Ostatná špecializácia

Ostatná špecializácia

Softwarové riešenia a ochrana osobných údajov

Poskytovanie zdravotných elektronických služieb konečnému užívateľovi. Zber a spracúvanie zdravotných údajov fyzických osôb. Elektronická interakcia medzi poskytovateľom služby a jej užívateľom má množstvo podôb. Právnici h&h PARTNERS poskytujú poradenstvo tímom pracujúcich na vývoji softwarových riešení týkajúcich sa zdravotných údajov pacientov/užívateľov. Našou úlohou je zabezpečiť, aby navrhované aplikácie, či weby spĺňali štandardy národnej a medzinárodnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

Poradenstvo pri projektoch aplikovanej medicíny

Prieniky medicínskych poznatkov do rôznych oblastí života spoločnosti majú často podobu nečakaných súvislostí. Naša angažovanosť v akademickom prostredí nám dáva výhodu prepojenia „experimentálnych“ požiadaviek našich klientov a princípov právnej regulácie v praxi. Právnici h&h PARTNERS poskytujú poradenstvo pri projektoch týkajúcich sa aplikácie poznatkov medicíny v nových polohách. Zabezpečujeme nastavenie týchto projektov tak, aby boli splnené podmienky týkajúce sa ochrany osobnosti fyzických osôb, mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov a prísnych etických štandardov.

Poradenstvo pri nakladaní s tkanivami, bunkami a orgánmi

Právnici h&h PARTNERS poskytujú poradenstvo v otázkach nakladania s orgánmi a bunkami, či použitím iných substancií humánneho pôvodu.