Návrh transplantačného zákona

Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá návrh zákona o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon).

Predloženým návrhom zákona sa upravujú činnosti a postupy v súvislosti s transplantáciou ľudských orgánov, ľudských tkanív a ľudských buniek v Slovenskej republike. Navrhovanou právnou úpravou sa odstraňujú problémy aplikačnej praxe, ktoré súviseli s nesprávnou transpozíciou smerníc Európskej únie vo vzťahu k transplantáciám ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek.

Cieľom je zabezpečiť zvýšenie odberov ľudských orgánov, posilniť úlohy koordinátorov transplantačných centier a ustanoviť postupy pri úhrade za prevoz mŕtveho tela darcu ľudských orgánov z transplantačného centra do miesta pohrebu.

Nadobudnutie účinnosti v nadväznosti na povinnú transpozíciu smerníc Európskej únie sa navrhuje od 1. februára 2017.