LP/2017/470 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR a Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017.

Zákon o dani z príjmov už v súčasnosti obsahuje určité opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom. Predmetom návrhu zákona je stanovenie ďalších pravidiel s cieľom posilnenia úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidiel proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia SR. Navrhované opatrenia vyplývajú z povinnosti zapracovania Smernice Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu.

Predkladaným návrhom zákona sa na základe poznatkov z aplikačnej praxe upravujú a spresňujú z dôvodu zvýšenia právnej istoty daňovníkov niektoré ustanovenia zákona o dani z príjmov.

Návrhom zákona dochádza k zmene systému poskytovania zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie pre mladých a to zavedením daňového zvýhodnenia vo forme daňového bonusu. Z tohto dôvodu je súčasťou návrhu zákona aj novela zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v čl. II a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v čl. IV. Novely uvedených zákonov riešia otázky súvisiace s daňovým bonusom – prechodné ustanovenia pre zmluvy o hypotekárnom úvere so štátnym príspevkom pre mladých uzatvorené pred 1. januárom 2018, definícia špeciálneho typu úveru na bývanie, na ktorý sa po splnení podmienok môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky a vzor potvrdenia na účely priznania daňového bonusu.

V čl. III sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok). Zmena daňového poriadku je vyvolaná zavedením novej formy oslobodenia pre komerčné využívanie nehmotných aktív zákonom o dani z príjmov, pričom sa Finančnému riaditeľstvu SR ukladá povinnosť zverejňovania zoznamu daňovníkov, ktorí si uplatňujú oslobodenie tohto druhu.

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 46 § 17h a bodu 122 § 52zm, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.