JUDr. Peter Gabrik

JUDr. Peter Gabrik

advokát

T: +421 55 694 39 91
M: +421 948 211 602
E: gabrik(at)hhpartners.eu


JUDr. Peter Gabrik je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V minulosti pôsobil v advokátskej kancelárii FUTEJ & Partners, s.r.o. s medzinárodným pôsobením a neskôr na Slovenskom pozemkovom fonde, právnom odbore, odd. sporovej agendy, kde nadobudol hlboké znalosti v oblasti civilného procesu, práva nehnuteľností, reštitúcií a verejnej správy.


Vzdelanie

 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2011), titul magister práv – Mgr.
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2014), titul doktor práv – JUDr.

Špecializácia

Obchodné a občianske právo

V rámci obchodného práva sa v spolupráci s partnermi kancelárie primárne špecializuje na zmluvné právo, záväzkové právo a právo obchodných spoločností. V danej oblasti sa zameriava najmä na vypracovanie a analýzu kontraktov pre podnikateľské subjekty a právne asistuje pri zakladaní a likvidácii obchodných spoločností. V civilnom práve sa koncentruje na zmluvné právo, pracovné právo, právo nehnuteľností a právo duševného vlastníctva.

Ústavné právo

JUDr. Peter Gabrik sa venuje problematike ústavného práva a jeho presahom do právnej praxe. V rámci advokátskej kancelárie sa venuje otázkam právnej argumentácie, výkladu práva, analýze a štúdiu judikatúry Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva. JUDr. Peter Gabrik sa podieľa na príprave ústavných sťažností a podaní, ktorých predmetom je porušovanie základných ľudských práv a slobôd.

Medicínske právo

JUDr. Peter Gabrik sa venuje aj poskytovaniu právnych služieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, právnym aspektom ochrany osobných údajov a zdravotnej dokumentácie, zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pacientskym právam.

Farmaceutické právo

JUDr. Peter Gabrik sa venuje aj otázkam farmaceutického práva, zahŕňajúc okrem iného napr. problematiku uvádzania výrobku na trhu, jeho kategorizácii, či otázkam marketingu liekov a zdravotníckych pomôcok. Zároveň sa podieľa na príprave komplexných zmluvných podkladov a dokumentácie potrebnej pre činnosť subjektov farmaceutického trhu.

Pozemkové právo

JUDr. Peter Gabrik sa venuje problematike vlastníctva nehnuteľností, najmä pozemkov, stavebnému právu a právu územného plánovania. Predmetom tejto agendy je aj komplexné posúdenie možnosti „vyporiadania“ vlastníckeho práva a nastavenie najvhodnejšieho riešenia na dosiahnutie zamýšľaného cieľa s danou nehnuteľnosťou alebo pozemkom. Venuje sa aj problematike tzv. nezistených alebo neznámych vlastníkov v podmienkach Slovenska. Participoval na veľkých developerských projektoch, počnúc od výberu vhodnej lokality, s podaním právnej analýzy (due diligence) vhodnosti nadobudnutia pozemku a jeho využitia na developerský projekt. Praktické skúsenosti má v súvislosti s pozemkovými spoločenstvami.

Správne právo

JUDr. Peter Gabrik má skúsenosti so zastupovaním klientov v správnom konaní, najmä pri napádaní rozhodnutí správnych orgánov prípadne orgánov samosprávy. Svoje skúsenosti vie využiť pri zastupovaní klientov v reštitučných konaniach, v konaní o ROEP, pri pozemkových úpravách.


Publikačná činnosť

 • GABRIK, P., BÖSZÖRMÉNYIOVÁ, J. Prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v zdravotníctve v roku 2017. In Slovenský lekár, číslo 11-12/2017, ISSN 1335-0234, str. 215 – 223. – 50%
 • GABRIK,P.,HUMENÍK, I.: ,,Letné“ legislatívne zmeny pre lekárne. In Právo a manažment v medicíne, číslo 7-8/2018, dostupné na: http://www.pravovzdravotnictve.sk/ [online]

Odborné články v elektronických médiách

 • GABRIK, P.: Urgenty druhého typu pribúdajú pomaly. In: medipravnik.sk (online) 15.3.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/urgenty-druheho-typu-pribudaju-pomaly-474/
 • GABRIK, P.: Zmluvné pokuty zdravotných poisťovní pri každom nesprávnom výdaji lieku nie sú na mieste In: medipravnik.sk (online) 4.3.2019 . Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/zmluvne-pokuty-zdravotnych-poistovni-pri-kazdom-nespravnom-vydaji-lieku-nie-su-na-mieste-464/
 • GABRIK, P.: Vláda schválila vyššie úhrady za pohotovosti. In: medipravnik.sk (online) 20.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/vlada-schvalila-vyssie-uhrady-za-pohotovosti-455/
 • GABRIK, P.: Doplnkové ordinačné hodiny – systémy by už mali byť pripravené. In: medipravnik.sk (online) 19.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/doplnkove-ordinacne-hodiny-systemy-by-uz-mali-byt-pripravene-454/
 • GABRIK, P.: Rezort zdravotníctva mení názor v otázke lekárenských pohotovostí. In: medipravnik.sk (online) 14.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/rezort-zdravotnictva-meni-nazor-v-otazke-lekarenskych-pohotovosti-451/
 • GABRIK, P.: Doplnkové ordinačné hodiny vs. výmenné lístky, úhrady liekov a zdravotná dokumentácia. In: medipravnik.sk (online) 4.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/doplnkove-ordinacne-hodiny-vs-vymenne-listky-uhrady-liekov-a-zdravotna-dokumentacia-442/
 • GABRIK, P.: Overovanie pravosti liekov – nové usmernenia. In: medipravnik.sk (online) 30.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/overovanie-pravosti-liekov-nove-usmernenia-439/
 • GABRIK, P.: Lekári pozor – s organizátorom pohotovostí sa už možno ťažšie dohodnete. In: medipravnik.sk (online) 29.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/lekari-pozor-s-organizatorom-pohotovosti-sa-uz-mozno-tazsie-dohodnete-438/
 • GABRIK, P.: Doplnkové ordinačné hodiny – ako ich zaviesť. In: medipravnik.sk (online) 16.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/doplnkove-ordinacne-hodiny-ako-ich-zaviest-431/
 • GABRIK, P.: Doplnkové ordinačné hodiny sú k dispozícii – ste na ne pripravení? In: medipravnik.sk (online) 8.1.2019. Dostupné na:  https://www.medipravnik.sk/clanky/doplnkove-ordinacne-hodiny-su-k-dispozicii-ste-na-ne-pripraveni-425/
 • GABRIK, P.: Lekárne už nemusia dokladať výpis z registra trestov. In: medipravnik.sk (online) 7.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/lekarne-uz-nemusia-dokladat-vypis-z-registra-trestov-424/
 • GABRIK, P.: Platby za pohotovosti sa majú zvýšiť – o koľko? In: medipravnik.sk (online) 24.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/platby-za-pohotovosti-sa-maju-zvysit-o-kolko-417/
 • GABRIK, P.: Kontrola originality liekov – znížte mieru svojej zodpovednosti. In: medipravnik.sk (online) 19.12.2018. Dostupné na:  https://www.medipravnik.sk/clanky/kontrola-originality-liekov-znizte-mieru-svojej-zodpovednosti-413/
 • GABRIK, P.: Lekárne vs. Register partnerov verejného sektora. Máte ročný obrat 250.000 eur? In: medipravnik.sk (online) 14.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/lekarne-vs-register-partnerov-verejneho-sektora-mate-rocny-obrat-250-000-eur-411/
 • GABRIK, P.: S úplatkami nie sú žarty. In: medipravnik.sk (online) 27.11.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/s-uplatkami-nie-su-zarty-400/
 • GABRIK, P.: Lekáreň je už povinná dodržiavať prevádzkový čas. In: medipravnik.sk (online) 26.11.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/lekaren-je-uz-povinna-dodrziavat-prevadzkovy-cas-399/
 • GABRIK, P.: Nemocničné lekárne – priniesla novela „ohrozenie“ verejných lekární? In: medipravnik.sk (online) 16.11.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/nemocnicne-lekarne-priniesla-novela-ohrozenie-verejnych-lekarni-394/
 • GABRIK, P.: Lekárne vs. dlžníci – vyberanie plnej sumy a čo robiť v prípade nesúhlasu pacientov? In: medipravnik.sk (online) 12.11.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/lekarne-vs-dlznici-vyberanie-plnej-sumy-a-co-robit-v-pripade-nesuhlasu-pacientov-391/
 • GABRIK, P.: Nová kontrola originality liekov – treba sa jej báť? In: medipravnik.sk (online) 30.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/nova-kontrola-originality-liekov-treba-sa-jej-bat-384/
 • GABRIK, P.: Lekár pracujúci pod vplyvom alkoholu sa dopúšťa trestného činu. In: medipravnik.sk (online) 29.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/lekar-pracujuci-pod-vplyvom-alkoholu-sa-dopusta-trestneho-cinu-383/
 • GABRIK, P.: Seriál ISMOL: Lekáreň nemusí liek prevziať v nedeľu. In: medipravnik.sk (online) 23.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/serial-ismol-lekaren-nemusi-liek-prevziat-v-nedelu-379/
 • GABRIK, P.: Kontroly zdravotných poisťovní – na čo si dať pozor. In: medipravnik.sk (online) 3.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/kontroly-zdravotnych-poistovni-na-co-si-dat-pozor-369/
 • GABRIK, P.: Novinky v receptoch „REPETEUR“. In: medipravnik.sk (online) 26.9.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/novinky-v-receptoch-repeteur-363/
 • GABRIK, P.: Ďalšie obmedzenie lekární v nakladaní s liekmi. In: medipravnik.sk (online) 4.9.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/dalsie-obmedzenie-lekarni-v-nakladani-s-liekmi-353/