Mgr. Lenka Kavarniková

Mgr. Lenka Kavarniková

senior lawyer

T: +421 55 694 39 91
M: +421 917 497 060
E: kavarnikova(at)hhpartners.eu


Mgr. Lenka Kavarniková v roku 2015 úspešne absolvovala štúdium na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Už počas štúdia rozvíjala svoje praktické skúsenosti v oblasti práva na pozícii právneho asistenta správcu konkurznej podstaty. Po skončení vysokoškolského štúdia sa stala advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii. Advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. sa stala v roku 2021. Svoje odborné aktivity v oblasti medicínskeho práva rozvíja najmä v podobe publikovania odborných článkov na stránke www.medipravnik.sk a www.pacientskekauzy.sk.


Vzdelanie

  • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2013), titul bakalár práv – Bc.
  • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2015), titul magister práv – Mgr.

Špecializácia

Medicínske a farmaceutické právo

Mgr. Lenka Kavarniková sa v spolupráci s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. venuje najmä medicínskemu právu. V spolupráci s projektom mediPRÁVNIK, ktorý je zameraný na pomoc poskytovateľom zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, sa venuje hlavne poskytovaniu právnych služieb a poradenstva poskytovateľom zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. V rámci toho sa zúčastňuje aj na príprave dokumentov pre nich. Okrem iného spolupracuje aj s projektom pacientske kauzy, ktorý je zameraný na pomoc a poradenskú činnosť pre pacientov. Jej agenda je zameraná aj na náhrady škody na zdraví – zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov pred súdmi.

Obchodné a občianske právo

V oblasti obchodného práva sa venuje Mgr. Lenka Kavarniková v spolupráci s JUDr. Tomášom Husovským hlavne agende obchodných spoločností, ako je zakladanie obchodných spoločností a vykonávanie zmien v obchodných spoločnostiach. Ťažiskom špecializácie v občianskom práve je najmä zmluvné právo a pracovné právo.


Publikačná činnosť

Odborné články

  • HUMENÍK, I., KAVARNIKOVÁ, L.: Odborný zástupca v dvoch lekárňach, alebo aké zmeny prinesie navrhovaná novela zákona o liekoch pre lekárne?. In Lekárnik, číslo 10/2021, ročník XXVI., ISSN 1335 – 924X
  • HUSOVSKÝ, T., KAVARNIKOVÁ, L.: Založenie alebo kúpa ambulancie – čo všetko je k tomu potrebné a na čo si dávať pozor. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 09/2021, ISSN 1338-2071
  • HUMENÍK, I., KAVARNIKOVÁ, L.: Môže lekár odmietnuť pacienta, ak sa nepodrobí testu na ochorenie COVID-19?. In Lekárske noviny, číslo 09/2021, Ročník IV., ISSN 2585-9595
  • HUMENÍK, I., KAVARNIKOVÁ, L.: Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách. Pozor na poučenie a informovaný súhlas. In Lekárske noviny, číslo 7-8/2021, Ročník IV., ISSN 2585-9595
  • HUMENÍK, I., KAVARNIKOVÁ, L.: Všeobecní lekári, pozor! Od augusta vás čaká nová povinnosť pri sprístupňovaní dokumentácie pacienta iným osobám. In Lekárske noviny, číslo 6/2021, Ročník IV., ISSN 2585-9595

Odborné články v elektronických médiách