Other publications

Other publications

The office members publish professional articles in national and foreign magazines. Within the portal pravo-medicina.sk are regularly published opinions of office members on questions of medical law.


  1. TOMKOVÁ, K., HUMENÍK, I.: Poučenie o rozsah uvádzania rizík lekárskeho výkonu v informovaných súhlasoch. In Slovenský lekár, číslo 9-10/2017, ISSN 1335-0234, str. 187 – 192.
  2. BÖSZÖRMÉNYIOVÁ, J., HUMENÍK, I. Ako sa (právne) brániť voči agresívnemu a nespolupracujúcemu pacientovi? In Slovenský lekár, číslo 7-8/2017, ISSN 1335-0234, str. 148 – 152.
  3. HUMENÍK, I., TOMKOVÁ, K.: Povinná mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov. In Slovenský lekár, číslo 5-6/2017, ISSN 1335-0234, str. 108 – 111.
  4. KOČIŠ, M., HUSOVSKÝ, T.: Transferové oceňovanie – nové povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. In Slovenský lekár, číslo 3-4/2017, ISSN 1335-0234, str. 70 – 74.
  5. HUSOVSKÝ, T., TOMKOVÁ, K.: Súčasná rozhodovacia prax súdov pri kvalifikácii subjektívnej a objektívnej zodpovednosti za škodu na zdraví spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. In Právo a manažment, roč. 2017, č. 3, ISSN 1338-2071.
  6. HUSOVSKÝ, T., HUMENÍK, I.: Trestnoprávna zodpovednosť lekára za neposkytnutie pomoci pacientovi, ktorý pomoc odmieta. In Slovenský lekár, číslo 1-2/2017, ISSN 1335-0234, s. 23 – 26.
  7. TOMKOVÁ, K., HUSOVSKÝ, T.: Začiatok plynutia premlčacej doby pri náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. In Slovenský lekár, číslo 11-12/2016, ISSN 1335-0234, str. 214 a nasl.
  8. TOMKOVÁ, K., HUMENÍK, I.: Znalecké dokazovanie, súkromný znalecký posudok a pojem (non) lege artis v medicínsko-právnych sporoch. In Právo a manažment, roč. 2016, č. 9, ISSN 1338-2071. – 50%
  9. HUMENÍK, I., TOMKOVÁ, K.: Znalecké dokazovanie v medicínskych sporoch a postavenie súkromného znaleckého posudku vo svetle meniacej sa právej úpravy. In Slovenský lekár, číslo 7-8/2016, ISSN 1335-0234, str. 141.
  10. KOČIŠ, M., HUSOVSKÝ, T.: Peňažné a nepeňažné plnenia: Vybrané daňové povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. In Slovenský lekár, číslo 3-4/2016, ISSN 1335-0234, str. 65 – 67.
  11. HUSOVSKÝ, T., HUMENÍK, I.: Nedostatočné vedenie zdravotnej dokumentácie a riziká s tým spojené vo svetle meniacej sa judikatúry súdov. In Slovenský lekár, číslo 1-2/2016, ISSN 1335-0234, s. 25.
  12. TOMKOVÁ, K., HUMENÍK, I.: Kde sa skrýva rovnováha pri uvádzaní rizík zákroku v informovaných súhlasoch? In Právo a manažment v zdravotníctve, roč. 2016, č. 1, ISSN 1338-2071.
  13. HUSOVSKÝ, T., HUMENÍK, I.: Čo priniesol koniec roka v legislatíve a ako sa zmeny dotýkajú zdravotníckych pracovníkov? In Slovenský lekár, číslo 11-12/2015, ISSN 1335-0234, s. 210.
  14. HUSOVSKÝ, T., CHOVANOVA, D.: V skratke o zodpovednosti lekára za škodu spôsobenú prístrojom. In Slovenský lekár, číslo 9-10/2015.
  15. VOLČKO, V., CHOVANOVÁ, D.: Náhrada nemajetkovej ujmy a nesprávne koleno (rozbor právnej kauzy), In Slovenský lekár, číslo 7-8/2015, ISSN 1335-0234, str. 133.
  16. HUSOVSKÝ, T., PÁZMÁNY, T.: Nespokojnosť s výsledkom plastickej operácie a nároky z toho vyplývajúce. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 7-8/2015.
  17. CHOVANOVÁ, D., HUMENÍK, I.: (Zdanlivá) konkurencia náhrady za nemajetkovú ujmu a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 7-8/2015, č. 6/2015.
  18. CHOVANOVÁ, D., HUMENÍK, I.: Sťaženie spoločenského uplatnenia a nemajetková ujmy, Ústavný súd vs Najvyšší súd. In Slovenský lekár, číslo 5-6/2015, ISSN 335-0234, s. 104.
  19. PÁZMÁNY, T.: Informovaný súhlas – otázka formy súhlasu. In Onkológia, číslo 02/2015, ISSN 1336-8176 (tlačené vydanie) ISSN 1339-4215 (online)
  20. PÁZMÁNY, T., CHOVANOVÁ, D.: K Rozsudku Najvyššieho súdu ČR 25 Cdo 1628/2013 – Dokazovanie príčinnej súvislosti v medicínsko-právnych sporoch. In Slovenský lekár, číslo 3-4/2015, ISSN 335-0234.
  21. PÁZMÁNY, T., CHOVANOVÁ, D.: Judikatúra Najvyššieho a Ústavného súdu ČR: dokazovanie príčinnej súvislosti v medicínskoprávnych sporoch. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 4/2015, ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie).
  22. HUMENÍK, I.: Máme právo na inovácie? Úvaha v optike rozhodnutia ESĽP vo veci Hristozov a ďalší v. Bulharsko?. In Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti. 1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-8168-185-1.
  23. HUMENÍK, I., VOLČKO, V.: Poznámka ku kategorizácii špeciálnych zdravotníckych materiálov. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 10/2014, ISSN 1338-2071.
  24. HUMENÍK, I.: Informovaný súhlas – základné východiská. In Onkológia (Bratisl.), číslo 1/2015, ročník 10, ISSN:1336-8176 (tlačené vydanie) , ISSN 1339-4215 (online)
  25. ZOLÁKOVÁ, Z., HUMENÍK, I.: Prečo sa zaoberať právnym statusom tela a jeho oddelených častí v medicíne?. In Slovenský lekár, číslo 1-2/201, ročník 25(39), ISSN ISSN: 1335-0234.str. 26 a nasl.
  26. TRNOVEC, P. – HUMENÍK, I.: Liek v praxi lekára – vybrané právne aspekty. In Zdravotnícke právo interdisciplinárne. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára. Bratislava: Herba, 2015. ISBN 978-80-89631-32-2. 208 s.
  27. HUSOVSKÝ, T., ZOLÁKOVÁ, Z.: Právny status tela a oddelených častí tela. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 1/2015, ročník VI, ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie).
  28. CHOVANOVÁ, D., HUMENÍK, I.: Poučenie a informovaný súhlas pri nespôsobilých osobách. In Slovenský lekár. Číslo 11-12/2014, ISSN 1335-0234, str. číslo 192.
  29. CHOVANOVÁ, D., HUSOVSKYÝ, T.: Vybrané právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti maloletému pacientovi. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 12/2014, ISSN 1339-164X (online), ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie).
  30. HUMENÍK, I., PÁZMÁNY, T.: K povinnosti lekára a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti informovať o podozrení zo spáchania trestného činu na pacientovi. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 10/2014, ISSN 1338-2071.
  31. PÁZMÁNY, T., HUSOVSKÝ, T.: Povinnosť zdravotníckeho pracovníka oznamovať podozrenie zo zanedbávania, týrania alebo zneužívania pacienta – maloletej osoby. In Slovenský lekár, číslo 9-10/2014, ISSN 1335-0234. str. 164 a nasl.
  32. TOMKOVÁ, K.: Nové podmienky vykonávania klinických skúšaní liekov. In Lekárnické listy, číslo 9/2014, ročník XVI, ISSN, str. 14-16.
  33. HUMENÍK, I.: Právne aspekty vakcinácie. In Vedecko odborný lekársky časopis PEDIATRIA, roč. 9/2014, ISSN 1336-863X, str. 9.
  34. VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Hniezdo záchrany a jeho právna úprava v Slovenskej republike. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 9/2014, ISSN 1338-2071.
  35. BEREŠ, M., HUMENÍK, I.: Právne a etické aspekty eutanázie (II.). In Slovenský lekár, číslo 7-8/2014, ISSN 1335-0234. str. 119 a nasl.
  36. HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z.: Úvaha nad právnou záväznosťou odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva SR. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 7-8/2014, ročník V, ISSN 1338-2071.
  37. BEREŠ, M., ZOLÁKOVÁ, Z.: Právne a etické aspekty eutanázie (I.). In Slovenský lekár, číslo 5-6/2014, ISSN 1335-0234. str. 98 a nasl.
  38. HUMENÍK, I., FRANKO, P.: Exekučné konanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 5/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
  39. HUSOVSKÝ, T., FRANKO, P.: Náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri prevádzke jeho motorového vozidla vo svetle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. In Slovenský lekár, číslo 3-4/2014, ISSN 1335-0234. str. 56 a nasl.
  40. VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bez lehoty? In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 3/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
  41. VOLČKO, V., HUMENÍK, I.: Lekárnik a výživový doplnok. In Nový poradca lekárnika, číslo 1/2014, ročník 15, ISSN 1337-9399, str. 12 a nasl..
  42. KUBALA, J.: Zdravotnícka pomôcka alebo liek? Súdny dvor EÚ rozhodol o kompromise a vrátil problém vnútroštátnemu súdu. In Bulletin slovenskej advokácie, číslo 4/2014, ročník XX, ISSN 1335-1079, str.6 a nasl..
  43. FRANKO, P., HUSOVSKÝ, T.: Neplatný súhlas podľa predchádzajúceho právneho stavu ako dôvod protiprávnosti konania. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 4/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
  44. HERMAN, M., LAZÁR L., HUMENÍK, I.: Problematika viacplodovej gravidity po asistovanej reprodukcii. In Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu – Právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie.1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-8168-035-9. str. 168 a nasl..
  45. HUMENÍK, I ., ZOLÁKOVÁ, Z., HERMAN, M.: Tvoríme človeka: rozhodujúce právne aspekty asistovanej reprodukcie a dispozícií s embryom. In Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu – Právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie.1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-8168-035-9. str. 41 a nasl..
  46. HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z.: Vybrané právne otázky s nakladaním so zárodočnými bunkami a embryami (II.). In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 2/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
  47. HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z.: Vybrané právne otázky spojené s nakladaním so zárodočnými bunkami a embryami (I.) In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 1/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.-50%
  48. ZOLÁKOVÁ, Z., HUMENÍK, I.: Zásada anonymity darcu v reprodukčnej medicíne a sprístupňovanie údajov o darcoch. In Slovenský lekár, číslo 1-2/2014, ročník 24(38), ISSN 1335-0234.str. 21 a nasl.
  49. TOMKOVÁ, K.: Povinné očkovanie: právo alebo povinnosť?. In Právo-medicína.sk / časopis medicínskeho práva a bioetiky, číslo 1/2014, ročník 1, str. 105-112. ISSN 1339-312X.
  50. FRANKO, P., KUBALA, J.: Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho vplyv na civilné a trestné konanie. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 11/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl..
  51. KUBALA, J., VOLČKO, V.: Základné otázky odmietnutia zdravotnej starostlivosti v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky. In Slovenský lekár, číslo 11 – 12/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 203 a nasl..
  52. VOLČKO, V.,KUBALA, J.: O jednom senickom rozsudku a nemajetkovej ujme. In Slovenský lekár, číslo 9 – 10/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 178 a nasl..
  53. VOLČKO, V., HUMENÍK, I.: Lieči lekár (len) liekmi?. In Lekárnické listy, číslo 10/2013, ISSN 1335-5821, str. 12 a nasl..
  54. KUBALA, J., FRANKO, P.: Odškodnenie nemajetkovej ujmy pacientov v peniazoch-judikatórny pohľad. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 9/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 5 a nasl..
  55. HUMENÍK, I., GUMÁN, V: Vybrané právne problémy pri uplatňovaní civilných nárokov pozostalých pri nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 7-8/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071.
  56. VOLČKO, V., HUSOVSKÝ T.: Úvaha o odborníkoch pri dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 7-8/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071.
  57. FRANKO, P., HUMENÍK, I. : Náhrada škody na zdraví, náhrada nemajetkovej ujmy a totožnosť skutkového stavu, In Slovenský lekár, číslo 7 – 8/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234.
  58. HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T. : Nútená liečba psychiatrických pacientov: akú má oporu v zákonoch Slovenskej republiky?, In Slovenský lekár, číslo 5 – 6/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 106 a nasl.
  59. FRANKO, P., HUMENÍK, I.: Ústavnosť lekárskej služby prvej pomoci-replika na rozhodnutie Ústavného súdu SR. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 5/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 11 a nasl.
  60. KUBALA, J., FRANKO, P.: Obmedzenie osobnej slobody zo zdravotných dôvodov alebo základné východiská detenčného konania. In Slovenský lekár, číslo 3-4 /2013, ročník 23 (37),ISSN 1335-0234, str. 73 a nasl.
  61. KUBALA, J., VOLČKO, V.: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rovine medicínskej etiky. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 4/2013,roč. IV, ISSN 1338-2071.
  62. HUMENÍK, I., LIPTÁK, T.: Clara pacta, boni amici- “zmluvnosť” vo vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. In AKÉ PRINCÍPY VLÁDNU ZDRAVOTNÍCTVU?. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2013., ISBN 978-80-8155-007-2, str.11 a nasl.
  63. HUMENÍK, I., KUBALA, J.: Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (I.). In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 2/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 5 a nasl.
  64. HUMENÍK, I., KUBALA, J.: Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (II.). In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 3/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 12 a nasl.
  65. VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Úhrady z verejného zdravotného poistenia a hľadanie nadštandardu. In Slovenský lekár, číslo 1 – 2/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 32 a nasl.
  66. VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Nadštandardné úhrady z verejného zdravotného poistenia, “mandarínky a svojvôľa”. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 1/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 12 a nasl.
  67. HUMENÍK, I., VOLČKO, V.: Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (III.). In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 1/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 8 a nasl.
  68. HUMENÍK, I., VOLČKO, V.: Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (II.). In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 6/2012, ročník III, ISSN 1338-2071, str. 12 a nasl.
  69. HUMENÍK, I., FRANKO, P.: Lekárska služba prvej pomoci a čakanie na “mesiáša ústavnosti”. In Právo a manažment v zdravotníctve číslo 6/2012, ročník III, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
  70. VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Právne aspekty vakcinácie. In Slovenský lekár, číslo 9 – 10/2012, ročník 22 (36), ISSN 1335-0234, str. 196 a nasl.
  71. HUMENÍK, I., VOLČKO, V.: Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 5/2012, ročník III, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
  72. KUBALA, J., VOLČKO, V.: Pozastavenie účinnosti zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek: ďalšie možné východiská a súvislosti aplikačnej praxe. In Slovenský lekár, číslo 7 – 8/2012, ročník 22 (36), ISSN 1335-0234, str. 144 a nasl.
  73. HUMENÍK, I., FRANKO, P., KUBALA, J.: Zamyslenie nad jedným dohovorom a jeho prínosom pre zdravotne postihnuté osoby (14-25) In Časopis zdravotnického práva a bioetiky (Journal of medical law and bioethics), Vol 2, No 2 (2012) Ústav státu a práva ČR (2011), ISSN 1804-8137, str. 14 – 25.
  74. HUMENÍK, I., FRANKO, P.: Nový pohľad na realizáciu ľudských práv u zdravotne postihnutých osôb?. In Právo a manažment v zdravotníctve číslo 4/2012, ročník III, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
  75. KUBALA, J., FRANKO, P.: Pacient, náhrada škody a výzvy právneho zastupovania. In HUMAN RIGHTS FORUM 2012 – Medicínske právo interdisiplinárne, 1. vydanie, Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2012, 320 s., ISBN: 978-80-89447-87-9, str. 129 a nasl.
  76. HUMENÍK, I., KUBALA, J.: Dohovor o právavch osôb so zdravotným postihnutím: nový vietor do plachiet ochrany práv zdravotne postihnutých?. In Slovenský lekár, číslo 3 – 4/2012, ročník 22 (36), ISSN 1335-0234, str. 78 a nasl.
  77. FRANKO, P., HUMENÍK, I.: Občianskoprávne následky nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie. In Slovenský lekár, číslo 1 – 2/2012, ročník 22 (36), ISSN 1335-0234, str. 36 a nasl.
  78. HUMENÍK, I.: Príspevok v zborníku IV. Kongresu medicínskeho práva (Praha, december 2011) – kapitola “Výhrada svedomia – Etické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti”.
  79. KOČIŠ, M.: Postavenie medzinárodných zmlúv v systéme prameňov daňového práva a ich interpretácia. Zborník príspevkov z Domácej konferencie s medzinárodnou účasťou. Mílniky práva v stredoeurópskom priestore usporiadanej Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. 2011.
  80. KOČIŠ, M.: Pramene medzinárodnej výmeny informácií v oblasti priamych daní. Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů – QUAERE 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 1. vyd. 2011. ISBN 978-80-904877-3-4, ETTN 085-11-11007-04-1.
  81. KOČIŠ, M. – KICOVÁ, A.: Aktuálne výzvy daňového práva a ich didaktická transformácia do výučby. Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov. Prešov: 2011.
  82. HUMENÍK, I.: Biomedicínsky výskum z pohľadu ochrany práv pôvodcu novej metódy. In Časopis zdravotnického práva a bioetiky (Journal of medical law and bioethics) Vol. 1, No. 2, Ústav státu a práva ČR (2011), ISSN 1804-8137, str. 23 – 38.
  83. HUMENÍK, I.: Ochrana práv duševne chorých osôb pri nútenom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. In Časopis zdravotnického práva a bioetiky (Journal of medical law and bioethics) Vol. 1, No. 1, Ústav státu a práva ČR (2011), ISSN 1804-8137, str. 36 – 60.
  84. FRANKO, P.: Ústavnoprávne úskalia povinnosti výkonu lekárskej služby prvej pomoci v Slovenskej republike, In Časopis zdravotnického práva a bioetiky (Journal of medical law and bioethics) Vol. 1, No., Ústav státu a práva ČR (2011), ISSN 1804-8137, str. 75 a nasl.
  85. HUMENÍK, I.: Výhrada vo svedomí. In Právo a manažment v zdravotníctve, IURA EDITION, spol. s r.o., ročník II, číslo 5/2011, ISSN 1338-2071, str. 22 – 28.
  86. HUMENÍK, I.: Pacient ako spotrebiteľ – kde sú hranice jeho práv? In Právo a manažment v zdravotníctve, IURA EDITION, spol. s r.o., ročník II, číslo 3/2011, ISSN 1338-2071, str. 23 – 28.
  87. HUMENÍK, I.: Informovaný súhlas – pojem a aplikačné súvislosti. In Právo a manažment v zdravotníctve, IURA EDITION, spol. s r.o., ročník II, číslo 1/2011, ISSN 1338-2071, str. 16 – 21.
  88. HUMENÍK, I., FRANKO, P. : Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov pacienta, In Slovenský lekár, číslo 5 – 6/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 111 a nasl.
  89. HUMENÍK, I., FRANKO, P. : Zdravotná dokumentácia ako databáza údajov o pacientovi (formy vedenia, plánované legislatívne zmeny), In Slovenský lekár, číslo 7 – 8/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 156 a nasl.
  90. FRANKO, P., HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T.: Zaobchádzanie so zdravotnou dokumentáciou I. časť, In Slovenský lekár, číslo 9 – 10/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 190 a nasl.
  91. FRANKO, P., HUMENÍK, I.: Zaobchádzanie so zdravotnou dokumentáciou II. časť , In Slovenský lekár, číslo 11 – 12/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 228.
  92. FRANKO, P., HUMENÍK, I: Všeobecný pohľad na zodpovednosť za škodu pri výkone zdravotnej starostlivosti , In Slovenský lekár, číslo 1 – 2/2011, ročník 21 (35), ISSN 1335-0234, str. 30.
  93. HUMENÍK, I.: Konanie o náhradu škody na zdraví a možnosti využitia výsledkov dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. In Právník, Ústav státu a práva AV ČR, číslo 07/2010, ročník 149, s. 699 – 713.
  94. HUMENÍK, I.: Povinná mlčanlivosť a jej aplikačné problémy. In Právo a manažment v zdravotníctve, IURA EDITION, spol. s r.o., ročník I, číslo 1/2010, ISSN 1338-2071, str. 2 – 6.
  95. HUMENÍK, I.: Príspevok v zborníku Vybrané otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávným profesijným postupom – kapitola Konanie o náhradu škody na zdraví a možnosti využitia výsledkov dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. 2010.
  96. KOČIŠ, M.: Transferové oceňovanie včera a dnes. In: Dny práva – 2010 – Days of Law – 4. ročník mezinárodnej konferencie usporiadanej Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne, Zborník príspevkov, Brno: Tribun EU, 2010, ISBN 978-80-210-5305-2.
  97. HUMENÍK, I.: Biomedicínsky výskum – pojem, podmienky jeho realizovania a ochrana jeho účastníkov (stav slovenskej právnej úpravy vo svetle Dodatkového protokolu k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne týkajúceho sa biomedicínskeho výskumu. In: Zdravotnictví a právo: právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. – ISSN 1211-6432. – Roč. 12, č. 6 (2008), s. 20-28.
  98. HUMENÍK, I.: „Ochrana” medicínskeho postupu ako výsledku výskumnej práce. In: Duševné vlastníctvo: revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. – ISSN 1335- 2881. – Roč. XII, č. 4 (2008), s. 26-31.