Analýzy a poradenstvo

Analýzy a poradenstvo

Pacient by mal byť subjektom, ktorému sa venuje najväčšia pozornosť nielen z pohľadu zdravotníckeho ale aj z pohľadu ľudsko-právneho.

Pacient sa v podstate „vydáva“ zdravotníckemu personálu, ktorému verí, že zlepší jeho zdravie, zistí čo je dôvodom jeho bolestí a vylieči ho.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k zásahom do osobnostných práv pacienta – do jeho tela, psychicky, súkromia, intimity a podobne. Zakotvenie širokého súboru základných práv pacienta má svoje korene ako na  vnútroštátnej a tak aj medzinárodnej úrovni (Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, a pod.). Medzi najzákladnejšie patrí napr. právo na informácie alebo právo na zachovanie mlčanlivosti. Skupinu tých, na ktoré sa často zabúda tvoria najmä právo na humánny, etický a dôstojný prístup a právo na zmiernenie utrpenia.

Legislatíva v hrubých rysoch zachytáva postup, ktorý sa ma pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať, aby nedošlo k porušeniu pacientských práv. V tejto oblasti však platí princíp že zákon nie je detailná príručka. Stáva sa, že postup zdravotníckeho pracovníka je síce naoko podľa zákona v poriadku, ale vo svojej podstate ním došlo k zásadnému porušeniu práv pacienta. Je dôležité hodnotiť postup poskytovania zdravotnej starostlivosti komplexne. Na to je potrebné mať čo najširší prehľad o právnych predpisoch medicínskeho práva a zároveň vedieť tieto poznatky uplatniť v praxi.

Kancelária ponúka pacientom konzultácie pri presadzovaní ich práv v rámci prijímania zdravotnej starostlivosti. Zastupovanie pacientov realizujeme v rámci celého územia Slovenskej republiky a vďaka širokej sieti odborných konzultantov z oblasti medicíny dokážeme pokryť prípady s akoukoľvek medicínskou problematikou.