LP/2016/1054 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely“).

Cieľom pripravovaného návrhu novely je zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe a ktoré majú za cieľ zjednodušiť proces integrovaného povoľovania. Medzi hlavné oblasti zmien patrí presná špecifikácia žiadateľov o integrované povolenie, legislatívna úprava v oblasti kompetencie ministerstva životného prostredia ako dotknutého orgánu v procese hodnotenia odchylných hodnôt z emisných limitov BAT, procesné zlepšenie začiatku konania pre vydanie integrovaného povolenia a rovnako je otvorená téma vrátenia kolaudácie do procesu integrovaného povoľovania. Zjednotil by sa celý proces stavebného povoľovania v rámci integrovaného povoľovania, nakoľko povoľujúci orgán je aj špeciálnym stavebným úradom podľa osobitného predpisu. Rovnako boli zapracované zmeny, ktoré vyplynuli z povinnosti ochrany životného prostredia a ľudského zdravia a to nutnosť určiť prevádzkovateľovi novú povinnosť reálneho  uzatvorenia a rekultivácie skládky v presne určenej lehote a taktiež povinnosť podať žiadosť o kolaudáciu po uzatvorení  skládky. V prípade nesplnenia uvedených povinností boli stanovené nové sankcie. Taktiež boli zapracované medzi sankcie aj ostatné povinnosti, ktoré ustanovuje zákon pre prevádzkovateľov a ktoré do teraz neboli priamo pomenované medzi sankciami.