Návrh nového zákona o štátnej službe

Nový zákon o štátnej službe nadobudne účinnosť dňa 1. júna 2017. Nahradí tak doterajšiu právnu úprava štátnozamestnaneckých vzťahov v (ešte stále platnom) zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákone č. 400/2009 Z. z.“).

Podľa vládneho návrhu má nový zákon o štátnej službe ustanovovať značne odlišnú úpravu výberového konania v porovnaní so zákonom č. 400/2009 Z. z. Zároveň tiež ustanovuje viaceré nové právne inštitúty, mechanizmy a postupy. Zákon č. 400/2009 Z. z. upravuje postup služobného úradu pri výberovom konaní len v minimálnej a nevyhnutnej miere , čím ponechával služobným úradom značný priestor pre vlastnú úpravu podrobností výberového konania. To viedlo k tomu, že v súčasnosti má väčšina služobných úradov upravené podrobnosti výberového konania v služobných predpisoch. Medzi jednotlivými služobnými úradmi tak možno vidieť značné rozdiely v spôsobe vykonania výberového konania, napr. pri hodnotení uchádzačov o štátnu službu, v počte otázok testov, v bodovaní testov alebo osobného pohovoru a pod.

Cieľom nového zákona o štátnej službe je zaviesť jednotné štandardy a postup pri výberovom konaní (prípadne pri hromadnom výberovom konaní) pre všetky služobné úrady a zároveň ustanoviť jednotné podrobnosti výberového konania vo vyhláške. Tento cieľ je dôležitý vzhľadom na širšiu potrebu zabezpečiť rovnakú úroveň kvality štátnych zamestnancov naprieč služobnými úradmi, čím sa myslí predovšetkým ich všeobecné vedomosti, odborné vedomosti, jazykové vedomosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti.

Návrh vyhlášky vydaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia uvedeného v § 46 ods. 1 zákona o štátnej službe ustanovuje podrobnosti výberového konania, najmä podrobnosti o vyhlásení výberového konania, prihlásení sa do výberového konania podaním žiadosti o zaradenie do výberového konania (ďalej len „žiadosť o zaradenie“) v listinnej podobe, prihlásení sa do výberového konania podaním žiadosti o zaradenie v elektronickej podobe,pozvaní na výberové konanie, nezaradení uchádzača o štátnu službu do výberového konania, spôsobe vykonania výberového konania, výberovej komisii, písomnej časti výberového konania a ústnej časti výberového konania, priebehu výberového konania, výsledku výberového konania, zrušení výberového konania, zrušení štátnozamestnaneckého miesta a zániku dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta a o hromadnom výberovom konaní.

Vyhláška kladie dôraz predovšetkým  na overenie schopností a osobnostných vlastností uchádzačov požadovaných na výkon štátnej služby.  Medzi takéto požiadavky patrí okrem iného aj požiadavka overenia (posúdenia) riadiacich a manažérskych  schopností uchádzačov o štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca. Kvalitný proces výberového konania, v ktorom sú používané komplexné metódy, je predpokladom pre zabezpečenie kvalitných štátnych zamestnancov.

Návrh vyhlášky nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana a je v plnom súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, so zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná (vrátane práva Európskej únie).