JUDr. Tomáš Husovský

JUDr. Tomáš Husovský

attorney-at-law

T: 00421 55 694 39 91
M: 00421 907 911 389
E: husovsky(at)hhpartners.eu


Professional career

JUDr. Tomáš Husovský is a partner in law office h&h PARTNERS, in which he has been engaging in advocacy work since 2008. He is a judge of the Arbitration court for medical affairs, member of the Chamber of medical law – MEDIUS. He is also a guarantor of the project called www.pravo-medicina.sk.


Education

 • Faculty of Law, University of P.J. Safarik, Kosice, 2001, academic title: Magister of Laws (Mgr.)
 • Faculty of Law, University of P.J. Safarik, Kosice 2004, academic title: Doctor of Laws (JUDr.)

Specialization

Corporate law

JUDr. Tomáš Husovský specializes in the area of corporate law, he participated in formation of many business companies involving foreign investors, and he legally assisted in mergers of important companies and their subsequent restructuring. He participated in several legal audits (due diligence) focusing on financial, contractual and real estate aspects. He has rich experience with transformations of companies, their assets as well as business shares in companies, with foundation of subsidiaries or organizational parts, as well as with liquidation of Slovak companies. He provides legal services regarding the internal organization as well as re-organization.

Commercial law and civil law

Within Commercial Law, JUDr. Tomáš Husovský focuses on contractual law and commercial obligations, on legal assistance in matters of licenses, authorizations and business protection for domestic and foreign entrepreneurs. He provides legal counseling and representation in judicial proceedings before Supreme Court. In a field of Civil law, his priority is Real estate law (legal counseling for investors, owners of the property, architects and designers) and all contractual interconnections.

Intellectual property rights

JUDr. Tomáš Husovský is an expert in the field of intellectual property rights, mostly the area of trademarks and designs. He has rich experience in forming the analyses, documents and representation of clients before Industrial Property Office as well as before courts.


Publications

 • KOČIŠ, M., HUSOVSKÝ, T.: Transferové oceňovanie – nové povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. In Slovenský lekár, číslo 3-4/2017, ISSN 1335-0234, str. 70 – 74. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., HUMENÍK, I.: Trestnoprávna zodpovednosť lekára za neposkytnutie pomoci pacientovi, ktorý pomoc odmieta. In Slovenský lekár, číslo 1-2/2017, ISSN 1335-0234, s. 23 – 26. – 50%
 • TOMKOVÁ, K., HUSOVSKÝ, T.: Začiatok plynutia premlčacej doby pri náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. In Slovenský lekár, číslo 11-12/2016, ISSN 1335-0234, str. 214 a nasl. – 50%
 • KOČIŠ, M., HUSOVSKÝ, T.: Peňažné a nepeňažné plnenia: Vybrané daňové povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. In Slovenský lekár, číslo 3-4/2016, ISSN 1335-0234, str. 65 – 67. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., HUMENÍK, I.: Nedostatočné vedenie zdravotnej dokumentácie a riziká s tým spojené vo svetle meniacej sa judikatúry súdov. In Slovenský lekár, číslo 1-2/2016, ISSN 1335-0234, s. 25. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., HUMENÍK, I.: Čo priniesol koniec roka v legislatíve a ako sa zmeny dotýkajú zdravotníckych pracovníkov? In Slovenský lekár, číslo 11-12/2015, ISSN 1335-0234, s. 210. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., CHOVANOVA, D.: V skratke o zodpovednosti lekára za škodu spôsobenú prístrojom. In Slovenský lekár, číslo 9-10/2015. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., PÁZMÁNY, T.: Nespokojnosť s výsledkom plastickej operácie a nároky z toho vyplývajúce. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 7-8/2015. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., ZOLÁKOVÁ, Z.: Právny status tela a oddelených častí tela II. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 2/2015, ročník VI, ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie). – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., ZOLÁKOVÁ, Z.: Právny status tela a oddelených častí tela. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 1/2015, ročník VI, ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie). – 50%
 • CHOVANOVÁ, D., HUSOVSKÝ, T.: Vybrané právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti maloletému pacientovi. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 12/2014, ISSN 1339-164X (online), ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie). – 50%
 • PÁZMÁNY, T., HUSOVSKÝ, T.: Povinnosť zdravotníckeho pracovníka oznamovať podozrenie zo zanedbávania, týrania alebo zneužívania pacienta – maloletej osoby. In Slovenský lekár, číslo 9-10/2014, ISSN 1335-0234. str. 164 a nasl. – 50%
 • VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Hniezdo záchrany a jeho právna úprava v Slovenskej republike. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 9/2014, ISSN 1338-2071. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., FRANKO, P.: Náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri prevádzke jeho motorového vozidla vo svetle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. In Slovenský lekár, číslo 3-4/2014, ISSN 1335-0234. str. 56 a nasl. – 50%
 • VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bez lehoty? In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 3/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl. -50%
 • FRANKO, P., HUSOVSKÝ, T.: Neplatný súhlas podľa predchádzajúceho právneho stavu ako dôvod protiprávnosti konanie. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 4/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.-50%
 • VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Úvaha o odborníkoch pri dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 7-8/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071.-50%
 • HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T. : Nútená liečba psychiatrických pacientov: akú má oporu v zákonoch Slovenskej republiky?, In Slovenský lekár,  číslo 5 – 6/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 106 a nasl.-50%
 • VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Úhrady z verejného zdravotného poistenia a hľadanie nadštandardu. In Slovenský lekár,  číslo 1 – 2/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 32 a nasl. – 50%
 • VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Nadštandardné úhrady z verejného zdravotného poistenia, “mandarínky a svojvôľa”. In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 1/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 12 a nasl. – 50%
 • VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Právne aspekty vakcinácie. In Slovenský lekár,  číslo 9 – 10/2012, ročník 22 (36), ISSN 1335-0234, str. 196 a nasl. – 50%
 • FRANKO, P., HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T.: Zaobchádzanie so zdravotnou dokumentáciou I. časť, In Slovenský lekár,  číslo 9 – 10/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 190 a nasl. – 33%

Conferences

 • HEALTH CARE FORUM – Efektívny manažment kvalitného zdravotníctva (Bratislava, May 2014). Topic: Risk manažment pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – kde sa nachádzajú „nášľapné míny” zodpovednosti za škodu?
 • 35. Kongres Slovenskej spoločnosti všeobecného lekárstva pre dospelých – Kazuistiky z praxe všeobecného lekára pre dospelých (Žilina, May 2014). Topic: Risk manažment pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • Registrácia liekov (Bratislava, October 2013). Topic: Legislatíva registrácie liekov – vybrané právne otázky.

Language skills

 • English – actively
 • German – passively