Obchodno-právna agenda – outsourcing

Obchodno-právna agenda – outsourcing

Outsorcing právnych služieb je v frekventovaným spôsobom pokrytia právneho fungovania predovšetkým obchodných spoločností (samozrejme aj neziskových organizácií). Na základe zmluvy uzatvorenej s klientom, kancelária rieši všetky právne záležitosti klienta, ktorému týmto odpadá mnoho problémov. Ten kto podniká, vie aké je zložité sledovať všetky zákonné zmeny a reagovať na ne zmenou vo fungovaní spoločnosti, to isté platí aj pri administrácii fungovania spoločnosti (korporátne otázky), alebo pri administrácii zmluvných vzťahov klienta. Kancelária upozorňuje klienta na všetky zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z príslušných predpisov a neustálym právnym dohľadom nad činnosťou klienta eliminuje možné riziká.

Služby v rámci outsorcingu sú zamerané:

  • Do vnútra spoločnosti / klienta
    • Kancelária rieši kompletnú korporátnu agendu klienta (valné zhromaždenia, zmeny spoločnosti a podobne), právne vzťahy medzi štatutárnym orgánom a spoločnosťou, vnútropodnikové smernice, otázky ochrany osobných údajov, pracovnoprávnu agendu (pracovné zmluvy, dohody mimo pracovného pomeru, ukončovanie pracovnoprávnych vzťahov).
  • Voči obchodným partnerom  / iným subjektom, s ktorými klient prichádza do kontaktu
    • V závislosti od činnosti klienta kancelária rieši prípravu/komentovanie všetkých druhov obchodných zmlúv, poradenstvo v otázkach hospodárskej súťaže, poradenstvo v otázkach ochrany/nadobúdania práv priemyselného vlastníctva, poradenstvo pri nadobúdaní podielov v iných spoločnostiach (v súvislosti s tým pripravuje kancelária Due Diligence), nadobúdanie majetku, predaj majetku, poskytuje konzultácie, zastupuje klienta v rokovaniach s obchodnými partnermi a rieši ďalšie právne úlohy podľa aktuálnych potrieb klienta.
  • Zastupovanie klienta v konaniach
    • Všetky druhy konaní v závislosti od činnosti klienta.

Cieľom právneho outsorcingu je vytvoriť pre klienta podmienky neustálej kvalitnej starostlivosti a možnosti využitia servisu celej kancelárie.

Právny outsorcing je možné nastaviť presne na mieru klientových potrieb. V prípade klientov – poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti prichádza do úvahy základný outsorcingový balík mediPRÁVNIK.