Pracovno-právna agenda

Pracovno-právna agenda

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva kancelária poskytuje komplexné služby primárne určené pre zamestnávateľské subjekty. Súčasťou tejto činnosti je príprava a pripomienkovanie pracovných zmlúv, dohôd nadväzujúcich na tieto zmluvy (napr. dohody o hmotnej zodpovednosti). Zároveň kancelária participuje na tvorbe interných smerníc zamestnávateľa ako je pracovný poriadok. Kancelária poskytuje konzultácie v otázkach skončenia pracovného pomeru, rizík použitia toho – ktorého druhu skončenia pracovného pomeru. V neposlednom rade kancelária poskytuje právne zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch a to ako na strane zamestnávateľa, tak i na strane zamestnanca (nároky zo zodpovednosti za škodu, neplatné skončenia pracovného pomeru, porušenie doložiek zákazu konkurencie a iné).

Služby zamestnanosti

Kancelária poskytuje právne služby agentúram podporovaného zamestnávania, agentúram dočasného zamestnávania ako aj organizáciám, ktorým bol priznaný status sociálneho podniku. V rámci tejto činnosti sa kancelária podieľa na právnom riešení rôznych druhov národných projektov sociálno-právnej a rodinnej politiky, ktoré sú realizované neziskovými organizáciami.

Právo sociálneho zabezpečenia

V oblasti sociálneho zabezpečenia poskytuje kancelária klientom poradenstvo pri domáhaní sa ich ústavných sociálnych práv, ktoré majú zmierniť sociálne a ekonomické nerovnosti v spoločnosti. Jedná sa o usmerňovanie klienta pri získavaní príspevkov, ktoré sa poskytujú napr. osobám so zdravotným postihnutím alebo osobám, ktoré sa nachádzajú neprimeranom hmotnom zabezpečení.