Návrh novely vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky („ďalej len Ministerstvo“) návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

Predmetom tohto návrhu je upraviť súčasnú výšku odmeny advokáta, ktorý zastupuje osobu v konaní o oddlžení (zavedené zákonom č. 377/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).

Cieľom predloženej novely je presne stanoviť výšku paušálnej odmeny advokáta v konaní o oddlžení (tak ako je to v prípade paušálnej odmeny advokáta pri zastupovaní osoby v materiálnej núdzi).

Navrhuje sa účinnosť od 1. marca 2017.