Návrh opatrenia Ministerstva financií SR

Ministerstvo financií SR predložilo návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností.

Cieľom návrhu je úprava spôsobu predkladania a poskytovania údajov o dani z nehnuteľností.

Opatrením sa navrhuje upraviť spôsob predkladania a poskytovania údajov o dani z nehnuteľností tak, že správcovia dane predložia výkaz prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávy (RIS.SAM) už len v elektronickej podobe, čím dôjde k zníženiu administratívnej záťaže správcov dane z nehnuteľností. Zároveň sa navrhuje vzor výkazu doplniť druhou časťou, v ktorej správcovia dane uvedú sadzby dane z nehnuteľností na príslušné zdaňovacie obdobie schválené všeobecne záväzným nariadením.