Návrh opatrenia Ministerstva spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov („ďalej len opatrenie“).

Predmetom návrhu opatrenia je úprava podrobností o materiálnych, personálnych a technických podmienkach, ktoré musí na riadny výkon svojej činnosti spĺňať každý exekútor.

Taktiež sa upravia aj podrobnosti, ktoré sa týkajú efektívnejšej komunikácie ako s účastníkmi konania, tak aj s orgánmi verejnej moci, a to konkrétne elektronickej komunikácie, používania tlačív, výkonu kancelárskych prác a pod.

Navrhuje sa účinnosť od 1. februára 2017 (v oblasti materiálnych, personálnych a technických podmienok). V ostatných častiach sa navrhuje účinnosť od 1. apríla 2017.