Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch

Ministerstvo financií predložilo návrh novely zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom tejto novely je aplikovanie Odporúčania Národnej banky Slovenska č. 1/2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov, ktoré v súčasnosti nemá pre banky záväzný charakter. Týmto návrhom dochádza aj k harmonizácii slovenského právneho poriadku s právom Európskej únie (konkrétne smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ, smernica 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie č. 1093/2010).

Cieľom návrhu je predchádzať negatívnym tendenciám pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k zvýšeniu rizík pre veriteľov, ako aj spotrebiteľov.

Navrhuje sa účinnosť od 1.januára 2017.