JUDr. Ivan Humeník, PhD.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

attorney-at-law

T: 00421 55 694 39 91
M: 00421 917 610 644
E: humenik(at)hhpartners.eu


Professional career

JUDr. Ivan Humeník, PhD. is a partner in law office h&h PARTNERS, in which he has been engaging in advocacy work since 2008. He is a judge of the Arbitration court for medical affairs, member of World Association for Medical law (WAML), member of the Chamber of medical law – MEDIUS, member of the editorial board of the professional journal of medical law and bioethics (MedLaw Journal), which is published by the Institute of State and Law of the Academy of Sciences in Czech republic, member of the editorial board of the professional journal called Slovak doctor. In addition to legal practice, he is dedicated to the academic activities of Faculty of Law, University of P.J. Šafárik, where he is a lecturer of the subject called Clinic of medical law.


Education

 • Faculty of Law, University of Trnava, 2003, academic title: Magister of Laws (Mgr.)
 • Faculty of Law, University of Trnava, 2006, academic title: Doctor of Laws (JUDr.)
 • Faculty of Law, University of P.J. Safarik in Kosice (2011) – Doctor of Philosophy (PhD.) in the department of Civil law, specialization: Protection of personality in medical activities.

Specialization

Medical law

The core area of practice and academic activities of JUDr. Ivan Humeník, PhD. Is medical law in all its wideness. JUDr. Ivan Humeník, PhD. provides legal services to health care providers, companies operating in the health/medical activities, pharmaceutical companies and patients through the protection of their personal rights or through the recovery of  damages on health.  He also coordinates activities across the office in the medical cases. In this field, he is dedicated to the educational activities (Faculty of Law), lecturing activities (lectures for various – mostly medical subjects) and publishing activities.

Commercial and Civil law

Within the area of Commercial Law, JUDr. Ivan Humeník specializes in the corporate law and the commercial obligations law. Within this specialization he has been involved in many law audits (due diligence), which were the initial stages of the foreign investor acquisitions of and partnerships with Slovak companies. He assisted in formations of the companies with foreign shareholders (also from non-OECD countries). Within the area of Civil law his main focus is in Real estate law, Protection of personality law, Protection of private data law, Family law (maintenance obligations).

Third sector

Long-term activities in third sector, participation in legal projects supported by foreign institutions (IOM – Geneve, Habitat for Humanity), as well as in implementation of projects developed by non-profit organizations (within Initiative of Association Equal, legal counseling in implementation of projects supported by FSR, SIA, ESF), legal counseling in area of non-profit law.


Publications

Monographs and Anthologies

 • VOZÁR, J. a i.: Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy. Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2015, s. 264, ISBN 978-80-8168-310-7.
 • HUMENÍK, KOVÁČ a kol.: Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár. 1 vyd., Bratislava: Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., 2015. 528 s., ISBN 978-80-89603-29-9.
 • HUMENÍK, I., SZANISLÓ, I-M., ZOLÁKOVÁ, Z. (eds.): Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti. 1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-8168-185-1.
 • HUMENÍK, I., SZANISLÓ, I-M., ZOLÁKOVÁ, Z. (eds.): Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu – Právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie.1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2014. s. 434. ISBN 978-80-8168-035-9.
 • HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z., (eds.): AKÉ PRINCÍPY VLÁDNU ZDRAVOTNÍCTVU?. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2013. 424 s., ISBN 978-80-8155-007-2.
 • HUMENÍK, I., SZANISLÓ, I-M. V., (eds.): BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM právne, eticky, filozoficky. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2012. 336 s., ISBN 978-80-89447-73-2.
 • HUMENÍK, I., (ed.): Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2012. 112 s., ISBN 978-80-89447-61-9.
 • HUMENÍK, I.: Medicínske právo a ochrana osobnosti. 1. vydanie – Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2011. 288 s., ISBN 978-80-89447-58-9.

Professional articles

 • TOMKOVÁ, K., HUMENÍK, I.: Poučenie o rozsah uvádzania rizík lekárskeho výkonu v informovaných súhlasoch. In Slovenský lekár, číslo 9-10/2017, ISSN 1335-0234, str. 187 – 192. – 50%
 • BÖSZÖRMÉNYIOVÁ, J., HUMENÍK, I. Ako sa (právne) brániť voči agresívnemu a nespolupracujúcemu pacientovi? In Slovenský lekár, číslo 7-8/2017, ISSN 1335-0234, str. 148 – 152. – 50%
 • HUMENÍK, I., TOMKOVÁ, K.: Povinná mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov. In Slovenský lekár, číslo 5-6/2017, ISSN 1335-0234, str. 108 – 111. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., HUMENÍK, I.: Trestnoprávna zodpovednosť lekára za neposkytnutie pomoci pacientovi, ktorý pomoc odmieta. In Slovenský lekár, číslo 1-2/2017, ISSN 1335-0234, s. 23 – 26. – 50%
 • HUMENÍK, I., TOMKOVÁ, K.: Znalecké dokazovanie v medicínskych sporoch a postavenie súkromného znaleckého posudku vo svetle meniacej sa právej úpravy. In Slovenský lekár, číslo 7-8/2016, ISSN 1335-0234, str. 141. – 50%
 • HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T.: Nedostatočné vedenie zdravotnej dokumentácie a riziká s tým spojené vo svetle meniacej sa judikatúry súdov. In Slovenský lekár, číslo 1-2/2016, ISSN 1335-0234, s. 25. – 50%
 • HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T.: Čo priniesol koniec roka v legislatíve a ako sa zmeny dotýkajú zdravotníckych pracovníkov? In Slovenský lekár, číslo 11-12/2015, ISSN 1335-0234, s. 210. – 50%
 • CHOVANOVÁ, D., HUMENÍK, I.: K Sťaženie spoločenského uplatnenia a nemajetková ujmy, Ústavný súd vs Najvyšší súd. In Slovenský lekár, číslo 5-6/2015, ISSN 1335-0234, s. 104. – 50%
 • HUMENÍK, I., CHOVANOVÁ, D.: (Zdanlivá) konkurencia náhrady za nemajetkovú ujmu a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 7-8/2015, č. 6/2015. – 50%
 • HUMENÍK, I.: Máme právo na inovácie? Úvaha v optike rozhodnutia ESĽP vo veci Hristozov a ďalší v. Bulharsko?.  In Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti. 1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-8168-185-1.
 • HUMENÍK, I., VOLČKO, V.: Poznámka ku kategorizácii špeciálnych zdravotníckych materiálov. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 10/2014, ISSN 1338-2071.
 • HUMENÍK, I.: Informovaný súhlas – základné východiská. In Onkológia (Bratisl.),  číslo 1/2015, ročník 10, ISSN:1336-8176 (tlačené vydanie), ISSN 1339-4215 (online).
 • ZOLÁKOVÁ, Z., HUMENÍK, I.: Prečo sa zaoberať právnym statusom tela a jeho oddelených častí v medicíne?. In Slovenský lekár,  číslo 1-2/201, ročník 25(39), ISSN 1335-0234, str. 26 a nasl. – 50%
 • TRNOVEC, P. – HUMENÍK, I.:  Liek v praxi lekára – vybrané právne aspekty. In Zdravotnícke právo interdisciplinárne. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára. Bratislava: Herba, 2015. ISBN 978-80-89631-32-2, s. 208. – 50%
 • CHOVANOVÁ, D., HUMENÍK, I.: Poučenie a informovaný súhlas pri nespôsobilých osobách. In Slovenský lekár. Číslo 11-12/2014, ISSN 1335-0234, str. číslo 192. – 50%
 • HUMENÍK, I., PÁZMÁNY, T.: K povinnosti lekára a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti informovať o podozrení zo spáchania trestného činu na pacientovi. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 10/2014, ISSN 1338-2071. – 50%
 • BEREŠ, M., HUMENÍK, I.: Právne a etické aspekty eutanázie (II.). In Slovenský lekár, číslo 7-8/2014, ISSN 1335-0234. str. 119 a nasl.
 • HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z.: Úvaha nad právnou záväznosťou odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva SR. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 7-8/2014, ročník V, ISSN 1338-2071. – 50%
 • HUMENÍK, I., FRANKO, P.: Exekučné konanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 5/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl. – 50%
 • VOLČKO, V., HUMENÍK, I.: Lekárnik a výživový doplnok. In Nový poradca lekárnika, číslo 1/2014, ročník 15, ISSN 1337-9399, str. 12 a nasl.
 • HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z.: Vybrané právne otázky s nakladaním so zárodočnými bunkami a embryami (II.). In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 2/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z.: Vybrané právne otázky spojené s nakladaním so zárodočnými bunkami a embryami (I.) In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 1/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I., VOLČKO, V.: Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch v ostatnej judikatúre slovenských súdov. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 12/2013, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl. – 50%
 • HERMAN, M., LAZÁR L., HUMENÍK, I.: Problematika viacplodovej gravidity po asistovanej reprodukcii. In Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu – Právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie.1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-8168-035-9. str. 168 a nasl. – 33.3%
 • HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z., HERMAN, M.: Tvoríme človeka: rozhodujúce právne aspekty asistovanej reprodukcie a dispozícií s embryom. In Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu – Právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie.1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-8168-035-9. str. 41 a nasl. – 33.3%
 • ZOLÁKOVÁ, Z., HUMENÍK, I.: Zásada anonymity darcu v reprodukčnej medicíne a sprístupňovanie údajov o darcoch. In Slovenský lekár,  číslo 1-2/2014, ročník 24(38), ISSN 1335-0234.str. 21 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I.: Právne aspekty vakcinácie. In Vedecko odborný lekársky časopis PEDIATRIA, roč. 9/2014, ISSN 1336-863X, str. 9.
 • VOLČKO, V., HUMENÍK, I.: Lieči lekár (len) liekmi?. In Lekárnické listy, číslo 10/2013, ISSN 1335-5821, str. 12 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I., GUMÁN, V: Vybrané právne problémy pri uplatňovaní civilných nárokov pozostalých pri nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 7-8/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071. – 50%
 • FRANKO, P., HUMENÍK, I. : Náhrada škody na zdraví, náhrada nemajetkovej ujmy a totožnosť skutkového stavu, In Slovenský lekár,  číslo 7 – 8/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234. – 50%
 • HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T. : Nútená liečba psychiatrických pacientov: akú má oporu v zákonoch Slovenskej republiky?, In Slovenský lekár,  číslo 5 – 6/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 106 a nasl. – 50%
 • FRANKO, P., HUMENÍK, I.: Ústavnosť lekárskej služby prvej pomoci-replika na rozhodnutie Ústavného súdu SR. In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 5/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 11 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I., LIPTÁK, T.: Clara pacta, boni amici- “zmluvnosť” vo vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. In AKÉ PRINCÍPY VLÁDNU ZDRAVOTNÍCTVU?. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2013., ISBN 978-80-8155-007-2, str.11 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I., KUBALA, J.: Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. (I.) In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 2/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 5 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I., KUBALA, J.: Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (II.). In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 3/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 12 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I., VOLČKO, V.: Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (III.). In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 1/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 8 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I., VOLČKO, V.: Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (II.). In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 6/2012, ročník III, ISSN 1338-2071, str. 12 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I., VOLČKO, V.: Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť. In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 5/2012, ročník III, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I., FRANKO, P., KUBALA, J.: Zamyslenie nad jedným dohovorom a jeho prínosom pre zdravotne postihnuté osoby (14-25) In Časopis zdravotnického práva a bioetiky (Journal of medical law and bioethics), Vol 2, No 2 (2012) Ústav státu a práva ČR (2011), ISSN 1804-8137, str. 14 – 25. – 50%
 • HUMENÍK, I., FRANKO, P.: Nový pohľad na realizáciu ľudských práv u zdravotne postihnutých osôb?. In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 4/2012, ročník III, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I., KUBALA, J.: Dohovor o právavch osôb so zdravotným postihnutím: nový vietor do plachiet ochrany práv zdravotne postihnutých?. In Slovenský lekár,  číslo 3 – 4/2012, ročník 22 (36), ISSN 1335-0234, str. 78 a nasl. – 50%
 • FRANKO, P., HUMENÍK, I.: Občianskoprávne následky nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie. In Slovenský lekár,  číslo 1 – 2/2012, ročník 22 (36), ISSN 1335-0234, str. 36 a nasl. – 50%
 • Príspevok v zborníku IV. Kongresu medicínskeho práva (Praha, december 2011) – kapitola “Výhrada svedomia – Etické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti”.
 • HUMENÍK, I.: Výhrada vo svedomí. In Právo a manažment v zdravotníctve, IURA EDITION, spol. s r.o., ročník II, číslo 5/2011, ISSN 1338-2071, str. 22 – 28.
 • Príspevok v zborníku Vybrané otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávným profesijným postupom – kapitola Konanie o náhradu škody na zdraví a možnosti využitia výsledkov dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Konferencia sa konala na pôde PrF UPJŠ v júni 2010, zborník vyšiel v septembri 2010.
 • HUMENÍK, I.: Biomedicínsky výskum z pohľadu ochrany práv pôvodcu novej metódy. In Časopis zdravotnického práva a bioetiky (Journal of medical law and bioethics) Vol. 1, No. 2,  Ústav státu a práva ČR (2011), ISSN 1804-8137, str. 23 – 38. – 100%
 • HUMENÍK, I.: Pacient ako spotrebiteľ – kde sú hranice jeho práv? In Právo a manažment v zdravotníctve, IURA EDITION, spol. s r.o., ročník II, číslo 3/2011, ISSN 1338-2071, str. 23 – 28. – podiel 100%
 • HUMENÍK, I.: Ochrana práv duševne chorých osôb pri nútenom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, In Časopis zdravotnického práva a bioetiky (Journal of medical law and bioethics) Vol. 1, No. 1,  Ústav státu a práva ČR (2011), ISSN 1804-8137, str. 36 – 60. – 100%
 • HUMENÍK, I.: Informovaný súhlas – pojem a aplikačné súvislosti. In Právo a manažment v zdravotníctve, IURA EDITION, spol. s r.o., ročník II, číslo 1/2011, ISSN 1338-2071, str. 16 – 21. – podiel 100%
 • HUMENÍK, I.: Povinná mlčanlivosť a jej aplikačné problémy. In Právo a manažment v zdravotníctve, IURA EDITION, spol. s r.o., ročník I, číslo 1/2010, ISSN 1338-2071, str. 2 – 6. – podiel 100%
 • HUMENÍK, I.: Konanie o náhradu škody na zdraví a možnosti využitia výsledkov dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. In Právník, Ústav státu a práva AV ČR,  číslo 07/2010, ročník 149, s. 699 – 713, autorský podiel 100%
 • FRANKO, P., HUMENÍK, I: Všeobecný pohľad na zodpovednosť za škodu pri výkone zdravotnej starostlivosti , In Slovenský lekár,  číslo 1 – 2/2011, ročník 21 (35), ISSN 1335-0234, str. 30 a nasl.  – 50%
 • FRANKO, P., HUMENÍK, I.:  Zaobchádzanie so zdravotnou dokumentáciou II. časť , In Slovenský lekár, číslo 11 – 12/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 228 a nasl. – 50%
 • FRANKO, P., HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T.: Zaobchádzanie so zdravotnou dokumentáciou I. časť, In Slovenský lekár,  číslo 9 – 10/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 190 a nasl. – 33%
 • HUMENÍK, I., FRANKO, P. : Zdravotná dokumentácia ako databáza údajov o pacientovi (formy vedenia, plánované legislatívne zmeny), In Slovenský lekár,  číslo 7 – 8/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str.156 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I., FRANKO, P. : Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov pacienta, In Slovenský lekár,  číslo 5 – 6/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 111 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I.: „Ochrana” medicínskeho postupu ako výsledku výskumnej práce / Ivan Humeník. In: Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. – ISSN 1335- 2881. – Roč. XII, č. 4 (2008), s. 26-31. – 100%
 • HUMENÍK, I.: Biomedicínsky výskum – pojem, podmienky jeho realizovania a ochrana jeho účastníkov (stav slovenskej právnej úpravy vo svetle Dodatkového protokolu k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne týkajúceho sa biomedicínskeho výskumu. In: Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. – ISSN 1211-6432. – Roč. 12, č. 6 (2008), s. 20-28. – 100%
 • Novela Zákonníka práce (Avalna Slovakia s.r.o., Košice, 2007)
 • Fungovanie MVO na Slovensko a jeho súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov (ETP Slovensko, Košice, 2005)
 • Tréningové manuály – Právne formy neziskových organizácií na Slovensku (ETP Slovensko, Košice, 2004)

Conferences

 • XI. Slovenský pediatrický kongres (Košice, June 2015). Topic: Domáce pôrody – týka sa nás to? – pohľad VLDD na problematiku domácich pôrodov.
 • XII. Osteofórum (Košice, April 2015). Topic: Ako ďalej vo vzťahu lekár a sponzor? – vybrané upozornenia na zmeny daňových predpisov po 1.1.2015.
 • „Istoty“ zákona vs. neistoty života. Onkologický pacient: multidisciplinárne výzvy z pohľadu práva, bioetiky a medicíny (Košice, apríl 2015). Topic: Máme právo na inovácie? Úvaha v optike rozhodnutia ESĽP vo veci Hristozov a ďalší v. Bulharsko.
 • XXIII. Bárdošov memoriál. Reprodukčné zdravie (Bratislva, March 2015). Topic: Aktuálne výzvy právnej úpravy reprodukčnej medicíny.
 • REPRODUKČNÉ ZDRAVIE ŽENY V CENTRE ZÁUJMU (Košice, April 2014). Topic: Tvoríme človeka: rozhodujúce právne aspekty asistovanej reprodukcie a dispozícií s embryom.
 • 13. Konferencia všeobecných lekárov pre deti a dorast (Jasná, May 2014). Topic: Risk manažment pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – kde sa nachádzajú “nášľapné míny” zodpovednosti za škodu?
 • V. Slovenský vakcinologický kongres (Štrbské pleso, January 2014). Topic: Právne aspekty vakcinácie.
 • Farmako SR trendy-cenová politika-kategorizácia (Bratislava, September 2013). Topic: Vybrané otázky riadenia rizika zodpovednosti za škodu vo farmakosektore – pohľady Slovenskej a Českej právnej úpravy.
 • AKÉ PRINCÍPY VLÁDNU ZDRAVOTNÍCTVU? (Košice, April 2013). Topic: Clara pacta, boni amici – “zmluvnosť” vo vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 • BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM právne, eticky, filozoficky (Košice, May 2012). Topic: Vybrané otázky súkromia a spracúvania osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov.
 • IV. Kongrese medicínske práva (Praha, December 2011). Topic: Výhrada svedomia – Etické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach (Košice, Oktober 2011).
 • Biomedicínsky výskum (Praha, May 2011). Topic: Ochrana práv pôvodcu novej metódy.
 • Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania (Košice, April 2011). Topic: Praktické problémy týkajúce sa informovaného súhlasu nespôsobilých pacientov.
 • Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (Praha, November 2010). Topic: Detencia a ochrana práv duševne chorých osôb.
 • Human Rights Forum 2010 (Košice, May 2010). Topic: Informovaný súhlas – pojem, zakotvenie a aplikačné súvislosti.
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym profesným postupom (Košice, June 2009). Topic: Konanie o náhradu škody na zdraví a možnosti využitia výsledkov dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

Language skills

 • English – actively
 • Italian – passively