LP/2017/678 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov predkladá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 a Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020.

Návrh zákona má okrem iného ambíciu naplniť nasledovné tézy Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020:

 1. „Vláda SR bude dôsledne uplatňovať princípy otvoreného vládnutia v záujme vytvárania priestoru pre participáciu občanov na tvorbe verejnej politiky a zvyšovania transparentnosti procesov rozhodovania verejnej správy, čím sa zvyšuje priestor pre verejnú kontrolu a zužuje priestor pre korupciu. Vláda bude najmä podporovať prepájanie štátnych databáz, ktoré zverejňuje, dôsledne dohliadať na plnenie zákonných povinností zverejňovania alebo sprístupňovania informácií vrátane súdnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní a zavedie povinné zverejňovanie profesných životopisov a platov štátnych nominantov. Vláda zavedie povinné zverejňovanie úradných dokumentov obcí a krajov, ako sú zápisnice z rokovaní zastupiteľstva a komisií, vrátane hlasovania poslancov. Vláda zváži možnosť rozšírenia pôsobnosti Úradu pre ochranu osobných údajov o kontrolu zverejňovania informácií verejnou správou z pohľadu osobných údajov, ako aj práv občanov na informácie. Vláda v záujme zdokonalenia a rozšírenia systému povinného zverejňovania zmlúv najmä spresní zákonnú povinnosť obchodných spoločností so stopercentným verejným vlastníctvom zverejňovať zmluvy, predĺži povinné zverejňovanie zmlúv na internete z piatich na desať rokov od ich účinnosti a vytvorí mechanizmus kontroly dodržiavania povinnosti zverejňovania zmlúv. Vláda vytvorí priestor na zverejňovanie zmlúv samospráv na jednom centrálnom registri.“.
 2. „Vláda SR sa hlási k medzinárodnej iniciatíve Partnerstva pre otvorené vládnutie a bude podporovať uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia. Naplnením týchto cieľov bude zvyšovať štandard transparentnosti verejnej správy a verejnej využiteľnosti informácií, ktoré má verejná správa k dispozícii. Vláda bude v nadväznosti na iniciatívu „Rule of Law Initiative“ pokračovať v dôslednom plnení Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu, a to vo všetkých jeho troch častiach, ktorými sú: – Transparentnosť, predvídateľnosť a participatívnosť legislatívneho procesu. – Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“. – Transparentnosť a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich a zahraničných investorov.“.

Okrem vyššie uvedených ambícii vyjadrených v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016-2020, návrh zákona má ambíciu zachovať súčasný štandard práva na informácie, rozvinúť obsah práva občanov na informácie a odstrániť nedostatky brániace efektívnej práci orgánov verejnej správy.

Od začiatku príprav boli do procesu zapojení zástupcovia okrem iného aj ministerstiev, ktoré vykonávajú majetkové a akcionárske práva vo verejných podnikoch, ktoré sa regulujú novelou (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR). Okrem uvedených rezortov boli stálymi členmi pracovnej skupiny tieto subjekty: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ZOMOS – Združenie občanov miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu, Únia miest Slovenska, Transparency International Slovensko, Aliancia fair Play, pán Adam Valček z redakcie SME, INEKO a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Okrem iného návrh zákona upravuje nasledovné:

 1. v osobnej pôsobnosti zákona sa odstraňuje riziko judikatórnej reštrikcie práva na informácie,
 2. v osobnej pôsobnosti zákona sa odstraňuje právna neistota o postavení tzv. verejných podnikov tak, že sa úplne podriaďujú pôsobnosti zákona s možnosťou dovolať sa korektívu hroziacej ujmy v hospodárskej súťaži,
 3. v osobnej pôsobnosti zákona sa jasne stanovuje, že tzv. verejné podniky, ktoré sú kvázi monopolom (napr. zabezpečujú výber úhrady diaľničných známok za používanie vymedzených úsekov diaľnic, prevádzkujú železničné dráhy, sú jediným poskytovateľom MHD na území konkrétneho mesta alebo zabezpečujú zber a likvidáciu odpadu na území mesta ako jediný subjekt a pod.), majú úplnú sprístupňovaciu povinnosť,
 4. vo vecnej pôsobnosti zákona sa vyjadruje, že zákon sa nevzťahuje napríklad na rozbory, analýzy, referáty, odborné stanoviská či prognózy, ak nie sú k dispozícii,
 5. zavádza sa žaloba pre prípad, že povinne zverejňovaná zmluva nebola zverejnená, hoci mala byť zverejnená a pre prípad, že bolo na základe nezverejnenej zmluvy plnené,   
 6. zavádza sa tzv. imunita pre občanov – žiadateľov v prípade ich dobromyseľnosti o šírení poskytnutých informácií,
 7. definuje sa legislatívne informácia,
 8. rozširuje sa okruh povinne zverejňovaných informácií o osobe, ktorú povinná osoba (okruh sa vzťahuje na ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, obce, vyššie územné celky) vymenovala, zvolila alebo inak ustanovila do funkcie štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
 9. tanovuje sa rozsah povinne zverejňovaných informácií obcou a vyšším územným celkom,
 10. navrhuje sa, aby zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti podľa zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti bola povinne zverejňovanou zmluvou,
 11. umožňuje sa niektorým povinným osobám „dobrovoľne“ zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv,   
 12. predlžuje sa minimálna lehota zverejňovania povinne zverejnenej zmluvy z 5 na 10 rokov,
 13. upravuje sa funkcionalita Centrálneho registra zmlúv (napr. lepšia funkcionalita údajov, ochrana pred zmenou údajov v zmluvách, ochrana pred manipuláciou, transparentné pravidlá pri formálnych úpravách zmlúv (zjavné chyby),
 14. upravujú sa precíznejšie procesné pravidlá v procese sprístupňovania informácie tak aby povinná osoba stihla vybaviť žiadosť v stanovenom čase,
 15. zavádza sa možnosť žiadateľa a povinnej osoby dohodnúť sa na predĺžení lehoty,
 16. zavádza sa možnosť uplatniť príplatok pri tzv. nadmerných žiadostiach (paušalizovaný príplatok za kopírovanie alebo skenovanie jednej A4),
 17. zavádza sa možnosť sprístupniť niektoré rozhodnutia a informácie v prípade verejného záujmu na spoznaní obsahu rozhodnutí, ktoré sa môžu dotýkať významných spoločenských otázok (napr. pri trestných činoch korupcie, subvenčného podvodu, skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane a poistného, daňového podvodu, marenia výkonu správy daní, trestných činov verejných činiteľov),
 18. zamedzenie, aby kontrolovaný subjekt ako povinná osoba „umelo“ vyvolal vnútornú kontrolu s cieľom blokovať verejnosť v jej práve na informácie o podkladoch kontroly.