JUDr. Tomáš Husovský

JUDr. Tomáš Husovský

advokát

T: 00421 55 694 39 91
M: 00421 907 911 389
E: husovsky(at)hhpartners.eu


Profesionálna kariéra

JUDr. Tomáš Husovský je partnerom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, v ktorej od roku 2008 vykonáva advokátsku prax. JUDr. Tomáš Husovský je členom Komory pre medicínske právo – MEDIUS. Je odborným garantom internetového projektu www.pravo-medicina.sk.


Vzdelanie

 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2001): titul magister práv (Mgr.).
 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2004): titul doktor práv (JUDr.).

Špecializácia

Právo obchodných spoločností

JUDr. Tomáš Husovský sa špecializuje na oblasť práva obchodných spoločností, podieľal sa na zakladaní desiatok obchodných spoločností so zahaničnou účasťou, zúčastňoval sa fúzií významných podnikov a ich následnej reštrukturalizácie. Bol členom tímov, ktoré uskutočňovali niekoľko auditov (due dilligence) zameraných na finančné, zmluvné a pozemkové otázky. Má bohaté skúsenosti s prevodmi podnikov, ich majetku ako aj účastí v obchodných spoločnostiach, so zriaďovaním dcérskych spoločností alebo organizačných zložiek, ako aj s likvidáciou slovenských spoločností. Poskytuje právne poradenstvo súvisiace s riadením obchodných spoločností a ich reorganizáciou.

Obchodné a občianske právo

V rámci obchodného práva sa JUDr. Tomáš Husovský špecializuje na zmluvné a záväzkové právo, na pomoc slovenským a zahraničným podnikateľom pri získavaní potrebných povolení, licencií a ochrane ich podnikania. Poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie podnikateľov v súdnych konaniach vrátane konaní pred Najvyšším súdom. V občianskom práve je jeho prioritnou oblasťou právo nehnuteľností (právne služby pre investorov, vlastníkov nehnuteľností, projektantov a architektov) a celá zmluvná oblasť spojená s výberom a spracovaním všetkých potrebných zmlúv.

Priemyselné práva

V rámci právneho poradenstva sa JUDr. Tomáš Husovský sústreďuje aj na oblasť priemyselných práv a to najmä na problematiku ochranných známok a dizajnov. V danej oblasti vypracúva potrebné podklady, analýzy a zastupuje klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva a príslušnými súdmi.


Publikačná činnosť

 • KOČIŠ, M., HUSOVSKÝ, T.: Transferové oceňovanie – nové povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. In Slovenský lekár, číslo 3-4/2017, ISSN 1335-0234, str. 70 – 74. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., HUMENÍK, I.: Trestnoprávna zodpovednosť lekára za neposkytnutie pomoci pacientovi, ktorý pomoc odmieta. In Slovenský lekár, číslo 1-2/2017, ISSN 1335-0234, s. 23 – 26. – 50%
 • TOMKOVÁ, K., HUSOVSKÝ, T.: Začiatok plynutia premlčacej doby pri náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. In Slovenský lekár, číslo 11-12/2016, ISSN 1335-0234, str. 214 a nasl. – 50%
 • KOČIŠ, M., HUSOVSKÝ, T.: Peňažné a nepeňažné plnenia: Vybrané daňové povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. In Slovenský lekár, číslo 3-4/2016, ISSN 1335-0234, str. 65 – 67. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., HUMENÍK, I.: Nedostatočné vedenie zdravotnej dokumentácie a riziká s tým spojené vo svetle meniacej sa judikatúry súdov. In Slovenský lekár, číslo 1-2/2016, ISSN 1335-0234, s. 25. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., HUMENÍK, I.: Čo priniesol koniec roka v legislatíve a ako sa zmeny dotýkajú zdravotníckych pracovníkov? In Slovenský lekár, číslo 11-12/2015, ISSN 1335-0234, s. 210. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., CHOVANOVA, D.: V skratke o zodpovednosti lekára za škodu spôsobenú prístrojom. In Slovenský lekár, číslo 9-10/2015. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., PÁZMÁNY, T.: Nespokojnosť s výsledkom plastickej operácie a nároky z toho vyplývajúce. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 7-8/2015. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., ZOLÁKOVÁ, Z.: Právny status tela a oddelených častí tela II. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 2/2015, ročník VI, ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie). – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., ZOLÁKOVÁ, Z.: Právny status tela a oddelených častí tela. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 1/2015, ročník VI, ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie). – 50%
 • CHOVANOVÁ, D., HUSOVSKÝ, T.: Vybrané právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti maloletému pacientovi. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 12/2014, ISSN 1339-164X (online), ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie). – 50%
 • PÁZMÁNY, T., HUSOVSKÝ, T.: Povinnosť zdravotníckeho pracovníka oznamovať podozrenie zo zanedbávania, týrania alebo zneužívania pacienta – maloletej osoby. In Slovenský lekár, číslo 9-10/2014, ISSN 1335-0234. str. 164 a nasl. – 50%
 • VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Hniezdo záchrany a jeho právna úprava v Slovenskej republike. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 9/2014, ISSN 1338-2071. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., FRANKO, P.: Náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri prevádzke jeho motorového vozidla vo svetle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. In Slovenský lekár, číslo 3-4/2014, ISSN 1335-0234. str. 56 a nasl. – 50%
 • VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bez lehoty? In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 3/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl. -50%
 • FRANKO, P., HUSOVSKÝ, T.: Neplatný súhlas podľa predchádzajúceho právneho stavu ako dôvod protiprávnosti konanie. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 4/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.-50%
 • VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Úvaha o odborníkoch pri dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 7-8/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071.-50%
 • HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T. : Nútená liečba psychiatrických pacientov: akú má oporu v zákonoch Slovenskej republiky?, In Slovenský lekár,  číslo 5 – 6/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 106 a nasl.-50%
 • VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Úhrady z verejného zdravotného poistenia a hľadanie nadštandardu. In Slovenský lekár,  číslo 1 – 2/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 32 a nasl. – 50%
 • VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Nadštandardné úhrady z verejného zdravotného poistenia, „mandarínky a svojvôľa“. In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 1/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 12 a nasl. – 50%
 • VOLČKO, V., HUSOVSKÝ, T.: Právne aspekty vakcinácie. In Slovenský lekár,  číslo 9 – 10/2012, ročník 22 (36), ISSN 1335-0234, str. 196 a nasl. – 50%
 • FRANKO, P., HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T.: Zaobchádzanie so zdravotnou dokumentáciou I. časť, In Slovenský lekár,  číslo 9 – 10/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 190 a nasl. – 33%

Konferencie

 • HEALTH CARE FORUM – Efektívny manažment kvalitného zdravotníctva (Bratislava, máj 2014). Príspevok: Risk manažment pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – kde sa nachádzajú „nášľapné míny” zodpovednosti za škodu?
 • 35. Kongres Slovenskej spoločnosti všeobecného lekárstva pre dospelých – Kazuistiky z praxe všeobecného lekára pre dospelých (Žilina, máj 2014). Príspevok: Risk manažment pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • Registrácia liekov (Bratislava, október 2013). Príspevok: Legislatíva registrácie liekov – vybrané právne otázky.

Jazykové schopnosti

 • Anglicky – aktívne
 • Nemecky – pasívne