JUDr. Ján Pavlík

JUDr. Ján Pavlík

advokát

T: +421 55 694 39 91
M: +421 948 402 642
E: pavlik@hhpartners.eu


JUDr. Ján Pavlík v roku 2018 úspešne absolvoval štúdium na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa stal advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. V roku 2017 v rámci mobility Erasmus+ absolvoval štúdium na právnickej fakulte v Krakove – Wydzial Prawa i Administracji Uniwesytetu Jagiellońskiego w Krakówie. Počas štúdia svoje praktické skúsenosti v oblasti práva rozvíjal na pozícii právneho asistenta v advokátskej kancelárií. Svoje odborné aktivity v oblasti medicínskeho práva rozvíja najmä v podobe publikovanie odborných článkov na stránke www.medipravnik.sk a www.pacientskekauzy.sk.


Vzdelanie

 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2016), titul bakalár práv – Bc.
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2018), titul magister práv – Mgr.
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2021), titul doktor práv – JUDr.

Špecializácia

Obchodné a občianske právo

Ťažiskom špecializácie v obchodnom práve JUDr. Jána Pavlíka v spolupráci s JUDr. Tomášom Husovským je zmluvné právo, záväzkové právo a právo obchodných spoločností. V občianskom práve ťažiskom špecializácie je zmluvné právo, pracovné právo, právo nehnuteľností a právo duševného vlastníctva. Rozsiahlu časť agendy tvorí oblasť náhrady škody na zdraví pri dopravných nehodách, ale aj v súvislosti s nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.

Medicínske právo

JUDr. Ján Pavlík sa venuje v spolupráci s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. aj medicínskemu právu. Tejto oblasti venuje svoju pozornosť nielen pri analýze a zastupovaní klientov v medicínsko-právnych sporoch ale pri spolupráci s projektom mediPRAVNIK, ktorý je zameraný na pomoc poskytovateľom ambulantnej starostlivosti  a pri poradenských službách v prospech Komory pre medicínske právo – MEDIUS o.z. Taktiež spolupracuje s projektom pacientske kauzy, ktorý je zameraný na pomoc pacientom. Venuje sa hlavne poskytovaniu právnych služieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, otázkam zdravotníckej dokumentácie, zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pacientskym právam. Okrem iného aj poskytuje  poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Ochrana osobných údajov

JUDr. Ján Pavlík sa zameriava aj na problematiku týkajúcu sa oblasti ochrany osobných údajov. Medzi jeho aktivity v tejto oblasti patrí vypracovanie dokumentácií k ochrane osobných údajov pre podnikateľské subjekty. V danej oblasti sa zameriava najmä na vypracovanie analýz, ktoré sa týkajú  vzťahov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľmi. Taktiež v tejto problematike poskytuje právne poradenstvo  subjektom.


Publikačná činnosť

Publicistické príspevky v elektronických časopisoch

 • PAVLÍK, J.: V pacientskom sumári má pribudnúť viac informácií od psychiatrov. In: medipravnik.sk (online) 29.08.2018. Dostupné na: http://www.medipravnik.sk/clanky/v-pacientskom-sumari-ma-pribudnut-viac-informacii-od-psychiatrov-351/
 • PAVLÍK, J. Zabezpečovacie inštitúty v obchodných záväzkových vzťahoch. In: Ochrana práv veriteľov o obchodných záväzkových vzťahoch 2017. Zborník príspevkov z V. študentského sympózia z obchodného práva . Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2018.

Odborné články

 • HUMENÍK, I., PAVLÍK, J.: S úhradou liekov z APS môže byť problém. In Zdravotnícke noviny, číslo 12/2019, ISSN 1335-4477, str.6.

Odborné články v elektronických médiách

 • PAVLÍK, J.: Povinnosti lekárni pri nakladaní s odpadmi. In: medipravnik.sk (online) 12.03.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/povinnosti-lekarni-pri-nakladani-s-odpadmi-471/
 • PAVLÍK, J.: Môže zastupujúci lekár podmieniť vyšetrenie pacienta dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti? In: medipravnik.sk (online) 11.03.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/moze-zastupujuci-lekar-podmienit-vysetrenie-pacienta-dohodou-o-poskytovani-zdravotnej-starostlivosti-470/
 • PAVLÍK, J.: Vzťah medzi všeobecným lekárom a lekárom špecialistom pri predpisovaní liekov. In: medipravnik.sk (online) 07.03.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/vztah-medzi-vseobecnym-lekarom-a-lekarom-specialistom-pri-predpisovani-liekov-467/
 • PAVLÍK, J.: Falšovanie a pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie ako trestný čin. In: medipravnik.sk (online) 1.3.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/falsovanie-a-pozmenovanie-zdravotnej-dokumentacie-ako-trestny-cin-463/
 • PAVLÍK, J.: eKasa prinesie nové prvky, pri ktorých je potrebné dbať na ochranu osobných údajov.
  In: medipravnik.sk (online) 26.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/ekasa-prinesie-nove-prvky-pri-ktorych-je-potrebne-dbat-na-ochranu-osobnych-udajov-460/
 • PAVLÍK, J.: Rok 2019 je rokom elektronizácie, po eZdraví prichádza eKasa. In: medipravnik.sk (online) 22.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/rok-2019-je-rokom-elektronizacie-po-ezdravi-prichadza-ekasa-457/
 • PAVLÍK, J.: Zbavenie mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov. In: medipravnik.sk (online) 31.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/zbavenie-mlcanlivosti-zdravotnickych-pracovnikov-440/
 • PAVLÍK, J.: Vedenie zdravotnej dokumentácie prešlo výraznými zmenami. In: medipravnik.sk (online) 23.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/vedenie-zdravotnej-dokumentacie-preslo-vyraznymi-zmenami-435/
 • PAVLÍK, J.: Monitoring zmien v pravidlách ochrany osobných údajov. In: medipravnik.sk (online) 3.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/monitoring-zmien-v-pravidlach-ochrany-osobnych-udajov-422/
 • PAVLÍK, J.: Najčastejšie otázky v prípade zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra.
  In: medipravnik.sk (online) 4.12.2018Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/najcastejsie-otazky-v-pripade-zapisu-konecneho-uzivatela-vyhod-do-obchodneho-registra-403/
 • PAVLÍK, J.: Konanie o obmedzení svojprávnosti pacienta na návrh poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. In: medipravnik.sk (online) 14.11.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/konanie-o-obmedzeni-svojpravnosti-pacienta-na-navrh-poskytovatela-zdravotnej-starostlivosti-393/
 • PAVLÍK, J.: Pri vypovedaní zmluvy so zdravotnou poisťovňou sa oplatí chrániť peňaženku pacienta. In: medipravnik.sk (online) 9.11.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/pri-vypovedani-zmluvy-so-zdravotnou-poistovnou-sa-oplati-chranit-penazenku-pacienta-390/
 • PAVLÍK, J.: Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. In: medipravnik.sk (online) 25.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/posudenie-vplyvu-na-ochranu-osobnych-udajov-pri-poskytovani-zdravotnej-starostlivosti-381/
 • PAVLÍK, J.: Od novembra pribudne nová povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra. In: medipravnik.sk (online) 12.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/od-novembra-pribudne-nova-povinnost-zapisu-konecneho-uzivatela-vyhod-do-obchodneho-registra-371/
 • PAVLÍK, J.: Lekárňam pri prekročení limitu môže byť pozastavené plnenie od poisťovne. In: medipravnik.sk (online) 27.9.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/lekarnam-pri-prekroceni-limitu-moze-byt-pozastavene-plnenie-od-poistovne-365/
 • PAVLÍK, J.: Ambulanciám a lekárňam hrozia sankcie pri nesplnení povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. In: medipravnik.sk (online) 14.9.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/ambulanciam-a-lekarnam-hrozia-sankcie-pri-nesplneni-povinnosti-v-oblasti-bezpecnosti-a-ochrany-zdravia-pri-praci-358/