LP/2016/756 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny materiál mimo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiac jún až december 2016.

Účelom návrhu zákona je po vzore iných tzv. obslužných útvarov, ktorými sú Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv, Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky a  Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, zriadiť aj Kanceláriu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá bude prostredníctvom svojich zamestnancov plniť úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Z hľadiska obsahu právnej úpravy sa vychádza z existujúcich úpravy spomenutých kancelárií.

Koncepčne táto zmena právnej úpravy napĺňa pôvodné idei zákona o súdoch – oddeľovať organizačne a personálne riadenie výkonu súdnictva od správy súdov.

Návrh zákona predpokladá prechod pôsobnosti v oblasti správy najvyššieho súdu, s výnimkou personálnych vecí sudcov, z predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Kanceláriu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zároveň obsiahne pôsobnosť riaditeľa správy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Súčasťou návrhu zákona sú aj novelizácie súvisiacich predpisov, a to zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona bol z hľadiska jeho obsahu spracovaný v súvislosti s prípravou nového zákona o štátnej službe. Nakoľko myšlienky predkladaného návrhu zákona neboli zohľadnené v novom zákone o štátnej službe, a to ani na základe zásadných pripomienok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pristupuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na základe výsledkov rozporových konaní a dohody s predkladateľom zákona o štátnej službe k iniciovaniu samostatného legislatívneho procesu, ktorý bude prebiehať paralelne s legislatívnym procesom nového zákona o štátnej službe. S cieľom zabezpečiť paralelný priebeh schvaľovania oboch návrhov zákonov je potrebné, aby bolo pripomienkové konanie z dôvodu jeho naliehavosti vykonané skráteným spôsobom. Predloženie samostatného návrhu zákona popri novom zákone o štátnej službe podľa predkladateľa najlepšie zodpovedá požiadavke vyslovenej v § 6 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. nespájať do jedného návrhu zákona obsahovo nesúvisiace novelizácie viacerých právnych predpisov.