LP/2017/216 – Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonovv

Návrh zákona bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 a Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017.

Návrhom zákona sa vykonáva transpozícia právne záväzných aktov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky – Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach príkaze (ďalej len „smernica o EVP“) a Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (ďalej len ,,smernica o prezumpcii neviny“).

Od prijatia Rámcového rozhodnutia Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii a Rámcového rozhodnutia Rady 2008/978/SVV z 18. decembra 2008 o európskom príkaze na zabezpečenie dôkazov na účely získavania predmetov, dokumentov a údajov na použitie v konaniach v trestných veciach je zrejmé, že existujúci rámec zabezpečovania dôkazov je príliš neucelený a zložitý. Európska rada uviedla, že existujúce nástroje predstavujú neucelený režim a je potrebný nový prístup založený na zásade vzájomného uznávania, ale aj zohľadnení pružnosti tradičného systému vzájomnej právnej pomoci a preto podporovala vytvorenie komplexného systému, ktorým by sa nahradili všetky súčasné nástroje v tejto oblasti. Dňa 3. apríla 2014 bola prijatá smernica o EVP, ktorá upravuje tento nový prístup zakladajúci sa na jedinom nástroji – európskom vyšetrovacom príkaze.

Cieľom smernice o EVP je upraviť a uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi pri získavaní dôkazov v trestnom konaní pre skutok, ktorý je trestným činom podľa práva dotknutého členského štátu Európskej únie a zjednotiť mechanizmus získavania takých dôkazov. Európsky vyšetrovací príkaz predstavuje účinný a jednotný nástroj na získavanie dôkazov a prispieva k zabezpečeniu efektívnej spolupráce členských štátov Európskej únie.

Vo všeobecnosti návrh zákona v čl. I upravuje postup justičných orgánov Slovenskej republiky pri vydávaní a výkone európskeho vyšetrovacieho príkazu a s tým súvisiace konanie.

Obsahom návrhu zákona je najmä rozsah použitia európskeho vyšetrovacieho príkazu, stanovenie príslušnosti orgánov Slovenskej republiky tak pri vydávaní európskeho vyšetrovacieho príkazu, ako aj pri vykonávaní európskeho vyšetrovacieho príkazu, náležitosti európskeho vyšetrovacieho príkazu a jeho vzor.

            V čl. II sa dopĺňa nové ustanovenie, ktoré umožní slovenským orgánom vydať rozhodnutie, ktoré je potrebné na to, aby sa mohol úkon vykonať v cudzine.

Vo vzťahu k smernici o prezumpcii neviny ide o úpravu, ktorej cieľom je posilniť právo na spravodlivý proces v trestnom konaní, a to stanovením spoločných minimálnych pravidiel týkajúcich sa určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na súdnom konaní.

            Navrhovanou právnou úpravou v čl. III dochádza na základe čl. 34 ods. 2 smernice o EVP k novelizácii zákona č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v dôsledku ktorej sa vypúšťajú z celého textu právneho predpisu ustanovenia týkajúce sa zaistenia dôkazov.