LP/2017/504 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnom poistení“) a ktorým sa menia niektoré zákony sa predkladá v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017.

Účelom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka a zníženie administratívnej záťaže v sociálnom v súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2016-2020.

Predložený návrh v článku I obsahuje aj zmenu právnej úpravy zákona o sociálnom poistení v oblasti platenia poistného na úrazové poistenie po roku 2017 a zmenu právnej úpravy na základe podnetov z aplikačnej praxe týkajúcich sa výberu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „poistné“), dávky v nezamestnanosti, ustanovenia nároku na vyrovnávací príplatok pre dôchodcov, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok a elektronickej výmeny dát medzi členskými štátmi Európskej únie.

Predloženým návrhom sa

 • ustanovuje minimálna miera valorizácie dôchodkových dávok, ak by vývoj makroekonomického prostredia, spôsobil príliš nízke zvyšovanie dôchodkov,
 • navrhuje v súlade s požiadavkami podnikateľského prostredia ako aj s cieľom znižovať administratívnu záťaž v sociálnom poistení obsiahnutým v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020 predĺžiť lehotu na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia tým, že sa navrhuje predĺžiť lehotu na predkladanie evidencie (evidenčného listu dôchodkového poistenia) z troch dní na osem dní; ďalej sa navrhuje predĺžiť lehotu na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne z 1 dňa na 8 dní a zosúladiť lehotu na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov s lehotou na prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedených Sociálnou poisťovňou. Predmetné opatrenia zjednodušia činnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni a poskytnú väčší časový priestor zamestnávateľom na splnenie uvedených povinností,
 • navrhuje, vzhľadom na časové obmedzenie účinnej právnej úpravy platenia poistného na úrazové poistenie zamestnávateľom do konca roku 2017, prijať záver vo vzťahu k plateniu poistného na úrazové poistenie v ďalšom období, t.j. od 1. januára 2018. Uvedené je potrebné najmä z hľadiska platnej právnej úpravy platenia poistného na úrazové poistenie obsiahnutej v § 133 a § 134 zákona o sociálnom poistení. Táto právna úprava od roku 2004 nenadobudla účinnosť. Predpokladom pre jej aplikáciu v praxi je zaraďovanie zamestnávateľov do tzv. nebezpečnostných tried. Od roku 2004 však prišlo k takým zmenám právneho prostredia, ktoré majú za následok nevykonateľnosť dotknutých ustanovení zákona o sociálnom poistení. V súvislosti s uvedeným Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pripravilo podkladovú analýzu možných riešení. Po ich konzultácii so zástupcami zamestnávateľov a odborových organizácií ministerstvo dospelo k záveru, v zmysle ktorého je ponechanie aktuálneho platenia poistného na úrazové poistenie v jednotnej sadzbe 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnávateľa v súčasnosti najvhodnejším riešením. Uvedenému záveru zodpovedá aj predložený návrh na nahradenie tzv. nebezpečnostných tried stálou sadzbou pre všetkých zamestnávateľov bez uplatňovania bonusov a malusov,
 • odbremení prevažná časť fyzických osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, od podávania prihlášky a odhlášky v Sociálnej poisťovni; uvedené sa týka prihlasovania fyzických osôb, ktoré sa starajú o dieťa do šiestich rokov veku, o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku, fyzických osôb, ktorým sa poskytuje príspevok na opatrovanie a fyzických osôb, ktoré majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne,
 • navrhuje zachovať pôsobnosť generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne rozhodovať o presúvaní finančných prostriedkov medzi základnými fondmi, v prípade ich nedostatkov v niektorom z nich,
 • zjednocuje suma, do ktorej Sociálna poisťovňa dlžné poistné nepredpisuje so sumou nedoplatku na poistnom, do ktorej vzniká nárok na dávku nemocenského poistenia; rovnaká zmena sa navrhuje aj na predpisovanie penále,
 • spresňuje znenie ustanovenia o povolení splátkového kalendára pre osoby, ktoré sa stali dlžníkmi Sociálnej poisťovne z dôvodu, že poistné, pokuty a penále nezaplatili vôbec alebo z dôvodu, že ich zaplatili v nižšej sume ako mali; umožňuje sa povoliť splátkový kalendár každému dlžníkovi na poistnom bez ohľadu na skutočnosť, či je povinný aktuálne odvádzať poistné a predlžuje sa lehota, na ktorú možno povoliť splátky dlžných súm z 18 na 24 mesiacov,
 • predlžuje lehota, na ktorú možno povoliť splátky dlžných súm fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je povinná vrátiť vyplatené sumy dávky, z 18 na 24 mesiacov,
 • rozširuje pôsobnosť Sociálnej poisťovne ako prístupového bodu na elektronickú výmenu údajov medzi členskými štátmi EÚ a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP a Švajčiarskej konfederácie aj o kompetenciu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ako súčasných prístupových bodov v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení,
 • ustanovuje povinnosť Sociálnej poisťovne poskytovať Úradu vlády Slovenskej republiky údaje na účely plnenia jeho úloh, vyplývajúcich mu z kompetenčného zákona, v zmysle ktorého koordinuje prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR,
 • zosúlaďuje v oblasti platenia penále Sociálnou poisťovňou za nesprávne alebo oneskorené postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie lehota, počas ktorej Sociálna poisťovňa neplatí penále s lehotou na postupovanie príspevkov a súčasne sa zosúlaďujú s platným právnym stavom jednotlivé situácie, v ktorých Sociálna poisťovňa penále nemá platiť, keďže niektoré z uvedených už stratili opodstatnenie,
 • zjednocujú podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a dĺžka podporného obdobia v nezamestnanosti pre všetkých poistencov,
 • umožňuje vznik nároku na vyrovnávací príplatok aj poistencom, ktorým bol priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok a český starobný dôchodok.