Prednášanie a vzdelávanie

Prednášanie a vzdelávanie

Vzdelávanie je dôležitou súčasťou implementácie právnych riešení do činnosti poskytovateľa. Frekventovaným nedostatkom je totiž stav, kedy poskytovateľ získa určitý druh právneho riešenia, no nezabezpečí jeho využitie vo svojej praxi. Takto sa míňa účel, ktorý je sledovaný pri zadávaní požiadavky kancelárii.

Členovia kancelárie majú skúsenosti so vzdelávaním dospelých (či v oblasti medicínskeho práva, alebo iných právnych odvetvi). Kancelária spolupracuje niekoľko rokov s Komorou pre medicínske právo – MEDIUS  na projekte „Medicínske právo inak“, ktorý sa realizuje na Právnickej fakulte v Košiciach. Podieľa sa na supervízii študentov a realizuje prednášky pre členov zdravotníckych profesných združení. Súčasne poskytuje lektorské služby aj vo vzdelávacích moduloch poskytovaných Komorou pre medicínske právo – MEDIUS.

Cieľom vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a manažmentu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je zoznámenie vybranej skupiny pracovníkov s novým riešením. Vzdelávanie je realizované interaktívnou formou – jeho účastník si lektorovanú problematiku odskúša na vlastnej koži, je vystavený simulovaným situáciám z praxe, je nútený v rámci vzdelávacej skupiny formulovať riešenia a vlastný názor na postup. Lektor vystupuje ako „sprievodca“, ktorý usmerňuje účastníkov a v závere vzdelávacieho modulu robí vysvetlenie a zjednocujúci záver kde poukazuje na správnosť/nesprávnosť zvolených riešení a prezentuje účastníkom správne postupy.

Miesto vzdelávania

Kancelária ponúka možnosť realizácie vzdelávania na mieste určenom klientom (v rámci SR, resp. aj ČR), alebo v multimediálnej vzdelávacej miestnosti Komory pre medicínske právo – MEDIUS na Mäsiarskej ulici č. 6 v Košiciach. Kapacita miestnosti je 24  – 30 osôb.

Obsah vzdelávania

Kancelária na základe požiadavky klienta môže pripraviť vzdelávací modul vyhovujúci jeho konkrétnej potrebe.

Základné témy prezenčných vzdelávacích modulov (ako aj vysvetlenie metodiky vzdelávania) sú uvedené na stránke Komory pre medicínske právo – MEDIUS, pre ktorú Kancelária dodáva vzdelávacie služby.

Pre oblasť farmaceutického práva kancelária ponúka tieto základné vzdelávacie moduly (na základe požiadavky klienta je ich možné prispôsobiť, prípadne vypracovať špeciálny modul):

 • Etické princípy a právne normy týkajúce sa medicínskeho práva s dôrazom na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 • Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti – podmienky pre podnikanie, vybrané právne problémy
 • Informačné povinnosti poskytovateľa lekárenskej starostlivosti (voči pacientovi, SLEK a vybraným štátnym orgánom)
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti (základy)
 • Kto zodpovedá za škodu – lekár, alebo lekárnik? (osobitné otázky pri vydaní iného ako lekárom predpísaného lieku)
 • Reklama a konkurenčný boj v prostredí lekárenskej starostlivosti
 • Ako vyzerá správne „právne zabezpečená“ lekáreň? (upozornenie na špecifické riziká pri podnikaní)
 • Zmeny v legislatíve medicínskeho práva a ich vplyv na podnikanie poskytovateľov lekárenskej starostlivosti
 • Nová lieková legislatíva (362/2011 Z.z. a 363/2011 Z.z.) – základné charakteristiky, rozdiely oproti starej úprave, novinky
 • Nový zákon o lieku a jeho dopad na činnosť lekární (otázky zodpovednosti za škodu, povinností voči orgánom štátneho dozoru a podobne)
 • Nová lieková legislatíva a jej odraz v nastavení cenovej politiky farmaceutických spoločností
 • Postavenie a povinnosti subjektov trhu s liekmi vo vzťahu k orgánom štátneho dozoru na úseku farmácie (deliktuálna zodpovednosť, sankcie a správne konanie)
 • Klinické skúšanie liekov a zdravotníckych pomôcok vo svetle novej legislatívy (postavenie, povinnosti a práva subjektov)
 • Zodpovednosť za škodu na zdraví účastníkov klinického skúšania (ako minimalizovať riziko vzniku škody, podmienky vzniku zodpovednosti za škodu, spôsob riešenia škodových udalostí, právne a etické zásady komunikácie s účastníkom výskumu, proces riešenia škodovej udalosti na súde)