LP/2017/238 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017

Úloha vyplýva z § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

Cieľom navrhovaného opatrenia je ustanoviť výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017 z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Opatrenie sa uverejní vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a oznámenie o vydaní opatrenia sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 2016 je 912 eur. Návrh opatrenia obsahuje vypočítanú sumu 2% z priemernej mesačnej mzdy, čo predstavuje 18,24 eura za jeden bod sadzby bodového hodnotenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani vplyv na služby verejnej správy pre občana. Vplyv na rozpočet verejnej správy a sociálny vplyv sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Návrh opatrenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a právom Európskej únie.