Návrh novely zákona o financovaní škôl

Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky („ďalej len Ministerstvo“) predložilo návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Prioritou predloženého návrhu je dosiahnuť adresnejší a spravodlivejší systém financovania, znížiť byrokratické zaťaženie a zabránenie neúčelnému vynakladaniu finančných zdrojov.

Navrhovanou novelou, okrem iného, dôjde k úprave spôsobu výpočtu koeficientu kvalifikačnej štruktúry (bude zohľadňovať aj prax pedagogických zamestnancov), poskytovanie finančných prostriedkov na rozvoj škôl a školských zariadení z dotácií, poskytovanie finančnej podpory na dopravu žiakom so škôl z obcí, kde sa nenachádza základní škola.

V rámci úpravy poskytovania finančných prostriedkov sa ďalej upraví aj príspevok na výchovu detí v materských školách a príspevok na kurzy pohybových aktivít v prírode. Taktiež sa upraví rozdeľovanie podielových daní obciam na stravovanie žiakov v základných školách.

Navrhuje sa účinnosť od 1. septembra 2017.