Návrh novely zákona o športe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Predložený návrh novely reaguje na výkladové nejasnosti a praktické problémy, ktoré vznikli v súvislosti s aplikáciou zákona o športe (napr.: upresňuje sa pojem vrcholový športovec).

Dôjde k spresneniu výkonu činnosti športovca ako samostatne zárobkovo činnej osoby. Predmetným návrhom sa zamedzí obchádzaniu zákona o športe a taktiež jeho účelovému výkladu. Precizuje sa definícia aktívneho športovca (dôraz sa kladie na pravidelnosť účasti na aspoň troch súťažiach za posledných 12 mesiacov).

Taktiež sa dopĺňa pôsobnosť hlavného kontrolóra v športe.