Zastupovanie v súdnych konaniach

Zastupovanie v súdnych konaniach

Kancelária zastupuje klientov v sporových i nesporových konaniach pred súdmi, ako aj v konaniach pred orgánmi štátnej správy. Právne zastupovanie je na základe požiadavky klienta vykonávané na všetkých stupňoch všeobecných súdov až po dovolacie konanie. Rovnako sa kancelária zameriava na zastupovanie klientov pred Ústavným súdom pri ochrane ich základných práv a slobôd resp. pre Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

S prepojením predovšetkým na medicínske právo, kancelária vykonáva právne zastupovanie klientov (pacientov) pri zásahoch do ich ako telesnej tak aj psychickej integrity. Z toho dôvodu okrem zastupovania pri nárokoch o náhradu škody na zdraví, pôsobí kancelária aj pri vymáhaní náhrad nemajetkovej ujmy spôsobenej porušením povinnosti napr.: mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov, správneho vedenia zdravotnej dokumentácie alebo iného neetického zaobchádzania pri vykonávaní medicínskych zákrokov. Kancelária sa zameriava aj na zastupovanie osôb poškodených dopravnými nehodami.