Návrh novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Vláda SR predložila návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona sa vypracúva v rámci plnenia Programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa zaviazala, že rozšíri možnosť programového výberu, ako jednej z foriem poskytovania dôchodkov v II. dôchodkovom pilieri.

Súčasná právna úprava umožňuje vyplácať dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia programovým výberom, respektíve prostredníctvom dočasného dôchodku len menšiemu počtu sporiteľov.

Cieľom navrhovanej novely je upraviť podmienky vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom a z dôvodu zachovania rovnakých podmienok pre vyplácanie programového výberu a dočasného dôchodku aj úprava podmienok vyplácania dočasného starobného a dočasného predčasného starobného dôchodku, s cieľom zabezpečiť väčšiemu počtu sporiteľov možnosť vybrať si ich nasporené prostriedky prostredníctvom dôchodku poberaného programovým výberom, resp. prostredníctvom dočasného dôchodku.

Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2017.