Korporátna agenda – zakladanie a správa spoločnosti

Korporátna agenda – zakladanie a správa spoločností

Samotná realizácia založenia spoločnosti

Prvý krok, ktorý vedie k založeniu spoločnosti je výber vhodnej právnej formy. Kancelária na základe informácii od klienta o účele, na ktorý sa spoločnosť má založiť, počte spoločníkov, predpokladanej výške obratu a iných poskytnutých údajov odporúča klientovi konkrétnu právnu formu, ktorá by pre potreby jeho podnikania mala byť tá najvhodnejšia. Najfrekventovanejšou právnou formou, pre ktorú sa klienti rozhodujú je v súčasnosti spoločnosť s ručením obmedzeným.

V prípade záujmu tretej osoby o právne služby, kancelária postupuje v procese zakladania spoločnosti nasledovným spôsobom:

 1. Úvodné stretnutie s klientom
  • Účelom úvodného stretnutia je získanie základných informácii o predstave klienta týkajúcej sa budúcej činnosti, pre ktorú chce spoločnosť založiť. Dôležitým momentom je aj otázka, koľkých spoločníkov (akcionárov) spoločnosť bude mať, aký je pomer ich vkladov do spoločnosti, akým spôsobom budú spoločníci rozhodovať a podobne. Na základe týchto informácii vie kancelária ponúknuť vhodnú právnu formu obchodnej spoločnosti, samozrejme, pokiaľ klient už o právnej forme rozhodnutý nie je sám. Na úvodných stretnutiach kancelária odporúča vhodnú schému rozhodovania v spoločnosti, ako aj najefektívnejší model ochrany pred znehodnotením vkladu spoločníka (napr. v prípade minoritného spoločníka).
 2. Vypracovanie základných zákonom stanovených korporátnych dokumentov nevyhnutných pre založenie a vznik spoločnosti
  • Kancelária vypracuje základné korporátne dokumenty, ktoré zákon pri vybranej právnej forme predpisuje ako podmienku pre založenie a vznik spoločnosti. Návrhy týchto dokumentov sú konzultované s klientom. Po sfinalizovaní návrhu sú dokumenty odovzdané na odsúhlasenie ostatným spoločníkom (ak je zakladateľov viac). V závislosti od vzťahu medzi spoločníkmi môže kancelária zabezpečiť pre klienta (ako zakladateľa) aj právne zastupovanie pri negociáciách s ostatnými spoločníkmi týkajúcich sa konečnej vzájomnej akceptácie návrhov korporátnych dokumentov. Paralelne s touto fázou, kancelária konzultuje navrhované predmety podnikania so Živnostenským úradom, prípadne s iným orgánom ktorý má v kompetencii vydanie koncesie / osobitného povolenia.
 3. Asistencia pri založení spoločnosti
  • Po schválení návrhov korporátnych dokumentov nasleduje samotný úkon založenia spoločnosti – teda podpisovanie potrebných dokumentov zakladateľmi spoločnosti. Kancelária je schopná zabezpečiť pri týchto úkonoch prítomnosť notára, ktorý osvedčí podpisy zakladateľov. Momentom podpisu zakladateľa / všetkých spoločníkov je spoločnosť založená.
 4. Zabezpečenie získania oprávnenia novovznikajúcej spoločnosti na podnikanie
  • Spoločnosť zvyčajne vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, táto skutočnosť samozrejme vyplýva z povahy predmetu podnikania. Preto je nutné detailne preskúmať predmet činnosti, ktorú by mala spoločnosť vykonávať a rozhodnúť, či sa v danom prípade jedná o živnosť, alebo o podnikanie vykonávané na základe rozhodnutia osobitného orgánu (licencie, povolenia). Kancelária tieto otázky rieši počnúc od prvého stretnutia, pričom najneskôr pri konečnom rozhodnutí zakladateľov o znení korporátnych dokumentov musí byť jasné o aký typ oprávnenia pôjde a ako presne budú predmety podnikania v základných dokumentoch špecifikované. V prípade, ak nebudú formulované správne, Živnostenský úrad na ne nevydá živnosť, čím vznikne rozpor medzi spoločenskou zmluvou a napr. živnostenským listom. Kancelária teda konzultuje všetky predmety činnosti so štátnym orgánom ktorý má v kompetencii vydanie oprávnenia na podnikanie. Po založení spoločnosti kancelária robí úkony smerujúce k vydaniu potrebných povolení/živností na podnikanie.
 5. Vypracovanie a kompletizácia návrhu na zápis spoločnosti do OR SR
  • Po obdržaní oprávnenia na podnikanie, kancelária skompletizuje všetky potrebné dokumenty a vypracuje návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra. Zápisom spoločnosti do Obchodného registra spoločnosť vzniká ako samostatný právny subjekt.