LP/2017/372 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) predkladá Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“).

Dôvody, na základe ktorých ÚGKK SR pristúpil k vypracovaniu návrhu zákona, vychádzajú jednak z uznesenia vlády SR č. 425 z 29. júna 2011 k analýze a návrhu možností urýchlenia procesu registrácie majetku vykonanej na základe uznesenia vlády SR č. 160 z 2. marca 2011 k správe o stave podnikateľského prostredia v SR, uznesením vlády SR č. 153 zo dňa 3. apríla 2013 k Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie, ako aj úlohy uložené ÚGKK SR Úradom na ochranu osobných údajov. Zároveň vláda SR na svojom rokovaní dňa 30. júna 2016 vzala na vedomie materiál „Informácia o odstraňovaní duplicitného vlastníctva evidovaného v katastri nehnuteľností v Slovenskej republike“. V súlade s týmto materiálom sú navrhované legislatívne úpravy smerujúce k odstráneniu duplicít.

Predkladaný návrh novely katastrálneho zákona predstavuje základné a nevyhnutné kroky súvisiace s realizáciou projektu „Operačný program informatizácia spoločnosti – Elektronické služby katastra nehnuteľností“ a zohľadňuje aktuálne procesy v oblasti elektronizácie katastra nehnuteľností. Cieľom projektu je vybudovanie centrálneho informačného systému katastra nehnuteľností, ktorý vytvorí plnohodnotné poskytovanie elektronických služieb katastra pre verejnosť, pre orgány štátnej správy a samosprávy, ako aj poskytovanie informácií prostredníctvom elektronických služieb na informatívne, ale aj právne účely.

Nová právna úprava taktiež reaguje na požiadavku zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností a zároveň vytvára legislatívne podmienky na zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností, zohľadňujúc pritom požiadavky aplikačnej praxe. Navrhovaná právna úprava taktiež reaguje na pokrok v oblasti informačných technológií v súvislosti s verejnosťou katastrálneho operátu a poskytovaním údajov z katastra nehnuteľností, a to aj s prihliadnutím na ochranu osobných údajov. Zároveň sa rozširuje okruh prípadov, kedy bude môcť okresný úrad opraviť chyby v katastrálnom operáte.

V nadväznosti na vyššie uvedené legislatívne zmeny je potrebné upraviť aj súvisiace ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, ako aj zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Účinnosť predkladaného zákona sa navrhuje od 1. januára 2018. Návrh novely katastrálneho zákona nebude mať vplyv na životné prostredie ani sociálne vplyvy.

Návrh novely katastrálneho zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.