Informovaný súhlas nespôsobilého pacienta

Informovaný súhlas pacienta je základným stavebným kameňom správne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Práve v dôsledku informovaného súhlasu, ktorému predchádza náležité poučenie, dochádza k budovaniu partnerského vzťahu medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom, pričom je potrebné ho vnímať ako prostriedok zabezpečujúci udržanie balansu a dôvery v procese diagnostiky a liečby. Čo ale v prípade, ak osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, nie je spôsobilá na udelenie súhlasu? Máme za to, že viacerým zdravotníckym pracovníkom prichádzajúcim do styku s takýmito pacientmi napadla táto otázka.

Informovaný súhlas je neodmysliteľnou súčasťou správne poskytnutej zdravotnej starostlivosti (lege artis), nakoľko slúži ako komunikačný kanál medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom. Prostredníctvom informovaného súhlasu je možné priamo zapojiť pacienta do jeho liečby, čím sa buduje vzájomná dôvera medzi pacientom a jeho ošetrujúcim lekárom. S ohľadom na to je potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť.

Hlavnou úlohou informovaného súhlasu je zachytiť spôsob, akým bol pacient poučený svojím lekárom. Preto je dôležitý aj z hľadiska medicínskeho práva. Tento dokument ochraňuje pacienta i lekára v prípade zaváhaní, nejasností, pochybení. Preto treba dbať na jeho obsah, poznať jeho právne náležitosti a tiež správne komunikovať.

Informovanému súhlasu predchádza poučenie, ktoré sa zväčša zabezpečuje ústnym rozhovorom s pacientom. Podstatou poučenia je informovať pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.

Čo ale v prípade, ak pacient nie je spôsobili udeliť súhlas alebo byť náležite poučený?

V prípade, ak vás táto téma zaujala, bližšie informácie nájdete na tomto linku.