Náhrada nemajetkovej ujmy

Náhrada nemajetkovej ujmy

Pri poškodení zdravia možno spravidla požadovať aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa § 13 Občianskeho zákonníka.

Zmyslom tohto inštitútu je odškodňovať prípady porušenia práv ochrany osobnosti jednotlivca. Predovšetkým pôjde o náhradu za zásah do práva na život a zdravie a o zásah do súkromného a rodinného života. Často sa môže jednať o prípady kedy rodina žiada náhradu za smrť blízkej osoby. Za smrť osoby sa neposkytuje bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia, pretože tieto nároky smrťou osoby zanikajú. Jedinou možnosťou ako sa dostať k finančnej reparácii za spôsobenú smrť tak ostáva táto cesta.

V podmienkach Slovenskej republiky sa tento spôsob uplatňovania náhrady pomaly začína stávať štandardným,pričom v západných krajinách ide o bežný mechanizmus odškodňovania. Súdy sa stránia priznávať tieto nároky práve pre ich nekonvenčnosť. Vzhľadom na tieto skutočnosti je nutné postaviť zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi  precízne na obhájiteľných a presvedčivých argumentoch. Je preto dôležité vedieť sa pohybovať vo vodách súdnych rozhodnutí, názorov právnej teórie, právnych predpisov v tejto oblasti, a zároveň tieto vedomosti skĺbiť a upraviť s odbornými radami konzultantov.

Kancelária ponúka osobám, ktorých osobnostné práva boli poškodené v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti právne služby, ktoré smerujú k identifikovaniu ich nároku a jeho vymáhaniu od zodpovedného subjektu.

Zastupovanie pacientov v konaniach o náhradu škody a nemajetkovej ujmy v peniazoch realizujeme v rámci celého územia Slovenskej republiky a vďaka širokej sieti odborných konzultantov z oblasti medicíny dokážeme pokryť prípady s akoukoľvek medicínskou problematikou.

Máte záujem si s nami dohodnúť konzultáciu? Neváhajte a kontaktujte nás emailom alebo telefonicky!