Publikácia v odbornom časopise Slovenský lekár

Partneri našej advokátskej kancelárie JUDr. Ivan Humeník, PhD. a JUDr. Tomáš Husovský publikovali článok v odbornom recenzovanom časopise Slovenský lekár.

Vo svojom príspevku sa zamerali na tému: Trestnoprávna zodpovednosť lekára za neposkytnutie pomoci pacientovi, ktorý pomoc odmieta. V článku sa venujú rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky z 2. januára 2017 vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 2078/16, ktoré prináša zaujímavý pohľad na otázku povinnosti lekára poskytnúť pomoc osobe, ktorá to odmieta, a tým aj na možnosť jeho trestnoprávnej zodpovednosti. Ide o významné rozhodnutie právnej autority, ktoré pomôže vniesť viac svetla do už aj tak zložitých zodpovednostných vzťahov lekárov ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Uvedené rozhodnutie je v celom rozsahu použiteľné pre rozhodovaciu prax v Slovenskej republike.

V článku je pozornosť venovaná samotnému prípadu, hodnoteniu ústavného súdu, všeobecným princípom, ktoré sú ústavným súdom rešpektované, ako aj aplikácii všeobecných princípov na posudzovaný prípad.

Celý článok si môžete prečítať vo vydaní časopisu Slovenský lekár v čísle za mesiace január – február roku 2017 (ročník 27 (41), číslo 1 – 2, 2017, strana 23 – 26)