LP/2017/275 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom navrhovanej úpravy je odstránenie problémov v aplikačnej praxi vytvorením pevnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby a úpravou organizácie poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby.

Predmetom návrhu zákona je stanovenie pevnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby, ktorí budú mať vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a budú oprávnení poskytovať ambulantnú pohotovostnú službu ako tzv. organizátor. Organizátorom sa stane taký poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý úspešne absolvuje výberové konanie a získa povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. V súvislosti s novou organizáciou ambulantnej pohotovostnej služby sa ustanovujú podrobnosti aj o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci doplnkovej pohotovostnej služby a zubnolekárskej pohotovostnej služby.

Navrhovanou právnou úpravou sa ustanovujú podmienky a pravidlá na výber organizátora poskytujúceho pevnú ambulantnú pohotovostnú službu v pevnom bode a nový spôsob financovania ambulantnej pohotovostnej služby v pevných bodoch.

Z dôvodu jednoznačnosti sa zákonom určuje výška úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pričom sa zvyšuje výška úhrady poistenca za návštevu ambulantnej pohotovostnej služby, za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine A a B, pri poskytovaní dopravy za jeden kilometer a znižuje sa výška úhrady poistenca za jeden deň pobytu sprievodcu pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zvyšuje sa výška úhrady za ústavnú pohotovostnú službu. Oslobodenie poistenca od týchto úhrad určuje § 38 zákona č. 577/2004 Z. z. Z dôvodu jednoznačnosti sa určuje výška úhrady za poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Precizuje sa terminológia a náplň zubnolekárskej preventívnej prehliadky.

Vo vzťahu k navrhovanej úprave sa precizujú kompetencie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a samosprávnych krajov, ustanovujú sa nové povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne a určuje výška sankcií za porušenie týchto povinností.

Touto úpravou sa zabezpečí odstránenie problémov v aplikačnej praxi, optimalizácia siete, skvalitnenie služieb a zamedzenie výberu neoprávnených poplatkov.
Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, má pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, má negatívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a nemá vplyv na služby verejnej správy pre občana.