysis of Transfer Pricing in Slovakia. In: Tax Notes International, May 26, 2014, p. 759.

Vedecké príspevky na konferenciách a v zborníkoch

 • KOČIŠ, M.  Transferové oceňovanie včera a dnes. In: Dny práva – 2010 – Days of Law – 4. ročník mezinárodnej konferencie usporiadanej Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne, Zborník príspevkov,  Tribun EU : Brno 2010, ISBN 978-80-210-5305-2.
 • KOČIŠ, M. Osobná pôsobnosť práva transferového oceňovania. In: Právo, obchod, ekonomika III. : zbornik vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. – ISBN 9788081520563.
 • KOČIŠ, M. Princíp nezávislého vzťahu a jeho uplatňovanie v medzinárodnom práve a práve EÚ, recenzenti Vladimír Babčák, Hana Marková. In: Vybrané otázky daňovej politiky Európskej únie a jej členských štátov : nekonferenčný zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. – ISBN 9788070979990. – S. 151-179.
 • KOČIŠ, M. Postavenie smerníc OECD o transferovom oceňovaní v systéme prameňov daňového práva. In: Akademické akcenty 2011. Zborník z odborného seminára doktorandov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola 2011. – v tlači.
 • KOČIŠ, M. Pramene medzinárodnej výmeny informácií v oblasti priamych daní.
 • Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů – QUAERE 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 1. vyd. 2011. ISBN 978-80-904877-3-4, ETTN 085-11-11007-04-1.
 • KOČIŠ, M. – ČERVENÁ, K. Zabraňovanie daňovým únikom vo svetle smernice Rady 2011/16/EÚ, recenzenti Pavol Augustín, Milan Šmátrala, In: ,,Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“ : zborník vedeckých štúdií z vedeckej konferencie : 26. októbrer 2012, Bratislava. – Bratislava : Akadémia policajného zboru, 2012. – ISBN 9788080545505. – S. 112-119.
 • KOČIŠ, M.  Postavenie medzinárodných zmlúv v systéme prameňov daňového práva a ich interpretácia. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie : 31. marec – 2. apríl 2011, Častá-Papiernička. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. – ISBN 9788071603184. – S. 386-392.
 • KOČIŠ, M. Zdaňovanie príjmov umelcov v kontexte modelových zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. In: Olomoucké debaty mladých právniku 2011. Zborník z medzinárodnej konferencie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2011.
 • KOČIŠ, M. –  KICOVÁ, A.: Aktuálne výzvy daňového práva a ich didaktická transformácia do výučby. Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov. Prešov: 2011.

Vedecké a odborné príspevky v periodických publikáciách:

 • KOČIŠ, M., HUSOVSKÝ, T.: Transferové oceňovanie – nové povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. In Slovenský lekár, číslo 3-4/2017, ISSN 1335-0234, str. 70 – 74. – 50%
 • KOČIŠ, M., HUSOVSKÝ, T.: Peňažné a nepeňažné plnenia: Vybrané daňové povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. In Slovenský lekár, číslo 3-4/2016, ISSN 1335-0234, str. 65 – 67. – 50%
 • KOČIŠ, M. Transferové oceňovanie: Vybrané aspekty definície závislých osôb. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 2015 – v tlači.
 • KOČIŠ, M. Rozhodnutia SD EÚ v oblasti priamych daní: Analýza metodológie rozhodovacej činnosti SD EÚ na podklade vybraných rozhodnutí. In Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov – v tlači.
 • KOČIŠ, M. Transfer pricing: A Developing Area in Slovak Tax Law. In Slovak Spectator, November 2014, available online: http://spectator.sme.sk/c/20052752/transfer-pricing-a-developing-area-in-slovak-tax-law.html .
 • KOČIŠ, M. Dokumentácia o transferovom oceňovaní vo svetle najnovších zmien. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa, 14/2014, Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 2014, s. 101 – 113, ISSN 1335-0897.
 • KOČIŠ, M. Voľný pohyb kapitálu a tretie štáty: Analýza rozhodnutí SD EÚ v daňových veciach. In Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov.  ISSN 1338-2918. – č. 4 (2014), s. 28-32.
 • KOČIŠ, M.  Transferové oceňovania v rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. In: Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov. – ISSN 1338-2918. – Č. 2 (2014).
 • KOČIŠ, M. Daňové súvislosti slobody poskytovania služieb v rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ. In: Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov. – ISSN 1338-2918. – Č. 1 (2013), s. 20-23.
 • KOČIŠ, M. Zákaz diskriminácie v rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie. In: Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov. – ISSN 1338-2918. – Č. 3 (2012), s. 25-28.
 • KOČIŠ, M. Obce a vybrané aplikačné problémy miestnych daní. In: Právo pre ROPO a obce v praxi. – ISSN 1337-7523. – Roč. V, č. 9 (2012), s. 18-22.
 • KOČIŠ, M. Všeobecne záväzné nariadenia obce a ich vybrané aspekty. In: Právo pre ROPO a obce v praxi. – ISSN 1337-7523. – Roč. V, č. 7-8 (2012), s. 28-32.
 • KOČIŠ, M. Vzťah starostu obce a obecného zastupiteľstva – vybrané aspekty. In: Právo pre ROPO a obce v praxi. – ISSN 1337-7523. – Roč. V, č. 5 (2012), s. 17-21.

Zostavovateľské práce

 • Vybrané otázky daňovej politiky Európskej únie a jej členských štátov : nekonferenčný zborník vedeckých prác / zostavovatelia Karolína Červená … [et al.]. – 1. vydanie. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. – 448 s. – Č. projektu: VEGA 1/1170/12. – ISBN 9788070979990 (brož.). [ČERVENÁ, Karolína (25%) – ROMÁNOVÁ, Anna (25%) – KARABINOŠ, Michal doktorand (25%) – KOČIŠ, Michal doktorand (25%)]

Odborné články v elektronických médiách

 • KOČIŠ, M.: Zrážková daň z pohľadu poskytovateľov In: medipravnik.sk (online) 27.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/zrazkova-dan-z-pohladu-poskytovatelov-461/
 • KOČIŠ, M.: Hlásenia na NCZI z pohľadu poskytovateľov In: medipravnik.sk (online) 11.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/hlasenia-na-nczi-z-pohladu-poskytovatelov-428/