JUDr. Katarína Tomková, PhD.

JUDr. Katarína Tomková, PhD.

advokát

T: +421 55 694 39 91
M: +421 948 656 603
E: tomkova(at)hhpartners.eu


JUDr. Katarína Tomková, PhD. v roku 2015 úspešne absolvovala štúdium na právnickej fakulte a stala sa advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. Svoje odborné aktivity v oblasti medicínskeho práva rozvíjala v Komore pre medicínske právo – MEDIUS najmä v podobe právneho poradenstva pre informačný portál www.pravo–medicina.sk a www.medius.sk. Medzi projekty, na ktorých aktívne participovala, patria UNIVERSITATIS DISPUTATIONE – séria univerzitných interdisciplinárnych dišpút pre študentov Univerzity P. J. Šafárika, a tiež medzinárodná konferencia Reprodukčné zdravie ŽENY v centre záujmu (2014).


Vzdelanie

 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2014), titul bakalár práv – Bc.
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2015), titul magister práv – Mgr.

Špecializácia

Obchodné a občianske právo

V rámci obchodného práva sa JUDr. Katarína Tomková, PhD. v spolupráci s JUDr. Tomášom Husovským primárne špecializuje na zmluvné právo, záväzkové právo a právo obchodných spoločností. V danej oblasti sa zameriava najmä na vypracovanie a analýzu kontraktov pre podnikateľské subjekty a právne asistuje pri zakladaní a likvidácii obchodných spoločností. V civilnom práve sa koncentruje na zmluvné právo, pracovné právo, právo nehnuteľností a právo duševného vlastníctva. Rozsiahlu časť agendy tvorí náhrada škody na zdraví pri dopravných nehodách, ale aj v súvislosti s nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.

Ústavné právo

JUDr. Katarína Tomková sa venuje problematike ústavného práva a jeho presahom do právnej praxe. V rámci advokátskej kancelárie sa venuje otázkam právnej argumentácie, výkladu práva, analýze a štúdiu judikatúry Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva. Mgr. Katarína Tomková sa podieľa na príprave ústavných sťažností a podaní, ktorých predmetom je porušovanie základných ľudských práv a slobôd.

Medicínske právo

V spolupráci s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. venuje JUDr. Katarína Tomková, PhD. svoju pozornosť aj odvetviu medicínskeho práva. Tento segment je viditeľný nielen pri analýze a zastupovaní klientov v medicínsko-právnych sporoch ale aj v spolupráci s portálom, ktorý sa venuje medicínskemu právu www.pravo-medicina.sk a pri poradenských službách v prospech Komory pre medicínske právo – MEDIUS o.z. Venuje sa hlavne poskytovaniu právnych služieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, otázkam zdravotníckej dokumentácie, zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pacientskym právam. Súčasne sa podieľa aj na príprave podkladov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Farmaceutické právo

JUDr. Katarína Tomková, PhD. sa v rámci svojho pôsobenia v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS venuje aj otázkam farmaceutického práva. V rámci tejto oblasti poskytuje poradenstvo týkajúce sa právneho zabezpečenia podkladov klienta pre Etickú komisiu, žiadosti o povolenie skúšania na ŠUKL/MZ SR. V segmente výroby liekov a ich registrácie poskytuje komplexné právne služby, ktoré sa týkajú celkového procesu počnúc od výroby lieku až po jeho uvedenie na trh, pričom zároveň poskytuje poradenstvo aj pri tvorbe reklamy týkajúcej sa liekov a zdravotníckych pomôcok. Mgr. Katarína Tomková poskytuje poradenstvo aj v procese vzniku poskytovateľa lekárenskej starostlivosti (získanie povolenia, súhlasu od dotknutých štátnych orgánov, príprava dokumentov pre prevádzkovanie zariadenia, príprava zmlúv, príprava dokumentov pre založenie právnickej osoby – poskytovateľa).


Publikačná činnosť

Články v odborných časopisoch

 • TOMKOVÁ, K., HUMENÍK, I.: Poučenie o rozsah uvádzania rizík lekárskeho výkonu v informovaných súhlasoch. In Slovenský lekár, číslo 9-10/2017, ISSN 1335-0234, str. 187 – 192. – 50%
 • HUMENÍK, I., TOMKOVÁ, K.: Povinná mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov. In Slovenský lekár, číslo 5-6/2017, ISSN 1335-0234, str. 108 – 111. – 50%
 • HUSOVSKÝ, T., TOMKOVÁ, K.: Súčasná rozhodovacia prax súdov pri kvalifikácii subjektívnej a objektívnej zodpovednosti za škodu na zdraví spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. In Právo a manažment, roč. 2017, č. 3, ISSN 1338-2071. – 50%
 • TOMKOVÁ, K., HUSOVSKÝ, T.: Začiatok plynutia premlčacej doby pri náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. In Slovenský lekár, číslo 11-12/2016, ISSN 1335-0234, str. 214 a nasl. – 50%
 • TOMKOVÁ, K., HUMENÍK, I.: Znalecké dokazovanie, súkromný znalecký posudok a pojem (non) lege artis v medicínsko-právnych sporoch. In Právo a manažment, roč. 2016, č. 9, ISSN 1338-2071. – 50%
 • HUMENÍK, I., TOMKOVÁ, K.: Znalecké dokazovanie v medicínskych sporoch a postavenie súkromného znaleckého posudku vo svetle meniacej sa právej úpravy. In Slovenský lekár, číslo 7-8/2016, ISSN 1335-0234, str. 141. – 50%
 • TOMKOVÁ, K., HUMENÍK, I.: Kde sa skrýva rovnováha pri uvádzaní rizík zákroku v informovaných súhlasoch? In Právo a manažment v zdravotníctve, roč. 2016, č. 1, ISSN 1338-2071. – 50%
 • TOMKOVÁ, K.: Nové podmienky vykonávania klinických skúšaní liekov. In Lekárnické listy, číslo 9/2014, ročník XVI, ISSN, str. 14-16.
 • TOMKOVÁ, K.: Povinné očkovanie: právo alebo povinnosť?. In Právo-medicína.sk / časopis medicínskeho práva a bioetiky, číslo 1/2014, ročník 1, str. 105-112. ISSN 1339-312X.

Publicistické príspevky v elektronických časopisoch

 • TOMKOVÁ, K.: Povinné očkovanie: právo alebo povinnosť?. In Právo-medicína.sk / časopis medicínskeho práva a bioetiky, číslo 1/2014, ročník 1, ISSN 1339-312X, str. 105-112.
 • TOMKOVÁ, Katarína. Francúzsko: verejnosť podporuje dekriminalizáciu asistovanej samovraždy. In PRAVO – MEDICINA.SK [online] 14. 1. 2014. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/835/francuzsko-verejnost-podporuje-dekriminalizaciu-asistovanej-samovrazdy
 • TOMKOVÁ, Katarína. Prinášamé sumár rozhodnutia Najvyššieho súdu v Londýne vo veci očkovania. In PRAVO – MEDICINA.SK [online] 24. 1. 2014. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/844/prinasame-sumar-rozhodnutia-najvyssieho-sudu-v-londyne-vo-veci-ockovania
 • TOMKOVÁ, Katarína. Kanada: Najvyšší súd sa bude zaoberať právom na asistovanú samovraždu. In PRAVO – MEDICINA.SK [online] 29. 1. 2014. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/847/kanada-najvyssi-sud-sa-bude-zaoberat-pravom-na-asistovanu-samovrazdu
 • TOMKOVÁ, Katarína. V Belgicku bola napokon schválená eutanázia maloletým. In PRAVO – MEDICINA.SK [online] 26. 2. 2014. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/866/v-belgicku-bola-napokon-schvalena-eutanazia-maloletym
 • TOMKOVÁ, Katarína. Medicínsky turizmus v preprodukčnej medicíne. In PRAVO – MEDICINA.SK [online] 4. 3. 2014. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/870/medicinsky-turizmus-v-preprodukcnej-medicine
 • TOMKOVÁ, Katarína. Čína zmierňuje politiku jedného dieťaťa. In PRAVO – MEDICINA.SK [online] 26. 3. 2014. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/878/cina-zmiernuje-politiku-jedneho-dietata
 • TOMKOVÁ, Katarína. EÚ: Európsky parlament schválil nariadenie upravujúce podmienky vykonávania klinických štúdií liekov. In PRAVO – MEDICINA.SK [online] 27. 4. 2014. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/895/eu-europsky-parlament-schvalil-nariadenie-upravujuce-podmienky-vykonavania-klinickych-studii-liekov
 • TOMKOVÁ, Katarína. EÚ: Právna ochrana lekárov v rámci inovatívnych postupov liečby. In PRAVO – MEDICINA.SK [online] 8. 5. 2014. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/899/pravna-ochrana-lekarov-v-ramci-inovativnych-postupov-liecby
 • TOMKOVÁ, Katarína. OSN: 7. Konferencia zmluvných strán Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. In PRAVO – MEDICINA.SK [online] 2. 6. 2014. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/904/osn-7-konferencia-zmluvnych-stran-dohovoru-o-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim
 • TOMKOVÁ, Katarína. Švajčiarsko: Asistovaná samovražda aj pre starých ľudí, ktorí netrpia nevyliečiteľnou chorobou. In PRAVO – MEDICINA.SK [online] 4. 7. 2014. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/920/svajciarsko-asistovana-samovrazda-aj-pre-starych-ludi-ktori-netrpia-nevyliecitelnou-chorobou
 • TOMKOVÁ, Katarína. Veľká Británia pripravuje zmeny podmienok asistovanej samovraždy. In PRAVO – MEDICINA.SK [online] 22. 7. 2014. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/930/velka-britania-pripravuje-zmeny-podmienok-asistovanej-samovrazdy
 • TOMKOVÁ, Katarína. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: Reakcie k návrhu zákona o asistovanej samovražde. In PRAVO – MEDICINA.SK [online] 15. 8. 2014. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/946/spojene-kralovstvo-reakcie-k-navrhu-zakona-o-asistovanej-samovrazde
 • TOMKOVÁ, Katarína. ŠVAJČIARSKO: Počet turistov za asistovanou samovraždou sa zvyšuje. In PRAVO – MEDICINA.SK [online] 9. 10. 2014. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/975/svajciarsko-pocet-turistov-za-asistovanou-samovrazdou-sa-zvysuje

Odborné články v elektronických médiách

 • TOMKOVÁ, K.: Pokuta pre nemocnicu za porušenie nariadenia GDPR. In: medipravnik.sk (online) 15.3.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/pokuta-pre-nemocnicu-za-porusenie-nariadenia-gdpr-475/
 • TOMKOVÁ, K.: V súvislosti s overovaním liekov platia nové pravidlá. Viete ako postupovať? In: medipravnik.sk (online) 06.03.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/v-suvislosti-s-overovanim-liekov-platia-nove-pravidla-viete-ako-postupovat-466/
 • TOMKOVÁ, K.: Súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj telefonický a e-mailový kontakt pacienta In: medipravnik.sk (online) 25.1.2019. Dostupné na:  https://www.medipravnik.sk/clanky/sucastou-zdravotnej-dokumentacie-je-aj-telefonicky-a-e-mailovy-kontakt-pacienta-437/
 • TOMKOVÁ, K.: Lekárne nezmeškajte povinnosť registrovať sa do SK-NMVS do konca novembra. In: medipravnik.sk (online) 28.11.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/lekarne-nezmeskajte-povinnost-registrovat-sa-do-sk-nmvs-do-konca-novembra-402/
 • TOMKOVÁ, K.: Poučenie zamestnancov ambulancií o ich povinnostiach pri práci s osobnými údajmi pacientov. In: medipravnik.sk (online) 23.11.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/poucenie-zamestnancov-ambulancii-o-ich-povinnostiach-pri-praci-s-osobnymi-udajmi-pacientov-398/
 • TOMKOVÁ, K.: Oznamovanie výsledkov vyšetrení pacientom telefonicky alebo e-mailom. In: medipravnik.sk (online) 22.11.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/oznamovanie-vysledkov-vysetreni-pacientom-telefonicky-alebo-e-mailom-397/
 • TOMKOVÁ, K.: Úrad na ochranu osobných údajov nemôže vstupovať do zdravotnej dokumentácie pacientov. In: medipravnik.sk (online) 6.11.2018. Dostupné na:  https://www.medipravnik.sk/clanky/urad-na-ochranu-osobnych-udajov-nemoze-vstupovat-do-zdravotnej-dokumentacie-pacientov-387/
 • TOMKOVÁ, K.: Očkovanie – posielanie osobných údajov dieťaťa hygiene je sporné. In: medipravnik.sk (online) 25.9.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/ockovanie-posielanie-osobnych-udajov-dietata-hygiene-je-sporne-361/