JUDr. Ivan Humeník, PhD.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

advokát

T: 00421 55 694 39 91
M: 00421 917 610 644
E: humenik(at)hhpartners.eu


Profesionálna kariéra

JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. je partnerom v advokátskej kancelária h&h PARTNERS, v ktorej od roku 2008 vykonáva advokátsku prax. JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. je sudcom Rozhodcovského súde pre medicínske záležitosti, členom World Association for Medical Law (WAML), členom Komory pre medicínske právo – MEDIUS, členom redakčnej rady odborného časopisu zdravotnického práva a bioetiky (MedLaw Journal) vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a členom redakčnej rady odborného recenzovaného časopisu Slovenský lekár. Okrem advokátskej praxe sa venuje aj akademickej činnosti na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde vedie predmet Medicínske právo. Je odborným garantom internetového projektu www.pravo-medicina.sk. JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. v rámci svojej praxe pôsobil aj vo viacerých neziskových organizáciách (Inforoma, Slovenský Helsinský Výbor, Občan a Demokracia, ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj).


Vzdelanie

 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (2003): titul magister práv (Mgr.).
 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave  (2006): titul doktor práv (JUDr.).
 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  (2011) – titul doktor filozofie (PhD.) v odbore občianske právo, špecializácia ochrana osobnosti v medicínskych činnostiach.

Špecializácia

Medicínske právo

Ťažiskovou oblasťou zamerania praxe ako aj akademickej činnosti JUDr. Ivana Humeníka, Ph.D. je medicínske právo v celej jeho šírke. JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. poskytuje právne služby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (v celom spektre ich praxe), spoločnostiam operujúcim v oblasti zdravotníctva/medicínskych činností, farmaceutickým spoločnostiam ako aj pacientom pri ochrane ich osobnostných práv, či pri vymáhaní náhrad škôd na zdraví. Súčasne koordinuje činnosť celej kancelárie v kauzách medicínskeho práva. V tomto odbore sa venuje sa aj vzdelávacej/lektorskej činnosti (Právnická fakulta UPJŠ), prednáškovej činnosti (prednášky pre rôzne – prevažne zdravotnícke subjekty) a publikačnej činnosti.

Obchodné a občianske právo

V rámci obchodného práva sa JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. špecializuje na záväzkové právo. V rámci tejto oblasti sa podieľal na viacerých právnych auditoch (due diligence), ktoré predchádzali vstupu zahraničných investorov do slovenských obchodných spoločnosti. Taktiež sa podieľal na zakladaní obchodných spoločností so zahraničnými spoločníkmi (aj mimo krajín OECD). V občianskom práve je jeho prioritnou oblasťou ochrana osobnosti, ochrana osobných údajov a rodinné právo.

Tretí sektor

Dlhodobá činnosť v treťom sektore, podieľanie sa na realizácii viacerých právnych projektov podporených zahraničnými inštitúciami (IOM – Geneve, Habitat for Humanity), právna participácia na implementácii mnohých projektov realizovaných neziskovými organizáciami (napr. v rámci iniciatívy Spoločenstva Equal, právne poradenstvo pri implementácii projektov podporených z FSR, SIA, ESF), poskytovanie právneho poradenstva v špecifických oblastiach neziskového práva.


Publikačná činnosť

Monografie a zborníky

 • VOZÁR, J. a i.: Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy. Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2015, s. 264, ISBN 978-80-8168-310-7.
 • HUMENÍK, KOVÁČ a kol.: Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár. 1 vyd., Bratislava: Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., 2015. 528 s., ISBN 978-80-89603-29-9.
 • HUMENÍK, I., SZANISLÓ, I-M., ZOLÁKOVÁ, Z. (eds.): Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti. 1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-8168-185-1.
 • HUMENÍK, I., SZANISLÓ, I-M., ZOLÁKOVÁ, Z. (eds.): Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu – Právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie.1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2014. s. 434. ISBN 978-80-8168-035-9.
 • HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z., (eds.): AKÉ PRINCÍPY VLÁDNU ZDRAVOTNÍCTVU?. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2013. 424 s., ISBN 978-80-8155-007-2.
 • HUMENÍK, I., SZANISLÓ, I-M. V., (eds.): BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM právne, eticky, filozoficky. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2012. 336 s., ISBN 978-80-89447-73-2.
 • HUMENÍK, I., (ed.): Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2012. 112 s., ISBN 978-80-89447-61-9.
 • HUMENÍK, I.: Medicínske právo a ochrana osobnosti. 1. vydanie – Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2011. 288 s., ISBN 978-80-89447-58-9.
 • HUMENÍK, I.: Obsolétnosť alebo tiež: rozdiel medzi ,,law in books“ a ,,law in action“ týkajúcom sa zákona č.362/2011 Z.z.1 vyd., Bratislava: 20 rokov zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, 2018. s. 28-30., ISBN 978-80-972124-4-5.

Odborné články

 • HUMENÍK, I.: O kubánskom lieku a potenciálnych rizikách slovenskej nemocnice. In: Zdravotnícke noviny, číslo 17/2019, ISSN 1335-4477, str.6.
 • HUMENÍK, I., PAVLIK, J.: S úhradou liekov z APS môže byť problém. In Zdravotnícke noviny, číslo 12/2019, ISSN 1335-4477, str.6.
 • HUMENÍK, I.,TIPANOVA,M.: Môže lekár hovoriť o problémoch na svojom pracovisku?. In Zdravotnícke noviny, číslo 10/2019, ISSN 1335-4477, str. 7.
 • HUMENÍK, I., KOČIŠ,M.: Odmeňovanie sestier v optike zákona. In Zdravotnícke noviny, číslo 8/2019, ISSN 1335-4477, str. 6.
 • HUMENÍK, I., GABRIK,P.: ,,Letné“ legislatívne zmeny pre lekárne. In Právo a manažment v medicíne, číslo 7-8/2018, dostupné na: http://www.pravovzdravotnictve.sk/ [online]
 • TOMKOVÁ, K., HUMENÍK, I.: Poučenie o rozsah uvádzania rizík lekárskeho výkonu v informovaných súhlasoch. In Slovenský lekár, číslo 9-10/2017, ISSN 1335-0234, str. 187 – 192.
 • BÖSZÖRMÉNYIOVÁ, J., HUMENÍK, I. Ako sa (právne) brániť voči agresívnemu a nespolupracujúcemu pacientovi? In Slovenský lekár, číslo 7-8/2017, ISSN 1335-0234, str. 148 – 152.
 • HUMENÍK, I., TOMKOVÁ, K.: Povinná mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov. In Slovenský lekár, číslo 5-6/2017, ISSN 1335-0234, str. 108 – 111.
 • HUSOVSKÝ, T., HUMENÍK, I.: Trestnoprávna zodpovednosť lekára za neposkytnutie pomoci pacientovi, ktorý pomoc odmieta. In Slovenský lekár, číslo 1-2/2017, ISSN 1335-0234, s. 23 – 26.
 • HUMENÍK, I., TOMKOVÁ, K.: Znalecké dokazovanie v medicínskych sporoch a postavenie súkromného znaleckého posudku vo svetle meniacej sa právej úpravy. In Slovenský lekár, číslo 7-8/2016, ISSN 1335-0234, str. 141.
 • HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T.: Nedostatočné vedenie zdravotnej dokumentácie a riziká s tým spojené vo svetle meniacej sa judikatúry súdov. In Slovenský lekár, číslo 1-2/2016, ISSN 1335-0234, s. 25.
 • HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T.: Čo priniesol koniec roka v legislatíve a ako sa zmeny dotýkajú zdravotníckych pracovníkov? In Slovenský lekár, číslo 11-12/2015, ISSN 1335-0234, s. 210.
 • CHOVANOVÁ, D., HUMENÍK, I.: K Sťaženie spoločenského uplatnenia a nemajetková ujmy, Ústavný súd vs Najvyšší súd. In Slovenský lekár, číslo 5-6/2015, ISSN 1335-0234, s. 104.
 • HUMENÍK, I., CHOVANOVÁ, D.: (Zdanlivá) konkurencia náhrady za nemajetkovú ujmu a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 7-8/2015, č. 6/2015. – 50%
 • HUMENÍK, I.: Máme právo na inovácie? Úvaha v optike rozhodnutia ESĽP vo veci Hristozov a ďalší v. Bulharsko?.  In Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti. 1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-8168-185-1.
 • HUMENÍK, I., VOLČKO, V.: Poznámka ku kategorizácii špeciálnych zdravotníckych materiálov. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 10/2014, ISSN 1338-2071.
 • HUMENÍK, I.: Informovaný súhlas – základné východiská. In Onkológia (Bratisl.),  číslo 1/2015, ročník 10, ISSN:1336-8176 (tlačené vydanie), ISSN 1339-4215 (online).
 • ZOLÁKOVÁ, Z., HUMENÍK, I.: Prečo sa zaoberať právnym statusom tela a jeho oddelených častí v medicíne?. In Slovenský lekár, číslo 1-2/201, ročník 25(39), ISSN 1335-0234, str. 26 a nasl.
 • TRNOVEC, P. – HUMENÍK, I.:  Liek v praxi lekára – vybrané právne aspekty. In Zdravotnícke právo interdisciplinárne. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára. Bratislava: Herba, 2015. ISBN 978-80-89631-32-2, s. 208.
 • CHOVANOVÁ, D., HUMENÍK, I.: Poučenie a informovaný súhlas pri nespôsobilých osobách. In Slovenský lekár. Číslo 11-12/2014, ISSN 1335-0234, str. číslo 192. – 50%
 • HUMENÍK, I., PÁZMÁNY, T.: K povinnosti lekára a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti informovať o podozrení zo spáchania trestného činu na pacientovi. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 10/2014, ISSN 1338-2071.
 • BEREŠ, M., HUMENÍK, I.: Právne a etické aspekty eutanázie (II.). In Slovenský lekár, číslo 7-8/2014, ISSN 1335-0234. str. 119 a nasl.
 • HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z.: Úvaha nad právnou záväznosťou odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva SR. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 7-8/2014, ročník V, ISSN 1338-2071. –
 • HUMENÍK, I., FRANKO, P.: Exekučné konanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 5/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
 • VOLČKO, V., HUMENÍK, I.: Lekárnik a výživový doplnok. In Nový poradca lekárnika, číslo 1/2014, ročník 15, ISSN 1337-9399, str. 12 a nasl.
 • HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z.: Vybrané právne otázky s nakladaním so zárodočnými bunkami a embryami (II.). In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 2/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
 • HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z.: Vybrané právne otázky spojené s nakladaním so zárodočnými bunkami a embryami (I.) In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 1/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
 • HUMENÍK, I., VOLČKO, V.: Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch v ostatnej judikatúre slovenských súdov. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 12/2013, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
 • HERMAN, M., LAZÁR L., HUMENÍK, I.: Problematika viacplodovej gravidity po asistovanej reprodukcii. In Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu – Právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie.1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-8168-035-9. str. 168 a nasl. – 33.3%
 • HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z., HERMAN, M.: Tvoríme človeka: rozhodujúce právne aspekty asistovanej reprodukcie a dispozícií s embryom. In Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu – Právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie.1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-8168-035-9. str. 41 a nasl.
 • ZOLÁKOVÁ, Z., HUMENÍK, I.: Zásada anonymity darcu v reprodukčnej medicíne a sprístupňovanie údajov o darcoch. In Slovenský lekár,  číslo 1-2/2014, ročník 24(38), ISSN 1335-0234.str. 21 a nasl.
 • HUMENÍK, I.: Právne aspekty vakcinácie. In Vedecko odborný lekársky časopis PEDIATRIA, roč. 9/2014, ISSN 1336-863X, str. 9.
 • VOLČKO, V., HUMENÍK, I.: Lieči lekár (len) liekmi?. In Lekárnické listy, číslo 10/2013, ISSN 1335-5821, str. 12 a nasl.
 • HUMENÍK, I., GUMÁN, V: Vybrané právne problémy pri uplatňovaní civilných nárokov pozostalých pri nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 7-8/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071.
 • FRANKO, P., HUMENÍK, I. : Náhrada škody na zdraví, náhrada nemajetkovej ujmy a totožnosť skutkového stavu, In Slovenský lekár,  číslo 7 – 8/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234.
 • HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T. : Nútená liečba psychiatrických pacientov: akú má oporu v zákonoch Slovenskej republiky?, In Slovenský lekár,  číslo 5 – 6/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 106 a nasl.
 • FRANKO, P., HUMENÍK, I.: Ústavnosť lekárskej služby prvej pomoci-replika na rozhodnutie Ústavného súdu SR. In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 5/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 11 a nasl.
 • HUMENÍK, I., LIPTÁK, T.: Clara pacta, boni amici- „zmluvnosť“ vo vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. In AKÉ PRINCÍPY VLÁDNU ZDRAVOTNÍCTVU?. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2013., ISBN 978-80-8155-007-2, str.11 a nasl.
 • HUMENÍK, I., KUBALA, J.: Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. (I.) In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 2/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 5 a nasl.
 • HUMENÍK, I., KUBALA, J.: Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (II.). In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 3/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 12 a nasl.
 • HUMENÍK, I., VOLČKO, V.: Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (III.). In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 1/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 8 a nasl.
 • HUMENÍK, I., VOLČKO, V.: Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (II.). In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 6/2012, ročník III, ISSN 1338-2071, str. 12 a nasl.
 • HUMENÍK, I., VOLČKO, V.: Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť. In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 5/2012, ročník III, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
 • HUMENÍK, I., FRANKO, P., KUBALA, J.: Zamyslenie nad jedným dohovorom a jeho prínosom pre zdravotne postihnuté osoby (14-25) In Časopis zdravotnického práva a bioetiky (Journal of medical law and bioethics), Vol 2, No 2 (2012) Ústav státu a práva ČR (2011), ISSN 1804-8137, str. 14 – 25.
 • HUMENÍK, I., FRANKO, P.: Nový pohľad na realizáciu ľudských práv u zdravotne postihnutých osôb?. In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 4/2012, ročník III, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
 • HUMENÍK, I., KUBALA, J.: Dohovor o právavch osôb so zdravotným postihnutím: nový vietor do plachiet ochrany práv zdravotne postihnutých?. In Slovenský lekár,  číslo 3 – 4/2012, ročník 22 (36), ISSN 1335-0234, str. 78 a nasl.
 • FRANKO, P., HUMENÍK, I.: Občianskoprávne následky nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie. In Slovenský lekár,  číslo 1 – 2/2012, ročník 22 (36), ISSN 1335-0234, str. 36 a nasl. – 50%
 • Príspevok v zborníku IV. Kongresu medicínskeho práva (Praha, december 2011) – kapitola „Výhrada svedomia – Etické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti“.
 • HUMENÍK, I.: Výhrada vo svedomí. In Právo a manažment v zdravotníctve, IURA EDITION, spol. s r.o., ročník II, číslo 5/2011, ISSN 1338-2071, str. 22 – 28.
 • Príspevok v zborníku Vybrané otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávným profesijným postupom – kapitola Konanie o náhradu škody na zdraví a možnosti využitia výsledkov dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Konferencia sa konala na pôde PrF UPJŠ v júni 2010, zborník vyšiel v septembri 2010.
 • HUMENÍK, I.: Biomedicínsky výskum z pohľadu ochrany práv pôvodcu novej metódy. In Časopis zdravotnického práva a bioetiky (Journal of medical law and bioethics) Vol. 1, No. 2,  Ústav státu a práva ČR (2011), ISSN 1804-8137, str. 23 – 38. – 100%
 • HUMENÍK, I.: Pacient ako spotrebiteľ – kde sú hranice jeho práv? In Právo a manažment v zdravotníctve, IURA EDITION, spol. s r.o., ročník II, číslo 3/2011, ISSN 1338-2071, str. 23 – 28. – podiel 100%
 • HUMENÍK, I.: Ochrana práv duševne chorých osôb pri nútenom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, In Časopis zdravotnického práva a bioetiky (Journal of medical law and bioethics) Vol. 1, No. 1,  Ústav státu a práva ČR (2011), ISSN 1804-8137, str. 36 – 60. – 100%
 • HUMENÍK, I.: Informovaný súhlas – pojem a aplikačné súvislosti. In Právo a manažment v zdravotníctve, IURA EDITION, spol. s r.o., ročník II, číslo 1/2011, ISSN 1338-2071, str. 16 – 21. – podiel 100%
 • HUMENÍK, I.: Povinná mlčanlivosť a jej aplikačné problémy. In Právo a manažment v zdravotníctve, IURA EDITION, spol. s r.o., ročník I, číslo 1/2010, ISSN 1338-2071, str. 2 – 6. – podiel 100%
 • HUMENÍK, I.: Konanie o náhradu škody na zdraví a možnosti využitia výsledkov dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. In Právník, Ústav státu a práva AV ČR,  číslo 07/2010, ročník 149, s. 699 – 713, autorský podiel 100%
 • FRANKO, P., HUMENÍK, I: Všeobecný pohľad na zodpovednosť za škodu pri výkone zdravotnej starostlivosti , In Slovenský lekár,  číslo 1 – 2/2011, ročník 21 (35), ISSN 1335-0234, str. 30 a nasl.  – 50%
 • FRANKO, P., HUMENÍK, I.:  Zaobchádzanie so zdravotnou dokumentáciou II. časť , In Slovenský lekár, číslo 11 – 12/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 228 a nasl. – 50%
 • FRANKO, P., HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T.: Zaobchádzanie so zdravotnou dokumentáciou I. časť, In Slovenský lekár,  číslo 9 – 10/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 190 a nasl. – 33%
 • HUMENÍK, I., FRANKO, P. : Zdravotná dokumentácia ako databáza údajov o pacientovi (formy vedenia, plánované legislatívne zmeny), In Slovenský lekár,  číslo 7 – 8/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str.156 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I., FRANKO, P. : Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov pacienta, In Slovenský lekár,  číslo 5 – 6/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 111 a nasl. – 50%
 • HUMENÍK, I.: „Ochrana“ medicínskeho postupu ako výsledku výskumnej práce / Ivan Humeník. In: Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. – ISSN 1335- 2881. – Roč. XII, č. 4 (2008), s. 26-31. – 100%
 • HUMENÍK, I.: Biomedicínsky výskum – pojem, podmienky jeho realizovania a ochrana jeho účastníkov (stav slovenskej právnej úpravy vo svetle Dodatkového protokolu k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne týkajúceho sa biomedicínskeho výskumu. In: Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. – ISSN 1211-6432. – Roč. 12, č. 6 (2008), s. 20-28. – 100%
 • Novela Zákonníka práce (Avalna Slovakia s.r.o., Košice, 2007)
 • Fungovanie MVO na Slovensko a jeho súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov (ETP Slovensko, Košice, 2005)
 • Tréningové manuály – Právne formy neziskových organizácií na Slovensku (ETP Slovensko, Košice, 2004)

Odborné články v elektronických médiách

 • HUMENÍK. I.: Ambulancie bez zmluvy môžu účtovať pacientovi poplatky. Avšak, len keď ich majú v cenníku. In: medipravnik.sk (online) 7.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/ambulancie-bez-zmluvy-mozu-uctovat-pacientovi-poplatky-avsak-len-ked-ich-maju-v-cenniku-406/
 • HUMENÍK. I.: Odborníci budú diskutovať o ochrane osobných údajov pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. In: medipravnik.sk (online) 21.11.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/odbornici-budu-diskutovat-o-ochrane-osobnych-udajov-pacientov-pri-poskytovani-zdravotnej-starostlivosti-396/
 • HUMENÍK. I.: Všeobecným lekárom pre dospelých v ambulancii len praktická sestra stačiť nebude. In: medipravnik.sk (online) 8.11.2018. Dostupné na:  https://www.medipravnik.sk/clanky/vseobecnym-lekarom-pre-dospelych-v-ambulancii-len-prakticka-sestra-stacit-nebude-389/
 • HUMENÍK. I.: Pacient ako spotrebiteľ? Má lekár povinnosť vyhovieť každej pacientovej požiadavke? In: medipravnik.sk (online) 22.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/pacient-ako-spotrebitel-ma-lekar-povinnost-vyhoviet-kazdej-pacientovej-poziadavke-378/
 • HUMENÍK. I.: V pacientskom sumári má pribudnúť viac informácií od lekárov psychiatrov. In: medipravnik.sk (online) 11.9.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/v-pacientskom-sumari-ma-pribudnut-viac-informacii-od-lekarov-psychiatrov-357/
 • HUMENÍK. I.: Má pacient právo určovať spôsob diagnostiky a liečby? In: medipravnik.sk (online) 6.9.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/ma-pacient-pravo-urcovat-sposob-diagnostiky-a-liecby-354/

Konferencie

 • XI. Slovenský pediatrický kongres (Košice, jún 2015). Príspevok: Domáce pôrody – týka sa nás to? – pohľad VLDD na problematiku domácich pôrodov.
 • XII. Osteofórum (Košice, apríl 2015). Príspevok: Ako ďalej vo vzťahu lekár a sponzor? – vybrané upozornenia na zmeny daňových predpisov po 1.1.2015.
 • „Istoty“ zákona vs. neistoty života. Onkologický pacient: multidisciplinárne výzvy z pohľadu práva, bioetiky a medicíny (Košice, apríl 2015). Príspevok: Máme právo na inovácie? Úvaha v optike rozhodnutia ESĽP vo veci Hristozov a ďalší v. Bulharsko.
 • XXIII. Bárdošov memoriál. Reprodukčné zdravie (Bratislva, marec 2015). Príspevok: Aktuálne výzvy právnej úpravy reprodukčnej medicíny.
 • REPRODUKČNÉ ZDRAVIE ŽENY V CENTRE ZÁUJMU (Košice, apríl 2014). Príspevok: Tvoríme človeka: rozhodujúce právne aspekty asistovanej reprodukcie a dispozícií s embryom.
 • 13. Konferencia všeobecných lekárov pre deti a dorast (Jasná, máj 2014). Príspevok: Risk manažment pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – kde sa nachádzajú „nášľapné míny” zodpovednosti za škodu?
 • V. Slovenský vakcinologický kongres (Štrbské pleso, január 2014). Príspevok: Právne aspekty vakcinácie.
 • Farmako SR trendy-cenová politika-kategorizácia (Bratislava, september 2013). Príspevok: Vybrané otázky riadenia rizika zodpovednosti za škodu vo farmakosektore – pohľady Slovenskej a Českej právnej úpravy.
 • AKÉ PRINCÍPY VLÁDNU ZDRAVOTNÍCTVU? (Košice, apríl 2013). Príspevok: Clara pacta, boni amici – „zmluvnosť“ vo vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 • BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM právne, eticky, filozoficky (Košice, máj 2012). Príspevok: Vybrané otázky súkromia a spracúvania osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov.
 • IV. Kongrese medicínske práva (Praha, december 2011). Príspevok: Výhrada svedomia – Etické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach (Košice, október 2011).
 • Biomedicínsky výskum (Praha, máj 2011). Príspevok: Ochrana práv pôvodcu novej metódy.
 • Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania (Košice, apríl 2011). Príspevok: Praktické problémy týkajúce sa informovaného súhlasu nespôsobilých pacientov.
 • Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (Praha, november 2010). Príspevok: Detencia a ochrana práv duševne chorých osôb.
 • Human Rights Forum 2010 (Košice, máj 2010). Príspevok: Informovaný súhlas – pojem, zakotvenie a aplikačné súvislosti.
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym profesným postupom (Košice, jún 2009). Príspevok: Konanie o náhradu škody na zdraví a možnosti využitia výsledkov dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

Jazykové schopnosti

 • Anglicky – aktívne
 • Taliansky – pasívne