LP/2017/783 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh zákona , ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako iniciatívny materiál.

Cieľom predloženého návrhu zákona, je zrušenie povinnosti  predkladať orgánom verejnej moci výpisy z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a výpisy z registra trestov na základe tzv. princípu „jedenkrát a dosť“. Hlavným dôvodom navrhovanej právnej úpravy je snaha o odbyrokratizovanie spoločnosti a odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb, nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností uvedené v dokladaných listinných výpisoch príslušných registrov, ak si tieto skutočnosti vedia samé preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich činnosti.

Aktuálna právna úprava v zákone č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),  ktorý ako všeobecný právny predpis ustanovuje oprávnenie orgánu verejnej moci požadovať preukázanie údajov alebo skutočností potrebných pre konkrétne konanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb účastníkmi konania len v prípadoch taxatívne vymedzených v § 17 ods. 5. Napriek vyššie uvedenému mnohé orgány verejnej moci naďalej od fyzických osôb a právnických osôb požadujú preukazovanie týchto skutočností dokladovaním a predkladaním listín, nakoľko osobitné zákony, ktoré upravujú konkrétne konania stále obsahujú takúto povinnosť.

Ide o prvý krok z celého radu opatrení, ktoré postupne prispejú k naplneniu tzv. princípu „jedenkrát a dosť“, ktorý hovorí, že pokiaľ štát už disponuje údajmi o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, nebude ho viac vyžadovať, ale si ho len overí sám.