Návrh novely zákona o patentoch

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) inicioval predloženie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prioritou navrhovanej novely zákona je upravenie a zmodernizovanie hmotnoprávnych aj procesnoprávnych ustanovení, ktoré sa praxou ukázali ako nepostačujúce (ako z hľadiska úradu, tak aj z hľadiska prihlasovateľov). Novelizáciou dôjde k harmonizácii najvýznamnejších priemyselnoprávnych inštitútov (najmä majiteľstvo, prevod a prechod práv, prihláška, vymáhanie práv, právo prednosti, sporové konanie a i.).

Predložený návrh ma ambíciu zlepšiť vymožiteľnosť práva v súvislosti s rekodifikáciou civilného procesu, ktorý ustanovil ako jediný kauzálne príslušný súd v sporoch z priemyselného vlastníctva Okresný súd Banská Bystrica.

Taktiež dôjde k zvýšeniu poplatkov, ktoré sa týkajú označenia pôvodu a zemepisných označení výrobkov.

Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2018.