Informované súhlasy

Informované súhlasy

Informovaný súhlas už mnohých poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti ochránil pred súdnymi procesmi či prípadným rizikom zodpovednosti za spôsobenú škodu. Vzťah medzi poskytovateľom a pacientom je potrebné vopred čo najpresnejšie definovať s prihliadnutím na špecifické riziká. Inak sa poskytovateľ vystavuje riziku občianskoprávnych žalôb či dokonca trestnoprávnemu postihu. Podpísaný Informovaný súhlas je pre poskytovateľa dôkazom, že pacient so zákrokom súhlasil a svoje rozhodnutie urobil na základe všetkých relevantných informácií.

„Jasné zmluvy robia dobrých partnerov. Základom pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti je dobre naformulovaný informovaný súhlas.“

Naši právnici majú dlhoročné skúsenosti s koncipovaním informovaného súhlasu podľa zákona o zdravotnej starostlivosti , zákona o liekoch a ďalších právnych predpisov. Berú pritom do úvahy špecifickú povahu zdravotného výkonu, ktorého sa súhlas týka. Od všeobecnej zdravotnej starostlivosti (napr. povinné očkovanie, frekventované zákroky) až po špecializované zákroky (asistovaná reprodukcia, transplantácie, sterilizácie a ďalšie).