Opatrenie Ministerstva financií SR

Ministerstvo financií SR predkladá návrh opatrenia č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

Predkladané opatrenie reaguje na pripravovanú zmenu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a má nahradiť opatrenie vydané v januári 2016, ktoré ustanovilo pôvodný vzor kontrolného výkazu, ktorý sa používa v súčasnosti.

Nadväzne na pripravovanú zmenu zákona o DPH je potrebné upraviť v kontrolnom výkaze k dani z pridanej hodnoty text názvu časti A.2. a text obsahového popisu stĺpca 3 tejto časti tak, aby bolo jasné, že platiteľ dane bude povinný v tejto časti vykazovať vyhotovené faktúry s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve. V porovnaní so súčasne platným vzorom kontrolného výkazu sa štruktúra pripravovaného vzoru kontrolného výkazu nemení.