Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Stránka neposkytuje právne poradenstvo

Informácie uverejnené na internetovej stránka nemajú povahu právneho poradenstva a ani nesledujú takýto účel. h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. nezodpovedá za škodu spôsobenú uplatnením informácií zverejnených na stránke návštevníkom stránky, či inou osobou.

Hypertextové prepojenia

Niektoré hypertextové prepojenia na tejto webovej stránke Vás presmerujú na stránky, ktoré nie sú pod kontrolou h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.. Ak kliknete na ktorékoľvek z týchto prepojení, opustíte túto stránku.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za obsah akejkoľvek webovej stránky tretej osoby, na ktorú odkazuje hypertextové prepojenie a neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku (výslovné ani konkludentné) s ohľadom na informácie obsiahnuté na takýchto stránkach.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. nemá žiaden dosah na povahu a obsah takýchto stránok.

Používania údajov

Komunikácia od používateľov (netýkajúca sa osobných údajov) sa považuje za nedôvernú a otvorenú, pričom h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. môže použiť takto získané údaje na akýkoľvek účel, vrátane rozmnožovania a zverejňovania, a rovnako môže použiť získané myšlienky a nápady na akékoľvek účely, vrátane obchodných.

Rozhodné právo

Tieto Podmienky používania a obsah tejto webovej stránky sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom.

Zmeny

Tieto Podmienky používania môžu byť kedykoľvek menené.

 

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. (ďalej ako “prevádzkovateľ”) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytuje informácie týkajúce sa pravidiel spracúvania osobných údajov prostredníctvom webovej stránky www.hhpartners.eu.

A/ VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV, PODANIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ

1) Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému:
Subjekt: h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice
IČO: 44 323 760
e-mail: office@hhpartners.eu

2) Identifikačné údaje sprostredkovateľa:
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa.

3) Dotknutá osoba:
Je fyzická osoba, ktorá vyplní kontaktný formulár na portáli.

4) Účel, právny základ a rozsah spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje spracúvame za účelom spracovania vašej správy zaslanej nám prostredníctvom kontaktného formulára.

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Kategória osobných údajov: bežne spracúvané osobné údaje

Rozsah osobných údajov: meno, emailová adresa, (prípadne iné osobné údaje, ktoré nie sú vyžadované, ale budú dotknutou osobou uvedené). V prípade neposkytnutia vašich osobných údajov vás nebudeme môcť spätne kontaktovať.

5) Spôsob vyjadrenia súhlasu:
Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu operácií nevyhnutných na dosiahnutie účelu dotknutá osoba dáva zakliknutím check boxu “Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov” umiestneného pod týmto súhlasom.

6) Doba spracúvania osobných údajov:
Doba spracúvania osobných údajov je jeden rok.

7) Prijímatelia, ktorým sú osobné údaje sprístupňované:

 (v celom rozsahu z dôvodu umiestnenia portálu a databázy na hostingovom serveri): poskytovateľovi webhostingu na ktorom je umiestnený portál hhpartners.eu: WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko
 (v celom rozsahu za účelom ukladania osobných údajov a ich systematizovania): poskytovateľovi serveru na ukladanie dát súčasťou ktorých sú aj dáta užívateľov: spoločnosť Synnology Inc.
 (v celom rozsahu z dôvodu aktualizácie webu) občianske združenie: Komora pre medicínske právo – MEDIUS, Mäsiarska 6, 040 01 Košice
 (v celom rozsahu z dôvodu pravidelnej údržby portálu a jeho vylepšovania): IT podpora a programovanie portálu hhpartners.eu: Mgr. Stanislav Horal – Seaside, Ulica Spartakovská 6464/9, 917 01 Trnava, horal@seaside.sk

8) Výmaz osobných údajov (oznámenie v zmysle § 25 zákona 18/2018 Z. z.):
Prevádzkovateľ zabezpečí výmaz poskytnutých osobných údajov z informačného systému po odvolaní súhlasu užívateľa na spracovanie osobných údajov, alebo po uplynutí doby jedného roka.

9) Zodpovedná osoba
Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu. Pri výkone svojich práv sa dotknutá môže obrátiť na Prevádzkovateľa využijúc kontaktné údaje uvedené v úvode tohoto dokumentu. Prevádzková doba Prevádzkovateľa je každý pracovný deň od 8.30 – 16.30.

B/ POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov právo:
1. odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov
2. získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
3. získať informácie o dobe uchovávania osobných údajov,
4. požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov,
5. žiadať vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania,
6. namietať spracúvanie osobných údajov,
7. žiadať o určenie zdroja osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
8. právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
9. na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

10. podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.. Kontaktné údaje na Úrad je možné získať na webovom sídle Úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Vaše vyššie uvedené práva môžete uplatňovať na e-mailovej adrese: office@hhpartners.eu, alebo poštou na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v úvode tohto dokumentu.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.

Aktualizované: jún 2016