Náhrada škody na zdraví

Náhrada škody na zdraví

Pri výkone medicínskych úkonov vznikajú mnohé problematické situácie v súvislosti s vymedzením povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a následne aj zodpovednosti za ich prípadné porušenia. Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti  zasiahne nezákonným spôsobom do telesnej integrity pacienta dochádza k uplatneniu jeho zodpovednosti  za spôsobenú ujmu. Podľa toho, či ujma nastala v majetkovej alebo nemajetkovej sfére poškodeného, môžeme ujmu rozdeliť na majetkovú (materiálnu, hmotnú) ujmu, alebo nemajetkovú (imateriálnu, morálnu) ujmu. V súvislosti s poškodením zdravia sa podľa súčasnej legislatívy odškodňuje bolesť poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia (ako aj ďalšie dielčie nároky).

Medzi predpoklady vzniku občianskoprávnej zodpovednosti fyzických a právnických osôb patria:

 • protiprávny úkon resp. právne relevantná škodná udalosť,
 • vznik ujmy/škody,
 • existencia príčinnej súvislosti medzi porušením právnej povinnosti a vznikom škody,
 • zavinenie.

Dokazovanie vyššie uvedených skutočností  v priebehu súdneho konania je zložitý proces. Vyžaduje si profesionálny prístup  a odborný pohľad na vec. Aby pacient dosiahol v spore úspech a nestroskotal na bezvýznamných procesných nedostatkoch odporúča sa vyhľadať kvalifikované právne zastupovanie.

Spolupráca medzi pacientom a kanceláriou je budovaná na týchto pilieroch:

 • Prevzatie právneho zastúpenia
  • Na základe dohody s pacientom sa určí rozsah súdneho zastupovania (všeobecné súdnictvo, Ústavný súd, Európsky súd pre ľudské práva) a zastupovanie pred štátnymi orgánmi (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a pod.).
 • Vypracovanie analýz a stanovísk
  • V závislosti od povahy právnej veci alebo požiadaviek klienta sa pre konaním vo veci samej vypracuje analýza, ktorá má klientovi (pacientovi) objasniť potenciálne šance v spore uspieť ako aj odhadovanú nákladnosť celého procesu.
 • Konzultácie
  • Pridanou hodnotou, ktorú kancelária pri zastupovaní ponúka je možnosť využitia odborníkov v danej oblasti (konzultanti). Cieľom je získať odborný názor na vec a maximalizovať tak šance na úspech.

Zastupovanie pacientov v konaniach o náhradu škody a nemajetkovej ujmy v peniazoch realizujeme v rámci celého územia Slovenskej republiky a v rámci našich služieb a vďaka širokej sieti odborných konzultantov z oblasti medicíny dokážeme pokryť prípady s akoukoľvek medicínskou problematikou.

Máte záujem si s nami dohodnúť konzultáciu? Neváhajte a kontaktujte nás emailom alebo telefonicky!