Návrh novely zákona o cenných papieroch

Ministerstvo financií SR vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zmeniť úpravu centrálnych depozitárov (najmä vypustenie duplicitnej úpravy, ktorá sa nachádza aj v priamo vykonateľnom Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 909/2014) a taktiež iné inštitúty, ako napríklad sankčný mechanizmus.

Predmetom tohto zákona bude aj implementácia smernice Komisie č. 2015/2392 o nariadení Európskeho parlamentu  a Rady (smernica sa týka nahlasovania porušení daného nariadenia príslušným orgánom dohľadu).

Navrhuje sa účinnosť od 1. decembra 2016.