Konzultanti a partneri

Konzultanti a partneri

Spolupráca s našimi partnermi a konzultantmi nám umožňuje pristupovať k riešeniu požiadaviek našich klientov z pohľadu viacerých odborov. Preto je pre nás ich participácia na našej činnosti veľmi cenná a pre klienta predstavuje vysokú pridanú hodnotu.


Komora pre medicínske právo – MEDIUS

Komora pre medicínske právo – MEDIUS je apolitická, nezisková organizácia, ktorej cieľom je prehlbovať informovanosť odbornej a laickej verejnosti o postavení, právach a povinnostiach subjektov vystupujúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s dôrazom na osobnostnoprávny aspekt ochrany práv pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo všetkých jej štádiách a pri výkone rôznych druhov lekárskych zákrokov, právnej úprave lege artis poskytovanej zdravotnej starostlivosti, postavení lekára a ostatných zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a z tohto postavenia vyplývajúcich práv a povinností.


Inštitút aplikovanej etiky

Inštitút aplikovanej etiky – užívajúci skratku IAS je právnická osoba zahŕňujúca dve inštitúcie. Je to občianske združenie s názvom „Inštitút aplikovanej etiky“, ktoré sa venuje vzdelávaniu a šíreniu postoja katolíckej etiky v jej aplikácii do sociálneho prostredia s prednostným zameraním na otázky bioetiky, politickej etiky, hospodárskej etiky, „infoetiky“, alebo aj Sociálnej náuky Cirkvi, zameranej na interakciu jedinca a sociálneho prostredia spoločnosti. Druhou inštitúciou je „Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza“, ktorý je zriadený ako pracovisko TF KU Košice s podobným zameraním ako občianke združenie. Jeho úlohou je zabezpečovať výuku spomenutých etických disciplín v akademickom prostredí a prehlbovať vedecké kontakty s inými subjektmi v oblasti vedy a vzdelávania v uvedenej oblasti. IAS vždy a súčasne zastupuje obidve právnické osoby a koná v ich mene za účelom popularizácie a aplikácie a etiky do sociálneho prostredia.


Centrum bioetiky UNESCO

Centrum bioetiky UNESCO pri FF PU v Prešove má za cieľ vytvárať platformy pre zdieľanie a výmenu znalostí a skúseností v oblasti vedy a vzdelávania v bioetike na Slovensku a v regióne strednej Európy. Projekt nadväzuje na priority UNESCO a korešponduje s 6. cieľom Strategického programu UNESCO Podpora princípov, praxí a etických noriem podstatných pre vedecký a technologický rozvoj. Hlavným cieľom pracoviska UNESCO na FF PU v Prešove je prispieť k vzniku a zdieľaniu nových myšlienok týkajúcich sa etických a morálnych otázok v medicíne, biotechnológiách, biomedicínskom výskume a ošetrovateľstve na Slovensku, v strednej Európe a prípadne aj v iných častiach sveta.


Časopis Právo a manažment v zdravotníctve

Spolupracujeme s odborným časopisom Právo a manažment v zdravotníctve, ktorý je určený pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov a právnikov, ktorí sa zameriavajú na túto oblasť.


GEODETICCA 3D WORKS, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa  na geodetické práce, pričom využitím progresívnych metód 3D laserového scanovania je schopná dodať aj najnáročnejšie zamerania.