Monografie a zborníky

Monografie a zborníky


Jeseňák M., Jakušová Ľ., Ďurdík P., Rennerová Z., Havlíčeková Z., Bánovčin P. a kol.: Moderná pediatrická propedeutika. Bratislava: A-medi management, s.r.o., 2023, s. 472. ISBN: 978-80-8979-786-8.


Humeník I., Kováč P. a kol.: Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2023, s. 960. ISBN: 978-80-8232-027-8.


Vozár J., Humeník I., Zlocha Ľ.: Zákon o reklame. 1. vydanie, Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021. ISBN 978-80-7676-240-4.


Jeseňák, M., Urbančíková, I. a kol.: Očkovanie v špeciálnych situáciách. 2., prepracované a rozšírené vydanie, Praha: Mladá Fronta a.s., 2019. ISBN 978-80-204-4324-3. Spoluatorom kapitoly č. 46, týkajúcej sa právnych aspektov očkovania je JUDr. Ivan Humeník, PhD.


HUMENÍK, I.: Obsolétnosť alebo tiež: rozdiel medzi ,,law in books“ a ,,law in action“ týkajúcom sa zákona č.362/2011 Z.z.1 vyd., Bratislava: 20 rokov zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, 2018. s. 28-30., ISBN 978-80-972124-4-5.


HUMENÍK, I., PALACKA, P., STRAKA, R., VOLČKO, V.: Vybrané právne problémy lekárov. Otázky a odpovede. OncoReSearch o.z., 2016. ISBN 978-80-972396-4-0.


Števček, Dulak, Bajánková, Fečík, Sedlačko, Tomašovič a kol.: Občiansky zákonník (I. a II. zväzok). Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., 2015, s. 3208. ISBN 978-80-7400-597-8. Spoluautorom Komentára je JUDr. Ivan Humeník, PhD..


sposobilost_pravne_ukony

MATIAŠKO, M., VOLČKO, V., HUMENÍK, I.: Spôsobilost na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti. SOCIA, 2015. ISBN 978-80-969744-8-1.


VOZÁR, J.; HUMENÍK, I. a i.: Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy. Wolters Kluwer, s.r.o., 2015, s. 264. ISBN 978-80-8168-310-7.


pravne-otazky

HUMENÍK, I., SZANISLÓ, I-M., ZOLÁKOVÁ, Z. (eds.): Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti. 1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-8168-185-1.


zakon-o-zdravotnej-starostlivosti

HUMENÍK, KOVÁČ a kol.: Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár. 1 vyd., Bratislava: Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., 2015. 528 s.. ISBN 978-80-89603-29-9.


reprodukcne-zdravie

HUMENÍK, I., SZANISLÓ, I-M., ZOLÁKOVÁ, Z. (eds.): Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu – Právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie. 1 vyd., Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2014. s. 434. ISBN 978-80-8168-035-9.


ake-principy

HUMENÍK, I., ZOLÁKOVÁ, Z., (eds.): AKÉ PRINCÍPY VLÁDNU ZDRAVOTNÍCTVU?. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2013. 424 s. ISBN 978-80-8155-007-2.


biomedicinsky-vyskum

HUMENÍK, I., SZANISLÓ, I-M. V., (eds.): BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM právne, eticky, filozoficky. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2012. 336 s. ISBN 978-80-89447-73-2.


informovany-suhlas

HUMENÍK, I., (ed.): Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2012. 112 s. ISBN 978-80-89447-61-9.


ochrana-osobnosti

HUMENÍK, I.: Ochrana osobnosti a medicínske právo. 1. vydanie – Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2011. 288 s. ISBN 978-80-89447-58-9.